c S

Št. zadetkov: 34

1
Postavitev sončnih elektrarn na lastnih oziroma tujih nepremičninah

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Sodobni izzivi stvarnega prava

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Evropska politika določa skupen okvir za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije. Pri tem določa zavezujoč cilj Unije za skupni delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Uniji. Zaveze držav članic glede doseganja deleža na področju obnovljivih viro...

2
Zastavna pravica

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Stvarnopravni zakonik ( SPZ ) se uporablja že sedemnajsto leto. V tem obdobju se je pri njegovi uporabi pokazalo, da nekatera pravna pravila ne ustrezajo potrebam sodobne poslovne prakse oziroma da bi bilo treba določena pravila popraviti. S ciljem priprave jasne, pregledne in funkciona...

3
Neposestna zastavna pravica in pomen njenega vpisa v register neposestnih zastavnih pravic

Avtor: Nina Plavšak, Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.7.2018

Povzetek: Neposestna zastavna pravica enako kot hipoteka nastane in začne učinkovati že, ko zastavitelj v korist zastavnega upnika opravi ustrezen razpolagalni pravni posel - z zastavnim upnikom sklene sporazum o njeni ustanovitvi v obliki notarskega zapisa. Hkrati s tem začne učinkovati tudi v r...

4
Prenosljivost in časovna omejenost nepravih stvarnih služnosti in služnosti v javno korist

Avtor: Nina Plavšak, Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/8

Rubrika: Članki

Datum: 2.12.2016

Povzetek: Razmeroma skopa ureditev nepravih stvarnih služnosti in služnosti v javno korist v praksi povzroča težave pri (pravilni, smiselni) uporabi nekaterih splošnih pravil SPZ. V prispevku avtorja obravnavata vse vidike (ne)prenosljivosti in časovne omejenosti teh vrst služnosti. Obema vrstama ...

5
Uveljavitev zastavne pravice s prevzemom zavarovanja

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Finančna zavarovanja

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Zakon o finančnih zavarovanjih dovoljuje (ki sledi Direktivi 2002/47/ES) imetnikom finančnih zavarovanj prilastitev (prevzem) predmeta finančnega zavarovanja, če je tako dogovorjeno s pogodbo o finančnem zavarovanju. Avtor se v tem prispevku ukvarja s pogoji za veljavnost dogovora o uvel...

6
Uveljavljanje stvarnopravnih zahtevkov v postopkih zaradi insolventnosti

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2014

Povzetek: Poslovna praksa zahteva uporabo različnih instrumentov zavarovanj obveznosti. S tem se okrepi upnikov položaj v primeru neplačevitosti dolžnika, še zlasti v primeru stečaja ali izvršbe. Izbira ustreznega zavarovanja je še toliko bolj pomembna v obdobju recesije, ko se gospodarski subjekti spopadajo ...

7
Stavbna pravica v poslovni praksi

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: Posebnost stavbne pravice je tudi to, da jo je mogoče obremeniti s hipoteko, jo odtujiti in preoblikovati v etažno lastnino. Stavbna pravica je razmeroma nov pravni institut. Sodna praksa še ni dala odgovorov na zapletena vprašanja v zvezi z njim. Avtor skuša odgovoriti na nekatera od teh vprašanj. ...

8
Usoda akcesornih zavarovanj v primeru prenehanja insolventnega dolžnika

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 10.8.2012

Povzetek: Poslovna praksa zahteva uporabo različnih instrumentov zavarovanj obveznosti. S tem se okrepi upnikov položaj v primeru neplačevitosti dolžnika, še zlasti v primeru stečaja ali izvršbe. Izbira ustreznega zavarovanja je še toliko bolj pomembna v obdobju recesije, ko se gospodarski subjekti spopadajo ...

9
Posebnost stavbne pravice po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor se ukvarja s pravnimi vidiki posebne stavbne pravice, ki jo ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Temeljno vprašanje je, kako oblikovati zadovoljiv model stavbne pravice na nepremičninah, ki so v lasti občine ali države. V mnogih primerih

10
Prenovljena ureditev izbrisne tožbe

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: ZK Zemljiška knjiga

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Avtor obravnava institut izbrisne tožbe ter prikaže določene novosti, ki jih bo prinesla novela Zakona o zemljiški knjigi v zvezi z omenjenim institutom (ZZK-1C). Izbrisna tožba je stvarnopravna tožba, ki sanira materialnopravno neveljavne vknjižbe, do katerih lahko pride v zemljiškoknjižnem postopk...

