c S

Št. zadetkov: 21

1
Delo v času "delitvene ekonomije", "sodelovalnega gospodarstva" in "spletnih platform"

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: Prispevek obravnava spletne platforme (na primer Uber in druge podobne primere), ki so relevantne z vidika delovnega prava. Kritično analizira izraze in koncepte sodelovalno gospodarstvo, delitvena ekonomija, platformsko delo itd. Predstavi različne teoretske poglede na pravno naravo tak...

2
Koliko varstva pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prihodnje

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja delovnega prava

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Prispevek obravnava odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Predstavi zahteve, ki izhajajo iz mednarodne ureditve in prava EU (zlasti Konvencije MOD 158, Spremenjene Evropske socialne listine, Direktive EU 98/59). V nadaljevanju sledi izbor iz novejše sodne prakse slovenskega ...

3
Starševski dopust, materinska in očetovska kvota ter očetovski dopust na Norveškem

Avtor: dr. Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2016

Povzetek: Prispevek obravnava ureditev starševskega dopusta na Norveškem. Gre za primer skandinavskega modela, ki veliko pozornosti namenja enakosti spolov, spodbujanju aktivnega očetovstva in bolj enakomerni porazdelitvi družinskih obveznosti med oba starša, s tem pa spodbuja tudi bolj izenačene ...

4
Diskriminacija v delovnih razmerjih

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Pravni okvir 3. Zaprt ali odprt seznam osebnih okoliščin? Kaj je osebna okoliščina? 4. Opredelitev diskriminacije 5. Doseg prepovedi diskriminacije na področju dela: osebni in stvarni vidik 6. Pojavne oblike diskriminacije 6.1. Neposredna in posredna diskriminacija 6.2. Navodila

5
Novejša sodna praksa SEU o diskriminaciji na podlagi spola

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Manj ugodno obravnavanje pri dostopu do zaposlitve oziroma napredovanju, povezano z materinstvom 3. Vrnitev na isto oziroma enakovredno delovno mesto po izteku starševskega dopusta 4. Upoštevanje starševstva pri pogojih za upokojitev oziroma pri odmeri pokojnine in načelo enakega plači

6
Nova pravna ureditev materinskega, očetovskega in starševskega dopusta

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2014

Povzetek: Novi zakon, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, sprejet v Državnem zboru aprila 2014, poleg nove terminologije uvaja tudi nekaj vsebinskih sprememb v ureditev materinskega, očetovskega in starševskega dopusta. Direktiva 2010/18, ki jo je treba prenesti v notranji pravni red, zagotavlj...

7
Novosti pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek analizira najpomembnejše spremembe v ureditvi prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki jih je prinesel novi zakon o delovnih razmerjih iz marca 2013 kot del reforme trga dela. Eden od deklariranih ciljev te reforme je tudi povečanje prožnosti delovnih razmerij, tudi s poenostavitvijo postopkov ...

8
Kvote za uravnoteženo zastopanost spolov v organih gospodarskih družb

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: V Evropski uniji je delež žensk kot članic organov vodenja in nadzora največjih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, v povprečju le okrog 16 odstotkov. Ženske se soočajo s tako imenovanim steklenim stropom, ki jim preprečuje, da bi zasedle visoke vodstvene položaje in pomembne položaje odločanj...

9
Novejša sodna praksa Sodišča EU s področja delovnih razmerij

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek obravnava izbrane sodbe iz novejše sodne prakse Sodišča EU s področja delovnega prava. Sodbe se nanašajo na varstvo nosečih delavk pred odpustom, letni dopust v primeru starševskega dopusta in v primeru dela s krajšim delovnim časom, kolektivne odpuste, insolventnost delod

10
Ali potrebujemo spremembe delovne zakonodaje in kakšne

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Prispevek obravnava vprašanje, ali so potrebne spremembe delovne zakonodaje in če so, kakšni naj bi bili glavni cilji in načela nove ureditve delovnih razmerij. Kot možni cilji so oprede-ljeni: prožna varnost (flexicurity), upoštevanje staranja prebivalstva, zagotavljanje minimalnih pravic delavcev,...

