c S

Št. zadetkov: 13

1
Vsebina PID št. 5/2023

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.8.2023

Povzetek: stran 669 Peter Grilc Trendi in izzivi konkurenčnega prava in politike Trends and Challenges in Competition Law and Policy stran 703 Peter Podgorelec Korporacijsko pravo in zaščita podnebja Corporate Law and Climate...

2

Prosto dostopen članek

Trendi in izzivi konkurenčnega prava in politike

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Po zadnji veliki reformi konkurenčnega prava, posebej njegovega izvrševanja po letu 2000, ki je bila do zdaj najbolj dramatičen reformni premik v njegovi zgodovini, je konkurenčno pravo zaznamovala vrsta notranjih in zunanjih dogodkov, ki so zahtevali nove odzive in prijeme zakonodaja...

3
Korporacijsko pravo in zaščita podnebja

Avtor: Peter Podgorelec

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Zaščita podnebja se kot regulacijski cilj vključuje tudi v korporacijsko pravo, saj je javno pravo prešibko za to "nalogo stoletja". V Sloveniji razvoj narekuje zlasti evropska zakonodaja, ki za zdaj predvideva razkritja kot način spodbujanja podjetij k trajnostnemu razvoju. Vendar bo...

4
Navodilo družbenikov poslovodji: razbremenjujoča hierarhija

Avtor: Gregor Drnovšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Možnost družbenikov, da dajejo navodila poslovodji o vodenju poslov družbe, je bistvena značilnost družbe z omejeno odgovornostjo. Povsem razumljivo zato zakon razbremenjuje poslovodjo odgovornosti za škodo, povzročeno družbi, če njegovo dejanje temelji na zakonitem sklepu družbenikov...

5
Široka opredelitev samozaposlitve v luči prepovedi diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti

Avtor: Živa Šuta

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Delavci uživajo v pravu EU visoko stopnjo zaščite. Zaradi svojega odvisnega in podrejenega položaja imajo status šibkejše stranke, na podlagi katerega uživajo vrsto pravic, ki jih priznavata tako zakonodaja na ravni EU kot tudi sodna praksa Sodišča EU. Po drugi strani se v 21. stoletj...

6
Sodišču pridružena mediacija v individualnih delovnih sporih (2. del)

Avtor: Nataša Cankar

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Tema članka je sodišču pridružena mediacija v individualnih delovnih sporih v Sloveniji, pri čemer je bil namen pregledno predstaviti obstoječe stanje na tem področju. Najprej je predstavljena uvedba sodišču pridružene mediacije, nato so podrobneje obravnavane obstoječe pozitivnopravn...

7
Izpolnitev zakonskega pogoja o sklenitvi pogodbe v pisni obliki

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Določena trgovska veriga za prodajo prehrambnih izdelkov končnim potrošnikom (v nadaljevanju: Trgovska veriga) je imela z določenima dobaviteljema vzpostavljeno poslovno sodelovanje. Oba dobavitelja sta bila seznanjena s splošnimi pogoji Trgovske verige. V njih so na enaindvajsetih straneh opredelje...

8
Šestmesečni rok za uveljavljanje pogodbene kazni po predpogodbi

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Sporazum o pogodbeni kazni deli pravno usodo obveznosti, na katere zavarovanje se nanaša oziroma pogodbena kazen obstoji le, če veljavno obstoji tudi glavna obveznost, katere izpolnitev naj zavaruje za primer strankine nezvestobe pogodbi. Določitev pogodbene kazni, kot civilne sankcije za kršitev do...

9
Nudenje pravnega varstva sklicevanju na zgolj deklaratornost vpisa podatka v sodni register bi v konkretnem primeru izvotlilo načelo zaupanja v podatke sodnega registra

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Ne glede na pomanjkljivo ureditev neposredno dovoljene revizije po uveljavitvi novele ZPP-E (tretji odstavek 384. člena v zvezi s 371. členom ZPP), meje preizkusa revizijskega sodišča tudi v tem primeru ni mogoče širiti preko ureditve v prvem odstavku 371. člena ZPP pred navedeno zakonsko spremembo....

10
Zelo omejena dopustnost delodajalčevega enostranskega posega v višino osnovne plače; pogodbeno določena odpravnina za primer delodajalčeve odpovedi iz poslovnega razloga tudi v primeru delavčeve izredne odpovedi

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Revizijsko sodišče se strinja s stališčem, da pisno opozorilo samo po sebi ne predstavlja podlage za znižanje plače. Te podlage sama po sebi ne bi predstavljala niti redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kljub temu pa nekatera dejanja ali o...

11
Kreditiranje v tuji valuti CHF - dobra vera je kršena, če ponudnik pri vključitvi pogodbenega pogoja v razmerju s potrošnikom ne ravna skladno s profesionalno skrbnostjo

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Za nepoštenost pogodbenega pogoja je dovolj, da se življenjski primer prilega eni od štirih alinej iz prvega odstavka 24. člena ZVPot. Merilo dobre vere je v kontekstu presoje nepoštenosti pogodbenih pogojev objektivno, tako v vsebinskem kot v postopkovnem pogledu.

12
Spolna usmerjenost ne sme biti razlog za zavrnitev sklenitve pogodbe s samozaposlenim delavcem

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. januarja 2023 "Predhodno odločanje - Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu - Direktiva 2000/78/ES - Člen 3(1)(a) in (c) - Pogoji, pod katerimi je dostopna samozaposlitev - Zaposlitev in delovni pogoji - Prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjen...

13
Dnevni počitek ni del tedenskega počitka, temveč se temu doda

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. marca 2023 "Predhodno odločanje - Socialna politika - Zaščita varnosti in zdravja delavcev - Organizacija delovnega časa - Člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Direktiva 2003/88/ES - Člena 3 in 5 - Dnevni in tedenski počitek ...

Počisti vse