c S

Št. zadetkov: 43

1
Zavarovalni posrednik kot svetovalec zavarovalca

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Pojem zavarovalnega posrednika 3. Dejavnost in posli (storitve) zavarovalnega posredovanja 4. Vrste zavarovalnih posrednikov 5. Zavarovalni posrednik kot svetovalec zavarovalca 6. Plačilo provizije zavarovalnemu posredniku 7. Sklep Povzetek V prispevku sta obravnavana pravni

2
Vloga in položaj zavarovalnih posrednikov

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: V prispevku so obravnavana aktualna vprašanja o položaju zavarovalnega posrednika v razmerju do zavarovalca in zavarovalnice, pri čemer je posebna pozornost namenjena pravicam in obveznostim ter odgovornostim zavarovalnega posrednika do zavarovalca. Obravnavano je tudi razmerje do zavarovalnice, ki ...

3
Pravni problemi izbrisanih gospodarskih družb in predlog odprave škodljivih posledic

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: GP Gospodarsko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Zakonodajalec je leta 1999 z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij uredil izbris družb iz sodnega registra brez likvidacije, ki pa je po mnenju pravne stroke sporen, ker prenaša obveznosti izbrisane družbe na družbenike mimo načel o spregledu pravne osebnosti. Ustavno sodišče je u

4
Zavarovalni posrednik na trgu

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Zavarovalno posredništvo je relativna novost na zavarovalnem trgu v Sloveniji, saj ga zakonodaja prvič podrobneje ureja od leta 2000, od sprejetja Zakona o zavarovalništvu. Posrednik se bistveno loči od zavarovalnega zastopnika, ker opravlja posle posredovanja samostojno in v korist zavarovalca, zas...

5
Insolvenčno pravo in osebni stečaj (De lege ferenda)

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: GD Gospodarske družbe

Datum: 8.10.2007

Povzetek: Effugere non potes necessitates, potes vincere. Težav ne moreš preprečiti, lahko pa jih premagaš. (Seneca) 1. UVOD 1.1. Nova ureditev postopkov zaradi insolventnosti 1.2. Pojem in vrsta postopkov zaradi insolventnosti 1.3. Osebni stečaj 1.4. Razlogi za osebni stečaj 2. PRAVNA...

6
Podjetništvo z negativnim moralnim predznakom?

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: GP Gospodarsko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Šime Ivanjko ? »Denar je namenjen temu, da se zasluži in da se vrne nazaj širši družbi.« Indijski poslovnež Anil Agarwal1 1. UVOD 2. PODJETNIŠTVO KOT IGRA ZA DENAR NA IZPADANJE 2.1. Homo ludens 2.2. Podjetje kot sredstvo podjetniške igre 2.3. Država in potrošniki v podjetni...

7
Nujnost urejanja "osebnega" stečaja

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Vsi, ki nastopajo na trgu in so udeleženi v različnih vlogah v podjetniški igri, so ogroženi pred drugimi "boljšimi" igralci, da jim odvzamejo premoženje v takšnem obsegu, da sta lahko ogrožena njihova eksistenca in njihovo dostojanstvo. Pri pravnih osebah, ki nastopajo na trgu, izguba c.....

8
Sodobni problemi ugleda pravniškega poklica

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: UVOD Od osamosvojitve Slovenije do danes smo slovenski pravniki veliko storili pri graditvi pravnega sistema in utrjevanju pravne države in vladavine prava, vendar pa nam hkrati ni uspelo zagotoviti pravni stroki in pravnikom ugleda, ki bi jim pripadel glede na vlogo prava pri utrjevanju in oblik.....

9
Politika in gospodarstvo - pravo in gospodarstvo kot ujetnika politike

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/6-7

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: UVOD Politika vpliva na oblikovanje kolektivne volje in na procese skupnega odločanja, čeprav omenjene procese vodi skupina ljudi za doseganje določenih ciljev, pri čemer pa to vedno ne pomeni, da gre za cilje večine. Proces političnega odločanja ureja in se tudi uresničuje skozi določila ustave, za...

