c S

Št. zadetkov: 15

1
Vsebina PID št. 3-4/2021

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.6.2021

Povzetek: stran 415 Borut Bratina, Miha Bratina, Dušan Jovanovič Nasprotja interesov organov družbe v koncernu - razmerje med ZGD-1 in ZIntPK Conflicts of Interest of the Company's Bodies in the Group - Relationship Between the Companies Act (ZGD-1) and the Integrity and Pre

2

Prosto dostopen članek

Nasprotja interesov organov družbe v koncernu - razmerje med ZGD-1 in ZIntPK

Avtor: Borut Bratina, Miha Bratina, Dušan Jovanovič

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2021

Povzetek: V prispevku avtorji predstavijo osnovne postulate koncernskega privilegija in učinkov tovrstnega upravljanja v povezanih družbah ter pomen t. i. dvojnih mandatov in prepletanja funkcij. Na drugi strani pa se poraja pravno vprašanje, ali lahko takšno upravljanje vsaj načeloma »omejuje«...

3
Raznolikost v organih upravljanja: pravni in ekonomski izzivi

Avtor: Valentina Franca, Anja Strojin Štampar, Polona Domadenik

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Prispevek se osredotoča na preučevanje raznolikosti pri korporativnem upravljanju, to je na sestavo organov upravljanja, vključno z delavskimi predstavniki. Upoštevanje raznolikosti v gospodarskih družbah je skladno z načelom enakosti oziroma prepovedjo diskriminacije na podlagi oseb...

4
Izpodbijanje sklepa o prenosu delnic v postopku izključitve manjšinskih delničarjev zaradi kršitve pravice do obveščenosti

Avtor: Sebastjan Kerčmar, Marjanca Ambrožič

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Institut izključitve manjšinskih delničarjev je bil v slovenski Zakon o gospodarskih družbah vnesen s sprejetjem ZGD-1 leta 2006, medtem ko je bil v nemški pravni red vnesen že z novelo Aktiengesetz (AktG) leta 2002. Slovenski zakonodajalec se je pri sprejemanju novega instituta izklj...

5
Energetska infrastruktura v luči prehoda v nizkoogljično družbo – quo vadis, Slovenija?

Avtor: Klemen Drnovšek, Nataša Samec Berghaus

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Avtorja v prispevku opozarjata na različne zorne kote v zvezi z aktualnimi projekti in načrti za gradnjo energetske infrastrukture v Republiki Sloveniji (RS) s stališča prehoda v nizkoogljično družbo. Izražata željo, da se strateške odločitve ne bi ponovno sprejemale na hiter in nepre...

6
Analiza posledic ukrepa zaprtja šol in vrtcev v času epidemije covid-19 z vidika plačne vrzeli in možnosti za dostop do trga dela

Avtor: Iris Pensa, Ana Oštir

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Avtorici se v prispevku osredotočita na vprašanje, kakšne so posledice ukrepa zaprtja šol in vrtcev za starše, predvsem matere, z vidika plačne vrzeli in neenakih možnosti do dostopa na trg dela. Pri tem se vprašata, ali so ukrepi, ki so bili sprejeti med epidemijo koronavirusne bolez...

7
Ravnanje zastopnika v nasprotju interesov – kakšna je civilnopravna sankcija za zastopniški posel v primeru, ko mladoletnika pri sklenitvi ne zastopa kolizijski skrbnik, pa bi ga moral

Avtor: Ambrož Cvahte

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Vrhovno sodišče RS je v zadevi II Ips 54/2019 uveljavilo novo stališče, skladno s katerim je pravni posel, ki ga v imenu mladoletnega otroka sklene eden od staršev, čeprav bi ga zaradi obstoja nasprotja interesov moral kolizijski skrbnik, izpodbojen. V prispevku avtor predstavi kritik...

8
Subjektivni obseg arbitražnega sporazuma

Avtor: Minu A. Gvardjančič

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Prispevek obravnava subjektivni obseg arbitražnega sporazuma, ki določa, katere osebe zavezuje arbitražni sporazum. Zaradi načela relativnosti pogodbenih razmerij (veljavnost inter partes) običajno namreč velja, da arbitražni sporazum lahko veže le stranki, ki sta ga sklenili, ne pa t...

9
Dodatek za postrežbo in pomoč – aktualna vprašanja

Avtor: Tanja Vuga

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Pravica do socialne varnosti je v mednarodnem pravu (na primer v 22. členu Sploš-ne deklaracije o človekovih pravicah, v 9. členu Mednarodnega pakta o ekonomskih, kulturnih in socialnih pravicah ter v 12. členu Evropske socialne listine) priznana kot temeljna človekova pravica. Oprede...

10
Poslovna skrivnost v pravdnem postopku

Avtor: Larisa Sotošek

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Poslovna skrivnost, katere ključna lastnost je njena zaupnost, je vsak dan izpostavljena različnim tveganjem, povezanim z njenim razkritjem, in to ne le v poslovni praksi, ampak tudi med pravdnim postopkom, v katerem se uveljavlja sodno varstvo. Za imetnika poslovne skrivnosti so klju...

11
Nekatera pravna vprašanja glede uveljavljanja informacijske pravice družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Družba A je imetnik poslovnega deleža v družbi B, d. o. o., in sicer v obsegu 20-odstotnega deleža njenega osnovnega kapitala. Družba B po kapitalski liniji navzdol lastniško obvladuje več družb in tudi na njenih skupščinah družbe se obravnavajo letna poročila družbe ter skupine družbe B.

12
Ali je določena ustanova naročnik po ZJN-3

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Ali določena ustanova, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija, izpolnjuje pogoje ZJN-3 za osebo javnega prava in s tem pogoje za naročnika?

13
Stališče ZNS glede vprašanja nasprotja interesov v primeru korporativnega upravljanja skupine družb

Avtor: Združenje nadzornikov Slovenije

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Strokovni svet ZNS je na podlagi zaznanih izzivov v praksi upravljanja skupin družb in zadnjih zakonskih sprememb glede definicije in upravljanja nasprotij interesov oblikoval stališče glede vprašanja nasprotja interesov v primeru korporativnega upravljanja skupine družb.

14
Pravila za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini na podlagi statuta družbe - vzorec

Avtor: Slovenski državni holding

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: V četrtem odstavku 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS) je določeno, da lahko statut družbe določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej ...

15
Neupravičena obogatitev - dvakratno plačilo dolga

Avtor: ni podatka

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Srž dopuščenega vprašanja je, ali je dopustno v novi pravdi, potem ko sta tako odgovorna oseba kot zavarovalnica oškodovancu plačala zneske (odškodnino oziroma zavarovalno vsoto) za povrnitev iste škode na podlagi dveh pravnomočnih sodb, v katerih njuna obveznost ni določena kot solidarna, zahtevati...

Počisti vse