c S

Št. zadetkov: 14

1
Vsebina PID št. 5/2017

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.8.2017

Povzetek: stran 717 Peter Podgorelec Primernost informacijske podlage kot predpostavke pravila podjetniške presoje Information Basis Adequacy as Key Requirement of the Business Judgment Rule stran 735 Gregor Drnovšek, Matic Kramar Posojilo

2
Primernost informacijske podlage kot predpostavke pravila podjetniške presoje

Avtor: Peter Podgorelec

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Primerna informacijska podlaga odločitve je ključna predpostavka pravila podjetniške presoje (angl. business judgment rule), ki si počasi utira pot tudi v slovenskem korporacijskem pravu, čeprav ni posebej uzakonjeno. Primernost pomeni, da je obseg informacij odvisen od posebnosti konkre...

3
Posojilo družbeniku: zakonodajalčev porozni ukrep s pomirljivim zaključkom

Avtor: Gregor Drnovšek, Matic Kramar

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Avtorja obravnavata pravne učinke dopolnitve pravila o ohranjanju kapitala iz prvega odstavka 495. člena ZGD-1. Omenjena določba je bila bistveno dopolnjena z novelama ZGD-1I in ZGD-1J predvsem v zvezi s posojili, ki jih družba odobri svojim družbenikom in nekaterim drugim osebam. Obrazl...

4
Nekatere dileme odvzema protipravne premoženjske koristi s poudarkom na gospodarskih kaznivih dejanjih

Avtor: Vanja Verdel Kokol

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Aktualno stanje obravnavanja kaznivih dejanj, zlasti gospodarskih, korupcijskih in tudi drugih, še posebno tistih, ki spadajo na področje organizirane kriminalitete, izraža trend osredotočenosti pri izrekanju obsodilnih sodb storilcem teh kaznivih dejanj ne zgolj na (dolgotrajne) prostos...

5
Dohodninska obravnava naknadnih vplačil - davčnopolitično ali ustavnopravno vprašanje?

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: V eni od nedavnih sodb je Upravno sodišče Republike Slovenije odločilo, da je obdavčitev oziroma neobdavčitev naknadnih vplačil zgolj davčnopolitično, ne davčnopravno vprašanje. Avtor v članku temu stališču nasprotuje, ker meni, da se z obdavčitvijo naknadnih vplačil krši temeljno ustavn...

6
Odpoklic člana uprave v slovenskem in nemškem pravu

Avtor: Mitja Lojen

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Avtor se v članku ukvarja z odpoklicem člana uprave. Predstavi celotno normativno ureditev odpoklicev v Zakonu o gospodarskih družbah in interesna razmerja v posameznih kapitalskih družbah, ki so pravna podlaga za veljavno ureditev odpoklica posameznih članov organov. Povzame postopek od...

7
Prenehanje stavbne pravice - razprava o mitu kogentnosti nadomestila

Avtor: Aleksij Mužina, Žiga Rejc

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Po mnenju avtorjev prispevka je dosedanja, pri domačih piscih univerzalno sprejeta razlaga določb SPZ o posledicah prenehanja stavbne pravice zmotna. V celoti namreč - kljub njihovim ugotovitvam, da v tujini praviloma ni tako in da naj bi bile nekatere določbe SPZ o stavbni pravici "neja...

8
Tožba za prenehanje družbe

Avtor: Eva Vihar Kranjec

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: V praksi so tožbeni zahtevki družbenikov za prenehanje družbe redki, saj se navadno družbeniki za prenehanje družbe dogovorijo sami ali pa družba preneha obstajati z zaključkom postopka tako imenovane prisilne likvidacije. V prispevku so predstavljene predpostavke za uspešen tožbeni zaht...

9
Delovno razmerje za določen čas: primer iz prakse

Avtor: Janez Novak

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: V članku je obravnavan primer javne uslužbenke, ki je bila na nekem slovenskem ministrstvu za določen čas zaposlena kar devet (9!) let. Organa delodajalca, ki odločata o delovnih razmerjih, nista ugodila njenemu zahtevku na ugotovitev, da je bila od sklenitve prve pogodbe o zaposlitvi v ...

10
Razvoj klavzule ključ v roke ter njen pomen v mednarodni poslovni praksi in pri nas

Avtor: Vesna Sodja, Maja Koršič Potočnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Klavzula ključ v roke v slovenskem gradbenem pravu pomeni enega od načinov določitve pogodbene cene in ne določitve obsega pogodbenih obveznosti, kot je za klavzulo turnkey običajno v tujini. Zato ne definira obsega pogodbenih obveznosti izvajalca, temveč določa, katera dela so vključena...

11
In-house naročila, če je ponudnik odvisna družba več naročnikov

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Vprašanji: 1. Ali so izpolnjeni pogoji, da pravna oseba s svojimi ustanovitelji (vsi so hčerinske družbe določene mestne občine) sklepa posle neposredno, brez izvedbe postopkov javnega naročanja, torej po pravilih za in-house naročila? 2. Ali so izpolnjeni pogoji, da določena oseba sklep...

12
Rado Bohinc: Družbena odgovornost

Avtor: Zvone Vodovnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: Recenzija

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Dr. Rado Bohinc je lani pri založbi Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani izdal svojo najnovejšo znanstveno monografijo Družbena odgovornost. Izšla je 30 let po izidu njegove prve monografije Lastnina in upravljanje leta 1987 pri Gospodarskem vestniku. Oba časovna mejnika in tu...

13
Zloraba položaja po 244. členu KZ

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Obdolženec se s priznanjem krivde ne odpove ugotavljanju dejanskega stanja, temveč se odpove ugotavljanju dejanskega stanja na podlagi dokazov, izvedenih na glavni obravnavi. Z drugimi besedami, predsednik senata dokaze ocenjuje na enak način kot po opravljeni glavni obravnavi: z vestno ...

14
Fleksibilno razporejanje delovnega časa

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Bistvena lastnost neenakomerno razporejenega delovnega časa je odstopanje od npr. klasične razporeditve delovnega časa 40 ur na teden, 8 ur na dan, od ponedeljka do petka, da delavec v režimu neenakomerne razporeditve dela tudi po več kot 8 ur na dan, več ali manj kot 5 dni v tednu itd. ...

Počisti vse