11
Prikaz pomembnejših institutov zemljiškoknjižnega prava

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 30.8.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. POMEN ZEMLJIŠKE KNJIGE KOT JAVNEGA REGISTRA 3. OSNOVNA PRAVILA (TEMELJNA NAČELA) ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA PRAVA 3.1. Zaupanje v podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi (publiciteta) 3.1.1. Uvod 3.1.2. Pojem načela zaupanja 3.2. Pravilo o knjižnem predniku 3.3. Vrst...

12
Pravni položaj etažnih lastnikov (obvezen rezervni sklad in zakonito stvarno breme)

Avtor: dr. Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Renato Vrenčur ? 1. DOGMATIČNA UTEMELJITEV ETAŽNE LASTNINE 2. OBVEZEN REZERVNI SKLAD IN ZAKONITO STVARNO BREME 2.1. Uvod 2.2. Določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjih vrednosti prispevka 2.3. Sredstva rezervnega sklada kot skupno premoženje etažnih lastni...

13
Pridržek lastninske pravice

Avtor: dr. Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor se v prispevku ukvarja s pravnimi učinki pridržka lastninske pravice, ki je s svojimi izvedenimi oblikami postal stalnica pri zavarovanju plačil v številnih evropskih državah (zlasti germanske pravne družine). Najbolj popularni izvedeni obliki pridržka lastninske pravice sta podalj.....

14
Odkupna pravica in finančni leasing nepremičnin

Avtor: dr. Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: UVOD Odkupna pravica spada med tiste obligacijske pravice, ki jih taksativno našteva Zakon o zemljiški knjigi - ZZK-1(*1) v drugem odstavku 13. člena kot pravice, ki se lahko vpisujejo v zemljiško knjigo. Odkupna pravica je obligacijska pravica, na podlagi katere sme upravičenec stvar odkupiti od.....

15
Anticipiran globalni odstop terjatev v zavarovanje

Avtor: dr. Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.2.2004

Povzetek: 1. SPLOŠNO O ODSTOPU TERJATVE V ZAVAROVANJE Odstop terjatve v zavarovanje se je v posameznih pravnih ureditvah, še prej pa v poslovni praksi, razvil kot reakcija na neprimernost ureditve zastavne pravice na premoženjskih pravicah. Pri zastavni pravici na premoženjskih pravicah ne pride do njihove.....

16
Zakonita predkupna pravica na področju nepremičnin

Avtor: mag. Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. SPLOŠNO Predkupna pravica daje upravičencu pravico do prednostnega nakupa stvari, če se lastnik odloči, da bo stvar prodal. Glede na pravi temelj nastanka in pravne posledice razlikujemo dve vrsti predkupne pravice: (1) pogodbeno in (2) zakonito. Vpis v zemljiško knjigo je pomemben predvsem pr.....

17
Stvarnopravni zakonik in stečajno pravo

Avtor: mag. Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/6-7

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: V okviru zavarovanj plačil ločujemo osebnain realna (stvarna) zavarovanja, pri čemer se na splošno ugotavlja, da so realna zavarovanja kakovostnejša od osebnih. Čeprav med realnimi zavarovanji še zmeraj uživa največji ugled hipoteka, je treba poudariti, da je število nepremičnin omejeno, česar pa ne...

18
Pravna narava factoringa

Avtor: mag. Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 12.2.2001

Povzetek: Renato VRENČUR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Prispevek, ki je pred vami, zaokrožuje avtorjevo razpravljanje o factoringu, ki je bilo objavljeno v Pravni praksi (PP, št. 16/2000 - Pogodba o factoringu) ter Podjetju in delo (PiD, št. 2/2000 - Dogovor o prepovedi odstopa terj.....

19
Reforma stvarnega prava: Lastniška posest

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Renato VRENČUR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Dosedanja ureditev v ZTLR izhaja pri opredeljevanju posestnih položajev, na katere veže pomembne pravne posledice (pridobitev plodov, priposestvovanje, stvarno-pravne reparacije, publicijanska tožba, itd.) iz zakonite...

20
Zemljiški dolg kot neakcesorna zemljiška zastava - nemški model

Avtor: mag. Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.8.2000

Povzetek: Renato VRENČUR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Številne zakonodaje se pri zakonskem urejanju nepremičninskih stvarnopravnih zavarovanj niso zadovoljile le s klasično hipoteko, ki predvideva obstoj terjatve, katero varuje (akcesornost). Tako je na primer nemški zak...

Počisti vse