11
Aktualna vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Prispevek obravnava nekatera izbrana vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A. Sprememba zakonodaje je bila rezultat socialnega dialoga in je kompromis med zelo različnimi interesi delodajalcev in delavcev. Zakonodajalec je želel poenostaviti odpovedi za delodajalce, a hkrati ohrani...

12
Prepoved konkurence po ZGD-1 in ZDR

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. PREPOVED KONKURENCE PO ZGD-1 2.1. Splošno 2.2. Konkurenčno razmerje med dejavnostmi prve in druge družbe ali podjetnika 2.3. Krog oseb, za katere velja prepoved konkurence iz 41. člena ZGD-1 2.4. Katere vloge so prepovedane? 2.5. Časovna veljavnost prepovedi konkurence ...

13
Mednarodnopravni okvir ureditve odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Avtor: dr. Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Barbara Kresal ? 1. UVOD 2. MEDNARODNI DOKUMENTI S PODROČJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 3. KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (MOD) 4. SPREMENJENA EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 5. DIREKTIVE ES 6. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava odpoved pogodbe o zaposlitvi z mednarodnopravnega vidi...

14
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

Avtor: dr. Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/6-7

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: 1. UVOD Ker je delovno razmerje trajajoče pravno razmerje, morata imeti stranki na voljo instrumente, s katerimi lahko dosežeta njegovo prenehanje. Eden od takšnih pravnih institutov je tudi odpoved, s katero lahko ena stranka neodvisno od volje druge stranke, torej na podlagi enostranske izjave vol...

15
Pravica do pravičnega plačila v Evropski socialni listini

Avtor: mag. Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 9.12.1999

Povzetek: Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Slovenija je letos spomladi ratificirala Evropsko socialno listino (spremenjeno),(*1) ki je bila v okviru Sveta Evrope sklenjena v Strasbourgu 3. maja 1996 in je po potrebnem številu ratifikacij vsaj treh držav (p...

16
Novi zakon o delovnih razmerjih: Plača kot ena temeljnih pravic...

Avtor: mag. Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: ... in obveznosti pogodbenih strank v delovnem razmerju v novi zakonodaji Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Plača je za delavca osnovni, včasih celo edini vir sredstev za preživljanje sebe in svoje družine. Za delodajalca so plače strošek, hkrati ...

17
Pogodba o zaposlitvi za določen čas v Franciji

Avtor: mag. Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 2.9.1999

Povzetek: Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. SPLOŠNO V Franciji do konca sedemdesetih let ni bilo posebnega zakonskega urejanja (omejevanja) zaposlovanja za določen čas. Med razlogi za zakonodajalčev poseg na to področje je prav gotovo tudi dejstvo, da je bila v Fra...

18
Pogodbeno delo - med civilnopravno in delovnopravno ureditvijo

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.2.1999

Povzetek: Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD V zadnjem času je v Sloveniji in v drugih državah po svetu opaziti naraščanje pogodbenega dela. Poleg različnih atipičnih oblik zaposlitve, kot so na primer pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s...

19
Prenehanje delovnega razmerja v primeru stečaja

Avtor: mag. Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 1998/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 20.2.1998

Povzetek: Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Stečajna zakonodaja kar na nekaj mestih odpira tudi delovnopravna vprašanja. Ta se postavljajo: 1) v zvezi s finančno reorganizacijo v postopku prisilne poravnave, kjer je lahko ena od metod tudi zmanjšanje števila p...

20
Udeležba delavcev v dobičku

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 1996/7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 12.12.1996

Povzetek: Barbara Kresal diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Ljubljani 1. SPLOŠNO Udeležba delavcev v dobičku se obravnava v okviru finančne participacije delavcev (financial participation, participation financiere; uporablja se tudi izraz participacija delavcev v rezultatih podjetja: participation ...

Počisti vse