10
Pravo in podjetništvo: Aktualna vprašanja prava in podjetništva

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Pravo in podjetništvo se vsakodnevno srečujeta, vendar pa nimata veliko skupnega z vidika temeljnih ciljev, ki jih skušata doseči. Pravo naj bi težilo k pravičnosti na načelih humanosti in varovanja pravic ljudi, podjetništvo pa - n.....

11
Insolvenčni postopki

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Javna tribuna: Podjetniška kriza z vidika prava in ekonomije Effugere non potes necessitates, potes vincere. Težav ne moreš preprečiti, lahko pa jih premagaš (Seneca) REŠEVANJE ALI UNIČENJE PODJETIJ - TEZE 1. Za slovensk...

12
Javna tribuna - Davki in pravo: Davčno pravo v luči korporacijskega prava

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V okviru razprav o samostojnosti oziroma nesamostojnosti, povezanosti ali ločenosti, podrejenosti ali nadrejenosti davčnega in korporacijskega prava so se izoblikovala različna stališča. Podobno kot pri drugih med seboj p...

13
Ničnost skupščinskih sklepov

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 1998/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Ničnost je civilnopravna institucija, ki sankcionira nedopustne pravne posle, to je posle, ki nasprotujejo ustavnim načelom, prisilnim predpisom ali morali. Ničnost je skupaj z izpodbojnostjo opredeljuje pogoje in postope...

14
Mariborski pogovori o pravu in medicini

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 1998/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru V Mariboru se od leta 1992 vsako leto srečujejo pravniki in zdravniki na "Mariborskih pogovorih" o strokovnih vprašanjih prava in medicine, v katerih obravnavajo skupne probleme in poskušajo najti odgovore, ki naj bodo strokovni in .....

15
Moralno varstvo in medijsko sojenje (novinarka etika)

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 1997/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1997

Povzetek: Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Z občili se srečujemo vsak dan in povsod. Obveščajo nas o dogajanju doma in v svetu, o ravnanju politične oblasti, ki uravnava naše življenje, o dobrih in slabih ljudeh, o dogodkih, ki zbujajo strah in navdušenje. To je v...

16
Kriza podjetja

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 1997/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1997

Povzetek: Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Finančne, organizacijske, tržne, kadrovske in strukturalne težave, sanacijski postopki, prisilne poravnave, finančne in druge reorganizacije ter stečaji in likvidacije so naravni pojavi v tržnem gospodarstvu.(*1) V zadnjih l...

17
Preklic izplačila odpravnine upravi - dopustnost ponovnega odločanja nadzornega sveta o isti stvari

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 1997/3-4

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 27.6.1997

Povzetek: VPRAŠANJE V kapitalski družbi XY je nadzorni svet odpoklical direktorja in pri tem tudi sklenil, da se mu izplača odmena, v skladu z določbo drugega odstavka 250. člena in tretjega odstavka 449. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94).

18
Zavarovalna delniška družba in družba za vzajemno zavarovanje

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 1996/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.1996

Povzetek: Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je začelo oblikovanje novega pravnega reda, v okviru tega je bil sprejet Zakon o zavarovalnicah (Uradni list RS 64/94, v nadaljevanju ZZav), ki je v svojih določbah prevzel večino norm...

19
Pogodba o obvladovanju in prenosu dobička

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 1996/8

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 31.12.1996

Povzetek: UVOD S pogodbo o obvladovanju se odvisna družba zaveže podrediti oblikovanje volje obvladujoči družbi v sistemu povezanih družb.(*1) S pogodbo o obvladovanju se podredita le uprava oziroma poslovodstvo odvisne družbe obvladujoči družbi, medtem ko nadzorni svet in skupščina pri tem nista prizadeta.....

20
Plačilo zavarovalne provizije v postopku stečaja

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 1996/7

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 12.12.1996

Povzetek: VPRAŠANJE: Zavarovalnica ima sklenjeno pogodbo o opravljanju drugih zavarovalnih storitev z družbo za opravljanje drugih zavarovalnih poslov in mora na podlagi omenjene pogodbe družbi za opravljanje zavarovalnih poslov plačevati zavarovalno provizijo tudi za plačilo druge in nadaljnjih letnih pre.....

Počisti vse