c S

Št. zadetkov: 14

1
Vsebina PID št. 1/2024

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Vsebina

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Zlatan Dežman Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti kot način varovanja in omejevanja svobodne gospodarske pobude The Offence of Abuse of Position or Trust as a Method of Safeguarding in an Economic Activity and Restricting Free Economic Initiative

2

Prosto dostopen članek

Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti kot način varovanja in omejevanja svobodne gospodarske pobude

Avtor: Zlatan Dežman

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, določeno v 240. členu KZ-1, je v sodni praksi zdaleč najpogostejše kaznivo dejanje zoper gospodarstvo. Čeprav je v XXIV. poglavje KZ-1 uvrščeno šele kot šestnajsto, je v teoriji in sodni praksi priznano za temeljno kaznivo dej...

3
Zeleni prehod in energija: izbrani pravni vidiki

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: V prispevku je obravnavan zeleni prehod v zvezi z energijo. Namen prispevka ugotoviti, ali ustavni okvir, določen z Lizbonsko pogodbo, zagotavlja primerno podlago za uspešen zeleni prehod na področju energije oziroma v zvezi z njo. Za potrebe odgovora na to raziskovalno vprašanje je okvirno opredelj...

4
Odpravnina franšizojemalca

Avtor: Sebastjan Kerčmar

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Pogodba o franšizingu je pogodba, ki je zakonsko neurejena, vendar je v poslovni praksi ustaljena in jo stranki skleneta na podlagi splošnih načel obligacijskega prava. To je mešana pogodba, ki lahko vsebuje elemente podobnih samostojnih tipov pogodb, kot so licenčna, agencijska, distribucijska, pro...

5
Objektivne utemeljitve v konkurenčnem pravu Evropske unije

Avtor: Rok Dacar

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Avtor v prispevku osvetljuje institut objektivne utemeljitve, kot ga razume konkurenčno pravo Evropske unije. V tem pogledu pojasni, da se lahko podjetje s prevladujočim tržnim položajem z uspešnim sklicevanjem na objektivno utemeljitev izogne odgovornosti za zlorabo prevladujočega tržnega položaja,...

6
Delitve in združitve poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo

Avtor: Martin Čarni

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Prispevek obravnava delitve in združitve poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo, predvsem z vidika vprašanj njihove dopustnosti ter pogojev, pod katerimi so delitve in združitve poslovnih deležev dopustne. Omenjeno problematiko prispevek obravnava tako, da uvodoma predstavi relevantne d...

7
Primerjava pravnih ureditev finančnih trgov v državah bivše Jugoslavije

Avtor: Rok Kocjančič, Una Iza Grandovec

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Preučene so pravne ureditve borz šestih držav bivše Jugoslavije: Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Severne Makedonije in Srbije. Razprava se osredotoča na dejavnike, ki vsaj v začetnih fazah preučevanja možnosti uvrstitve na trg močno vplivajo na potencialno odločitev za uvrstitev...

8
Pogodbeni dogovor s poslovodno osebo o delovnem razmerju za obdobje po odpoklicu s funkcije

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Četudi 7. točka 9. člena pogodbe o zaposlitvi napotuje na splošno zakonsko ureditev prenehanja delovnega razmerja, to ne pomeni, da jo je možno uporabiti mimo pogodbenega dogovora iz 1. točke 9. člena pogodbe o zaposlitvi. Ravno to pogodbeno določilo je odraz posebne ureditve, ki jo za poslovodne os...

9
Očitno nesorazmerje med vrednostjo spornega premoženja (nezakonitega izvora) in dohodki, potrebnimi za njegovo pridobitev

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: V skladu z ustaljeno ustavno sodno presojo ima predpis povratne učinke tedaj, 1) ko je začetek njegove uporabe določen trenutek pred njegovo uveljavitvijo, oziroma tudi tedaj, 2) ko je začetek njegove uporabe določen trenutek po njegovi uveljavitvi, vendar njegove posamezne določbe učinkujejo tak

10
Sprememba oblike premoženja, pridobljenega pred uveljavitvijo ZOPNI (odklonilno ločeno mnenje)

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Odklonilno ločeno mnenje sodnika Tomaža Pavčnika k sodbi II Ips 5/2023 z dne 4. 10. 2023 1. Osrednje vprašanje v tej zadevi je, katera materialnopravna in/ali procesnopravna vprašanja zajema dopuščen revizijski problem: "ali je bila vzpostavljena domnevna baza iz 5. člena ZOPNI?"

11
Ali gre za stvarno napako ali neizpolnitev pogodbe, katere kavza je v preteklem, izhodiščnem pogodbenem razmerju

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Odgovor na revizijsko vprašanje, ali je materialnopravno pravilna odločitev sodišča druge stopnje, da je ureditev uvoza v garažo, ki tožniku ne omogoča parkiranja njegovega osebnega vozila, zgolj stvarna napaka ali gre za neizpolnitev pogodbe o dokončanju del in odpravi napak, nam ponuja kavza konkr...

12
O možnosti dokazovanja obstoja terjatve z novimi dokazi zaradi ugotovitve neveljavnosti notarskega izvršilnega naslova

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Nasprotna stranka se v nadomestitvenem postopku lahko procesno prilagodi na nov položaj. Nova dejstva in dokazi so dovoljeni pod pogojem nekrivde, dodaten pogoj, ki izhaja iz narave položaja je, da z njimi ne sme spreminjati identitete svoje osnovne sodnovarstvene vloge (v konkretnem primeru tožbe)....

13
Kaznivo dejanje zlorabe položaja družbenika družbe z omejeno odgovornostjo, ki je hkrati njen direktor

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Ne drži, da direktor, ki je hkrati delni družbenik družbe z omejeno odgovornostjo, ne more izvršiti kaznivega dejanja zlorabe položaja na škodo družbe. Zaradi ločenosti premoženja družbe od premoženja njenih družbenikov kaznivega dejanja ni izvršil v škodo svojega premoženja, pač pa premoženja družb...

14
Kumulacija postopkov ali sankcij za ista dejanja nepoštenih poslovnih praks

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Sodba sodišča (prvi senat) z dne 14. septembra 2023 "Predhodno odločanje - Člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Načelo ne bis in idem - Sankcija, naložena na področju nepoštenih poslovnih praks - Kazenska narava sankcije - Kazenska sankcija, izrečena v državi članici po sprejetju ...

Počisti vse