c S

Št. zadetkov: 12

1
Vsebina PID št. 1/2023

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Markus Bruckmüller Sporazumi med družbeniki 5 Shareholders’ Agreements Andreja Primec Izzivi nove Direktive o potrebni skrbnosti pri trajnostnem poslovanju podjetij 34 Challenges of the New Corporate Sustainability Due Diligence Directive Lina Burkelc Juras Izbrana vprašanja kapitalskega nadomestne...

2

Prosto dostopen članek

Sporazumi med družbeniki

Avtor: Markus Bruckmüller

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Prispevek na sistematičen način obravnava pravne vidike sporazumov med družbeniki, ki so pogost pojav tako v delniških družbah kot tudi v družbah z omejeno odgovornostjo. Načeloma imajo sporazumi med družbeniki elemente družbene pogodbe po določbah členov XXVII. poglavja Obligacijskeg...

3
Izzivi nove Direktive o potrebni skrbnosti pri trajnostnem poslovanju podjetij

Avtor: Andreja Primec

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2023

Povzetek: V svežnju evropske zakonodaje, namenjene trajnostnemu korporativnemu upravljanju, je tudi predlog Direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (Corporate sustainability due diligence directive), ki ga je Komisija sprejela marca 2022. Predlagana direktiva vzpostavlja ob...

4
Izbrana vprašanja kapitalskega nadomestnega posojila

Avtor: Lina Burkelc Juras

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava problematiko kapitalskih nadomestnih posojil, ki so v slovenskem pravnem redu urejena v 498. in 499. členu ZGD-1 ter tretjem odstavku 227. člena ZGD-1. Vprašanje kapitalskega nadomestnega posojila se je v praksi izkazalo kot precej kompleksno, dokaj skop...

5
Možnost poravnave med organom in stranko po ZUP in ZPOmK-2

Avtor: Špela Lovšin

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2023

Povzetek: V zadnjem desetletju se na področju upravnega procesnega prava krepijo prizadevanja za vpeljavo nekaterih mehanizmov alternativnega reševanja sporov v upravnih zadevah. Eden najpogosteje uveljavljenih mehanizmov v evropskih državah je poravnava med organom in stranko, ki ima pravno na...

6
Spremenjene tržne razmere in relevantno obdobje za višje plačilo izvajalca gradnje

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.2.2023

Povzetek: V poslovni praksi je nesporno, da so se v letu 2022 razmere na trgu spremenile. Številne storitve in izdelki so se nepričakovano in znatno podražili, kar otežuje izpolnitev pogodb, ki so bile sklenjene v drugačnih okoliščinah. To še posebej velja za gradbene pogodbe.

7
Kapitalsko nadomestno posojilo v poslovni praksi

Avtor: Saša Prelič, Jerneja Prostor

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo in delničarji delniških družb morajo družbi ob ustanovitvi prek stvarnih ali denarnih vložkov zagotoviti vsaj toliko premoženja, kot znaša osnovni kapital družbe. Potencialnim upnikom so namreč z določitvijo osnovnega kapitala in vpisom tega zneska v sodni r...

8
Odpoved pogodbe o poslovnem sodelovanju in lex commissoria

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Iz povzetih dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da sta na podlagi spornega 4. člena Dogovora pravdni stranki uredili razmerja v primeru, če bi prišlo iz kakršnihkoli razlogov do prekinitve oziroma prenehanja pogodbenega dogovora. Sporno določilo je tako omogočilo ureditev pogod...

9
Razveljavitev Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti, začetih na pobudi družbe NKBM, d. d., Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Ketler &in partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, in družbe Addiko Bank, d. d., Ljubljana, ter drugih, ki jih vse zastopa Branka Sedmak, odvetnica v Ljubljani...

10
Varstvo zaupnosti pri javnih naročilih v razmerju do transparentnosti in učinkovitega sodnega varstva

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. novembra 2022 "Predhodno odločanje - Javna naročila - Direktiva 2014/24/EU - Načela za oddajo naročil - Člen 18 - Preglednost - Člen 21 - Zaupnost - Prilagoditev teh načel v nacionalni zakonodaji...

11
Dostop širše javnosti do informacij o dejanskih lastnikih pomeni bistveno hujšo kršitev pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravice do varstva osebnih podatkov

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. novembra 2022 "Predhodno odločanje - Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma - Direktiva (EU) 2018/843 o spremembi Direktive (EU) 2015/849...

12
Zahvala

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Prof. dr. Marijan Kocbek! Hvala za vaše 29-letno požrtvovalno in predano delo odgovornega urednika revije Podjetje in delo. S profesionalnim odnosom, strokovnostjo in kritično miselnostjo ste jo oblikovali, urejali in z njo živeli skoraj tri desetletja.

Počisti vse