c S

Št. zadetkov: 43

1
Vsebina PID št. 6-7/2023

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA stran 895 Grega Strban Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: izhodišča za nov zakon Health Care and Health Insurance Act: Starting Points for a New Law...

2

Prosto dostopen članek

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: izhodišča za nov zakon

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja mora slediti spremenjenim razmerjem v družbi. Pri tem je manjšega pomena, ali se to zgodi z novim zakonom ali s spremembami obstoječega. Izhodiščna točka je Ustava RS, oprta na mednarodno ureditev temeljnih človekovih pravic do socialne var...

3
Predlogi za prenovo organizacije in upravljanja javne zdravstvene dejavnosti

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: V prispevku sta najprej obravnavana status in upravljanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) z vidika dejavnosti, ki jih opravlja. Ugotovljeno je, da se del njih nanaša na določanje pravnih pravil ter na strokovne in razvojne naloge, del pa na dejavnost finančnega sklada. Dani s...

4
Zakonska ureditev pravic pacientov de lege ferenda

Avtor: Franci Gerbec

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Varovanje pravic pacientov v Republiki Sloveniji in njihovo promocijo urejajo Zakon o pacientovih pravicah in številni drugi zakoni, v katerih so določeni mehanizmi in oblike varovanja njihovih pravic do zdravstvenega varstva ter denarnih in nedenarnih dajatev iz obveznega zdravstvene...

5
Nekatera izhodišča za pripravo zakona o izboljševanju kakovosti in varnosti v zdravstvu

Avtor: Andrej Robida

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: V Sloveniji nimamo zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Zakon je potreben, ker se zaradi nezavidljive organizacijske kulture, kulture varnosti pacientov in neobstoja pravične kulture nacionalna in evropska priporočila in priporočila mednarodnih organizacij slabo upoštevajo. Pos...

6
Nekrivdna odškodninska odgovornost: primerno zdravilo za slovensko zdravstvo ali njegova stranpot

Avtor: Viktorija Žnidaršič Skubic

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: V prispevku avtorica obravnava problematiko odškodninske odgovornosti v zdravstvu glede na potencialne rešitve v Sloveniji de lege ferenda. Ena od možnosti, ki se ponuja, je uveljavitev nekrivdnega odškodninskega sistema, ki ga že več let poznajo v skandinavskih državah in na Novi Zel...

7
Slovensko sodstvo: tretja veja oblasti?

Avtor: Luka Vavken

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Pravosodna uprava

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Načelo delitve oblasti je temeljni pogoj za obstoj demokracije. Delitev oblasti v sodobnih, postmodernih državnih ureditvah brez neodvisnega, odgovornega in z zaupanjem javnosti podprtega sodstva ne more obstajati. Čeprav imamo v Sloveniji svojevrsten sistem izvolitve sodnikov v parla...

8
Dostop do sodnih spisov v kazenskih zadevah kot vidik pravice do (učinkovite) obrambe

Avtor: Blaž Kovačič Mlinar

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Pravosodna uprava

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Pravica do vpogleda v sodni spis v kazenskih zadevah je gotovo pomemben vidik pravice do poštenega sojenja. Brez sprotnih in točnih informacij, kaj se v kazenskem postopku dogaja in kateri dokumenti (gradivo) se v spisu nahajajo, je obramba obdolženca zelo otežena. Različna praksa slo...

9
Ukrepi sodne uprave za učinkovitejše postopanje v kazenskih zadevah

Avtor: Tomaž Bromše

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Pravosodna uprava

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Trajanje postopkov v kazenskih zadevah se že nekaj let podaljšuje, število rešenih zadev pa upada. Za dosego učinkovitejšega postopanja so sodni upravi na voljo le (pre)skopi ukrepi, ki sami zase brez korenitih posegov v organizacijsko strukturo kazenskega sodstva in postopkovni predp...

10
Nadzor nad zakonitim sodnikom pri (pre)dodeljevanju spisov

Avtor: Ana Testen

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Pravosodna uprava

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Zaradi transparentnosti delovanja sodstva bi veljalo, da se poenoti postopek dodeljevanja zadev, zlasti pri dodelitvi v primeru sodnikove preobremenjenosti ali daljše odsotnosti. V teh primerih sodišča različno dodeljujejo zadeve, ena s spremembo letnega razporeda, ne da bi sprememba ...

