c S

Št. zadetkov: 21

1
Reforma inženirskih poklicev na področju geodezije

Avtor: Vesna Rijavec, Tjaša Ivanc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2020

Povzetek: Namen prispevka je analiza nove pravne ureditve inženirskih poklicev po ZAID, zlasti na področju geodezije. Ob celoviti obravnavi sprememb se avtorici opredelita tudi do vprašanja zaostritve pogojev za pridobitev in vzdrževanje statusa pooblaščenega inženirja. Težava je predvsem nova ...

2
Razmerje med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih (problematika centrov za socialno delo, izvedencev in drugih oseb, ki varujejo otrokove koristi)

Avtor: Vesna Rijavec, Tomaž Keresteš

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Avtorja v prispevku obravnavata razmerja med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih, še posebej s položajem zakonitih udeležencev ter položajem centrov za socialno delo (CSD). Ugotavljata, da pojem zakonitega udeleženca za slovenski nepravdni postopek ne predstavlja nobene posebne n...

3
Primerjalnopravni pregled nepravdnih postopkov v družinskih zadevah v razvojni perspektivi

Avtor: Vesna Rijavec, Tjaša Ivanc

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/6-7

Rubrika: Prihajajoče spremembe nepravdnih in izvršilnega postopka

Datum: 1.10.2018

Povzetek: Zaradi potrebe po uskladitvi postopkovnih pravil za nepravdne postopke z novimi konceptualnimi rešitvami iz Družinskega zakonika (DZ) na področju urejanja družinskih razmerij je nujno sprejeti novi Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1). Analiza primerjalnopravnih zgledov pokaže, da je druž...

4
Postopki v družinskih zadevah po sprejemu Družinskega zakonika

Avtor: Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: Postopki v družinskih zadevah so v prispevku obravnavani po sistematiki civilnega procesnega prava, vendar upoštevaje reformo, ki je posledica sprejema Družinskega zakonika in sodobnih teženj. Na prvem mestu avtorica ocenjuje prenos pristojnosti z upravnih organov na sodišča. Sledi razme...

5
Evropsko potrdilo o dedovanju

Avtor: Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Nove dimenzije urejanja zapuščin

Datum: 1.10.2016

Povzetek: V prispevku so obravnavani problemi, povezani z evropskim potrdilom o dedovanju (EPD), v Uredbi (EU) o dedovanju št. 650/2012. Preučiti je bilo treba njegove značilnosti v kontekstu nacionalnega prava, ki se uporablja, če uredba ne določa drugače. Za razumevanje uredbe so pomembne ugotov...

6
Dokaz z izvedenci

Avtor: Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: 1. Uvod 2. Pojem izvedenca 3. Dolžnosti izvedenca 4. Izbira izvedenca 5. Izvedenčeva nepristranskost - izločitveni razlogi 6. Postavitev več izvedencev 7. Dokaz z izvedencem v tujini 8. Postavitev novega izvedenca 9. Zamenjava izvedenca 10. Primerjava med izvedencem in pričo 11. Predmet do

7
Sklep o delitvi solastnine v nepravdnem postopku

Avtor: Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.8.2011

Povzetek: Povzetek Avtorica z upoštevanjem primerjalnopravnih zgledov obravnava delitev solastnine in poglobljeno preučuje sklep o delitvi solastnine ter opredeljuje njegovo pravno naravo kot nepopolni oblikovalni sklep. V določenih primerih mora sodišče z dajatvenim delom sklepa najprej naložiti izve

8
Izvršljiv notarski zapis

Avtor: Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: IP Izvršilno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: V prispevku so predstavljeni najpomembnejši elementi izvršljivega notarskega zapisa s poudarkom na soglasju zavezanca z neposredno izvršljivostjo in na vlogi notarskega zapisa pri zavarovanju in utrditvi obveznosti. Pomembna je ugotovitev, da neposredne izvršljivosti pri maksimalni hipoteki in nekat...

9
Reforma izvršilnega prava

Avtor: Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Članek iz revije Podjetje in delo.

10
Izvršba na podlagi tujega izvršilnega naslova

Avtor: dr. Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: I. UVOD II. PRAVO EU III. MEDNARODNE POGODBE IV. NACIONALNO PRAVO V. POJEM PRIZNANJA IN IZVRŠITVE VI. ODPRAVA EKSEKVATURE VII. POJEM TUJEGA IZVRŠILNEGA NASLOVA, KI JE PRIMEREN ZA PRIZNANJE IN IZVRŠITEV 1. Vrsta listine 2. Razmejitev med domačim in tujim izvršilnim naslovom 3. ...

