c S

Št. zadetkov: 21

1
Prenehanje delovnih razmerij zaradi prisilne poravnave (51. člen ZPPSL)

Avtor: mag. Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 14.4.1999

Povzetek: VPRAŠANJA:(*) 1. Kako je treba razumeti 51. člen ZPPSL oziroma ali je pri uporabi zmanjševanja števila zaposlenih delavcev - če se uporabi kot metoda finančne reorganizacije - treba upoštevati omejitve, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih? 2.

2
Vsebina "Podjetje in delo" 02/1999

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: VA Vsebina

Datum: 14.4.1999

Povzetek: VSEBINA ---------------------------------------------------------------------------- ČLANKI ---------------------------------------------------------------------------- Sergio Seminara: KAZNIVA TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA PODLAGI NOTRANJIH INFORMACIJ V ITALIJI 253 ------------------------...

3
Kazniva trgovanja z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij v Italiji(*)

Avtor: Sergio Seminara

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Sergio SEMINARA redni profesor gospodarskega kazenskega prava Univerza v Pavii(*) 1. Dne 26. marca 1998 je bila v Uradnem listu Republike Italije objavljena zakonodajna uredba z dne 24. februarja 1998, št. 58, ki obsega "Prečiščeno besedilo določb s področja finančnega posredovanja", ki je začela.....

4
Analiza neposrednega obdavčevanja pravnih oseb

Avtor: Bojan Tičar

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Bojan TIČAR diplomirani pravnik, magister menedžmenta Pravna fakulteta v Ljubljani 1. IZHODIŠČE Neposredno obdavčevanje pravnih oseb so tiste dajatve, pri katerih je davčni zavezanec in davčni destinator ista oseba. Obdavčitev je opravljena z individualnim in konkretnim pravnim aktom (upravno ...

5
Pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil pred revizijsko komisijo...

Avtor: Igor Šoltes

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Igor ŠOLTES diplomirani pravnik Revizijska komisija za javna naročila ...za javna naročila V nadaljevanju bodo predstavljene posamezne določbe Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97; v nadaljevanju ZJN), ki urejajo revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Posamezni členi bodo na k...

6
Delovnopravni in korporacijski položaj direktorjev (prejemki in pogodba o vodenju poslov)

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani 1. PRAVNI POLOŽAJ DIREKTORJA 1.1. Primerjalna ureditev pravnega položaja direktorja Po nemškem AktG (Aktiengesetz - zakon o delnicah) je direktor, to je član uprave, na eni strani v razmerju z družbo kot njen organ, ...

7
Normativna funkcija nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja in načelo zakonitosti

Avtor: Katarina Kresal Šoltes

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Katarina KRESAL ŠOLTES diplomirana pravnica Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. UVOD Na področju zdravstvenega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja se odpira vrsta vprašanj, katerih odgovori so odvisni predvsem od umestitve nosilcev - izvajalcev posameznih nalog sist...

8
Pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Grega STRBAN diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UTEMELJENOST POSEBNE UREDITVE Ustava RS (v nadaljevanju Ustava) med temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami priznava tudi pravico do socialne varnosti (50. člen Ustave) in določa, da državljani uživajo to pravico v sklad...

9
Konkurenčna prepoved

Avtor: dr. Drago Mežnar

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 14.4.1999

Povzetek: VPRAŠANJE:(*) Sindikat v podjetju (v nadaljevanju AT) očita vodstvu, da je preseglo svoja pooblastila s tem, ko je: a) dalo soglasje vodilnim delavcem AT, da lahko ustanovijo podjetje v zasebni lasti, s čimer naj bi kršilo določila zakona in individualnih pogodb glede konkurenčne klavzule; b) ...

10
Stališča Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z zakonom o prevzemih

Avtor: Gregor Sluga

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Prenosljivost delnic iz ZLPP v primeru ponudbe za odkup po ZPRE(*) STALIŠČE: Določba drugega odstavka 7. člena ZPRE, skupaj s 46. členom ZPRE, kot določba novejšega zakona presega omejitve prenosljivosti iz ZLPP, zaradi česar lahko ponudbo za odkup sprejmejo vsi delničarji in postopek poteka v...

11
Javna naročila

Avtor: dr. Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 14.4.1999

Povzetek: dr. Vesna Kranjc, Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru. Poravnane obveznosti do naročnika so upravičeno diskriminatoren pogoj Ali lahko naročnik v razpisni dokumentaciji kot pogoj zapiše, da ima ponudnik poravnane obveznosti do naročnika ali da ni v kakšnem postopku zo...