11
Kalejdoskopski pogled na umetno inteligenco in pravo človekovih pravic

Avtor: Vasilka Sancin

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek skozi prizmo Splošne deklaracije človekovih pravic osvetli nekatera vprašanja, ki jih sprožata razvoj in uporaba umetne inteligence (UI) za uresničevanje temeljnih človekovih pravic ter na katera bi morali biti pozorni tako pri samem snovanju UI kot tudi njeni poznejši opera...

12
Izzivi nastajajočih pravnih instrumentov Evropske unije in Sveta Evrope za regulacijo umetne inteligence v luči človekovih pravic

Avtor: Gregor Strojin

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek obravnava kontekst razvoja zavezujočih pravnih instrumentov za razvoj in uporabo umetne inteligence v kontekstu človekovih pravic ter nekatere izzive na poti od zavedanja in pozivov po potrebi do njihovega končnega oblikovanja in sprejema. Analizira nekatere razloge, ki so v...

13
Umetna inteligenca in pravice iz ustvarjalnosti

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Generativna umetna inteligenca (UI) je na uporabnikov poziv sposobna ustvarjati besedilo, slike ali druge medije. Prispevek preučuje, ali in kako so izdelki UI varovani s pravicami intelektualne lastnine. V poštev pridejo avtorska pravica, morebitna nova sorodna pravica proizvajalca U...

14
Umetna inteligenca in prihodnost odvetniškega poklica: pravne, etične in regulatorne dileme s poudarkom na možnih posegih v pravice posameznika in s tem povezani odgovornosti

Avtor: David Premelč

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek obravnava izjemno hiter razvoj sistemov umetne inteligence in analizira njihov vpliv in uporabnost pri izvajanju odvetniških storitev v svetu in v Sloveniji. Pri tem se skuša opredeliti do tega, kako bosta nedavni in bodoči tehnološki razvoj na področju UI vplivala na sam od...

15
Odgovornost države za neuporabo oziroma neustrezno uporabo umetne inteligence pri preprečevanju poplav in vplivi na človekove pravice

Avtor: Maša Kovič Dine

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Znanstveniki opozarjajo, da je zaradi podnebnih sprememb poplavljanje rek ena najbolj pretečih naravnih nesreč, katerih pogostost bo vedno večja. Poplave so po nekaterih podatkih najbolj uničujoča naravna nesreča, ki je prisotna po celem svetu, posledice pa so uničena infrastruktura i...

16
Dopustni posegi v koncesijske pogodbe

Avtor: Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja koncesij

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Ker so enostranski posegi v koncesijska razmerja predmet ločenega prispevka, so osrednji del prispevka dopustne sporazumne spremembe koncesijskega razmerja, kot substitut prenehanju razmerja. Prispevek se uvodoma omejuje na analizo razvoja pravnega inštituta v praksi Sodišča EU in nje...

17
Prenehanje koncesijske pogodbe

Avtor: Petra Ferk

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja koncesij

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Koncesijske pogodbe pri nas urejajo različni zakoni, ki so glede posameznih institutov pogosto med seboj terminološko in vsebinsko neusklajeni - tudi glede prenehanja koncesijskih pogodb. Postavljajo se številna vprašanja. Namen prispevka je sistematičen pregled načinov prenehanja kon...

18
Pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij

Avtor: Katja Štemberger Brizani

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja koncesij

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek obravnava pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij. Avtorica ugotavlja, da je pravno varstvo odvisno od vrste in vrednosti koncesije ter se zagotavlja skladno z ZPVPJN, če gre za koncesije, ki jih ureja ZNKP, ali za koncesije gradenj po ZJZP, oziroma v skladu z ZUP i...

19
Učinkovito sodno varstvo pred slovenskimi in evropskimi sodišči v okoljevarstvenih zadevah: realnost ali utopija?

Avtor: Maja Brkan, Hana Palčič Vilfan

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Dostop do sodišča

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek predstavlja analizo pravice dostopa do sodišča v zadevah varstva okolja v sodni praksi Sodišča EU in sodni praksi nekaterih držav članic. Prvi del prispevka je tako namenjen pregledu novejše sodne prakse Sodišča EU, kjer je zaradi stroge interpretacije testa Plaumann neposre...

20
Vertikalna in horizontalna usklajenost pristojnosti sodišč

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Dostop do sodišča

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Srž prispevka je v analizi sodniškega dialoga, ki ga omogočata horizontalna in vertikalna prepletenost pristojnosti sodišč, pri čemer je poudarjena prva. Izpostavljena sta t. i. vmesna postopka, to je zahteva sodišč za oceno ustavnosti predpisov pred Ustavnim sodiščem in postopek pred...

Počisti vse