11
POMEN SODB SODIŠČA ES ZA OPREDELITEV POJMA CIVILNE ALI GOSPODARSKE ZADEVE Z MEDNARODNIM ELEMENTOM

Avtor: Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 8.10.2007

Povzetek: I. UVOD II. PODROČJE UPORABE BU I 1. Merila za vključitev pod uredbo 2. Pojem civilne in gospodarske zadeve 3. Razmejitev med področjema javnega in zasebnega prava (prvi odstavek 1. člena BU I) 4. Acta iure imperii 5. Druga izrecno izključena področja (drugi odstavek 1. člena ...

12
Postopek potrditve Evropskega izvršilnega naslova

Avtor: Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 30.8.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. PRIMERJAVA MED BU I IN UEIN 3. NARAVA POSTOPKA POTRDITVE EIN 4. PRISTOJNOST ZA IZDAJO POTRDILA 5. PREDLOG 6. PREDPOSTAVKE PO UEIN 7. PREIZKUS PREDPOSTAVK 8. UGOTAVLJANJE IZVRŠLJIVOSTI 9. POGOJI ZA POTRDITEV IZVRŠLJIVOSTI PO SLOVENSKEM PRAVU 9.1. Splošno 9.2. Ugotavl...

13
Udeležba zakoncev v kapitalskih gospodarskih družbah

Avtor: dr. Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.12.2006

Povzetek: dr. Vesna Rijavec ? 1. UVOD 2. POJEM GOSPODARSKE DRUŽBE 3. PREMOŽENJSKI REŽIM MED ZAKONCEMA 3.1. Nastanek skupnega premoženja 3.2. Posebno premoženje 3.3. Neskladje z novimi načeli? 4. DELNIŠKA DRUŽBA IN DELNICE 5. DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 5.1. Poslovni delež, vložek 5.2.

14
Nepravdni postopki v stanovanjskih zadevah

Avtor: dr. Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Vesna Rijavec ? 1. UVOD 2. RAZMEJITEV MED PRAVDNIM IN NEPRAVDNIM POSTOPKOM V STANOVANJSKIH ZADEVAH 3. UREDITEV ZNP Z OZIROM NA STANOVANJSKE ZADEVE »DE LEGE LATA« IN »DE LEGE FERENDA« 3.1. Splošno 3.2. Splošne določbe 3.2.1. Pristojnost 3.2.2. Udeleženci 3.2.3. Zastopanje 3.2...

15
Nepravdni postopek v družinskih zadevah

Avtor: dr. Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek V teku je reforma družinskega prava, ki sovpada z reformo nepravdnih postopkov. V prispevku so predstavljeni poglavitni predlogi, ki so se v tem okviru izoblikovali za vzpostavitev usklajenega sistema procesnih pravil za reševanje družinskih zadev. Pojem družinske zadeve je uporabljen za.....

16
Postopek za ureditev meje

Avtor: dr. Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: I. UVOD Od določenosti in razpoznavnosti meje so bili že od nekdaj odvisni dobri sosedski odnosi. V starem Rimu v decemviralni dobi je mejo predstavljal 1,48 m širok prostor (finis), ki ga ni bilo mogoče priposestvovati. Če se je stara meja zabrisala, je bilo zaradi spora o meji (controversia de .....

17
Stvarnopravni zakonik in dedno pravo

Avtor: dr. Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/6-7

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: 1. UVOD Stvarno pravo ureja pravice, ki določajo pripadnost pravnega objekta pravnemu subjektu. S pridobitvijo stvarne pravice nastane neposredno razmerje med titularjem pravice in stvarjo. Z obligacijsko pravico pa nastane le razmerje med dvema osebama, upnikom in dolžnikom. Pri stvarni pravici v p...

18
Reforma stvarnega prava: Omejitve posameznikovih upravičenj v skupnosti etažnih lastnikov

Avtor: Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Vesna RIJAVEC doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Omejitve lastninskih upravičenj posameznih etažnih lastnikov so nujne zaradi normalnega sožitja v skupnosti in posebnega namena skupnih delov nepremičnine. Pozitivna ureditev določene omejitve sicer upošteva, venda...

19
Zamudna sodba

Avtor: dr. Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 1998/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Vesna RIJAVEC doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Civilna pravda temelji na sistemu dveh strank, katerih interesi si med seboj diametralno nasprotujejo. Zato sodišče za pravično izvedbo postopka potrebuje sodelovanje tako tožnika kot toženca, ki pa vedno ne želita so...

20
Problemi varstva osebnih podatkov v sodnih postopkih v zvezi s procesnimi dejanji strank

Avtor: mag. Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 1996/5-6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 28.10.1996

Povzetek: Vesna Rijavec magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Kontradiktorni sodni postopki temeljijo na interesnem nasprotju dveh strani. V teh postopkih večkrat pride tudi do nasprotja med interesom posameznika, da se zavaruje njegova zasebnost z omejeno dostopnostjo do osebnih po...

Počisti vse