12
Ureditev vprašanja vodenja poslov v statutu delniške družbe (247. člen ZGD)

Avtor: mag. Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 14.4.1999

Povzetek: 1. Soglasno in skupno vodenje poslov(*) V primerih, ko je uprava delniške družbe sestavljena kolektivno, izhaja ZGD - podobno kot v zvezi z zastopanjem družbe - tudi pri vodenju poslov družbe iz načela skupnega vodenja poslov na podlagi soglasno sprejetih odločitev (prvi odstavek 247. člena ZGD, .....

13
Podjetniška struktura japonskega gospodarstva

Avtor: Bogomil Ferfila

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: RA Razprava

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Bogomil FERFILA doktor družbenoekonomskih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani 1. VELIKE KORPORACIJE Zanje so značilni notranji trgi dela, vezani na stalno zaposlenost. Vsako leto, običajno aprila, ko se začenja novo šolsko leto, korporacije zberejo marčne diplomirance, ki so jih na...

14
Razmerja med družbo in družbeniki DOO posojilo družbi namesto lastnega kapitala

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 14.4.1999

Povzetek: - zahtevek za vračilo posojila v stečajnem postopku Družbeniki morajo zagotavljati družbi lasten kapital in ga ohranjati. Če je družba zašla v slab ekonomski in finančni položaj, je še posebej pomembno, da dobi svež lasten kapital. Stvar družbenika je, da kot dober gospodarstvenik ustrezno ukrepa.....

15
Prenehanje družbe (d.o.o.) razlogi za prenehanje - izključitev družbenika

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 14.4.1999

Povzetek: 1. S tožbo ni mogoče zahtevati izvedbe likvidacijskega postopka. 2. Zahtevku za prenehanje družbe po 455/II. členu sodišče ugodi, če ugotovi, da družba ne more več v zadostni meri dosegati svojih ciljev, ali če so za to drugi utemeljeni razlogi. Ker zakon ne pove, kateri so to, je to treba presod.....

16
Summaries "Podjetje in delo" 02/1999

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: PO Povzetki

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Sergio Seminara: NEW CRIMINAL ACT OF INSIDER TRADING IN THE ITALIAN LEGAL SYSTEM - Podjetje in delo, No. 2/99, pp. 253 to 266 The author describes the criminal act of insider trading as it is regulated by the new Italian legislation enforced on June 1, 1998. Firstly, he defines the notions insid...

17
Povzetki "Podjetje in delo" 02/1999

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: PO Povzetki

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Sergio Seminara: KAZNIVA TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA PODLAGI NOTRANJIH INFORMACIJ V ITALIJI - Podjetej in delo, št. 2/99, strani od 253 do 266 Avtor opisuje kaznivo dejanje insiderskega tradinga, kakor je urejeno v novi italijanski zakonodaji, ki velja od 1. julija 1998. Najprej opredelj...

18
Predlog pete direktive o strukturi delniških družb ter pooblastilih in obveznostih njihovih organov*

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: DR Drugo

Datum: 14.4.1999

Povzetek: 1. ZGODOVINA NASTAJANJA PREDLOGA PETE DIREKTIVE(*)(*1) V okviru EU že vrsto let tečejo tudi prizadevanja za poenotenje nacionalnih zakonodaj s področja prava gospodarskih družb. Tako je v zvezi s tem nastal Predlog pete direktive (smernice) Komisije evropskih skupnosti,(*2) ki se nanaša na strukt.....

19
Davčnopravni vidiki odpravnine neupravičeno odpoklicanemu direktorju

Avtor: Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Pri obravnavi davčnih vidikov odpravnine neupravičeno odpoklicanemu članu oziroma predsedniku uprave delniške družbe oziroma poslovodje družbe z omejeno odgovornostjo je po eni strani pomembno razlikovanje korporacijsko...

20
Prenehanje delovnega razmerja delavca brez njegovega soglasja

Avtor: dr. Drago Mežnar

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 14.4.1999

Povzetek: VPRAŠANJE:(*) Smo podjetje s področja papirne industrije. Kakšne so možnosti ukrepanja zoper delavca, ki že dalj časa ne izpolnjuje delovnih obveznosti, tako da je presegel že vse meje normalnega, zato bi želeli, da bi mu prenehalo delovno razmerje? ODGOVOR: Obstajata dve možnosti: - Razre...

Počisti vse