c S

Št. zadetkov: 15

1
Vsebina PID št. 1/2015

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Vsebinsko kazalo

2
Razredi delnic in prednostne delnice

Avtor: Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Avtor obravnava nekatera v praksi sporna vprašanja glede značilnosti prednostnih delnic. ZGD-1 po vzoru nemškega AktG ne dopušča prednostnih pravic glede upravljanja (na primer večkratne glasovalne pravice), temveč dopušča le prednosti glede premoženjskih pravic. Ker zakon določa pravice...

3
Pogodba o tujih investicijah z zasebnopravnega vidika

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Obravnavani so nekateri vidiki problematike tujih investicij z vidika zasebnega, posebej pogodbenega gospodarskega prava. Avtor obravnava vrste in tipe tujih investicij, tako posredne kot neposredne investicije, in jih med seboj razmejuje, posebej pa opozarja na nekatere vidike konkurenč...

4
Ali ZJN-2 res prepoveduje naročnikom, da določijo najvišjo ceno, ki so jo pripravljeni plačati za blago

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Avtorica je kritična do odločitve Državne revizijske komisije št. 018-132/2014-6. Državna revizijska komisija je odločila, da je naročnik s tem, ko je v javni objavi in razpisni dokumentaciji določil maksimalno dopustno ceno, a obenem ni izkazal, da je cena omejena zaradi njegovih razpol...

5
Zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic pri delovanju gospodarskih subjektov s sklenitvijo pogodbe

Avtor: Ana Čertanec

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Avtorica teoretično obravnava problematiko spoštovanja človekovih pravic pri delovanju gospodarskih subjektov. Ker gospodarski subjekti pravno še niso zavezani spoštovati človekove pravice, se pojavlja problem, kako to zagotoviti. Eden izmed načinov za zagotavljanje spoštovanja človekovi...

6
Paradigma presoje koncentracij v ZDA: ekonomski ali vrednostni pristop

Avtor: Klemen Podobnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Avtor analizira razvojno pot ameriškega antitrusta na področju presoje koncentrativnih ravnanj, pri čemer izpostavlja predvsem klasično dihotomijo doktrinarnega pristopa, ki se giblje na osi med skrajno ekonomskim pogledom na eni in vrednostno-demokratičnim pogledom na drugi strani. Prve...

7
Splošne predpogodbene dolžnosti informiranja: pravna podlaga vzpostavitve in možne sankcije za njihovo kršitev

Avtor: Andreja Fakin

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Predpogodbene dolžnosti informiranja, ki stranko zavezujejo, da svojemu bodočemu sopogodbeniku razkrije dejstva, pomembna za sklenitev pravnega posla, v slovenskem prostoru še niso bile deležne večje pozornosti pravne teorije. Kljub siceršnjemu priznavanju splošnih predpogodbenih dolžnos...

8
Prenehanje članstva ustanovitelja v zavodu in obračun premoženja

Avtor: Dušan Jovanovič, Luka Bernard

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: V članku so obravnavane situacije prenehanja članstva ustanovitelja v zavodu in obračun premoženja z izločenim ustanoviteljem. Razčlenjena je umestitev zasebnih zavodov v obstoječem pravnem redu, s poudarkom na pravni naravi ustanoviteljevega deleža. Pravna praznina zaradi odsotnosti dol...

9
Konkurenčna politika v socialnem tržnem gospodarstvu

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: V prispevku avtor znotraj zavezujočega okvira, ki ga določa veljavno pravo Evropske unije, obravnava temelje sodobne konkurenčne politike v socialnem tržnem gospodarstvu. Najprej definira pojem konkurenčna politika in njeno razmerje s konkurenčnim pravom, nato opravi njeno umestitev v si...

10
Vpliv univerzalnega temeljnega dohodka na sistem socialnih zavarovanj

Avtor: Renata Mihalič, Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Članek predstavlja temeljne pravne posledice morebitne uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka v sistem socialnih zavarovanj. Uvodoma je predstavljena pravna definicija sistema univerzalnega temeljnega dohodka in vzporedno splošna opredelitev socialnih zavarovanj, in sicer kot konceptov ...

11
Zavarovanje zahtevka podizvajalca na podlagi 631. člena Obligacijskega zakonika z začasno odredbo

Avtor: Mateja Špes

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Avtorica analizira sodno prakso v zvezi s poskusi podizvajalcev, da bi svoj neposredni zahtevek po 631. členu Obligacijskega zakonika (OZ) v razmerju do glavnega naročnika zavarovali z začasno odredbo za zavarovanje denarne terjatve na podlagi pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)...

12
Izbrani procesnopravni vidiki sodnikove oblasti in odgovornosti v slovenski ter nemški procesnopravni ureditvi

Avtor: Urška Grm

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Pomemben vidik razumevanja modernih civilnoprocesnih ureditev danes pomeni obravnava razmerij med procesnopravnimi udeleženci v postopku. Novejša reformna prizadevanja nemškega zakonodajalca, po katerem se vse pogosteje zgleduje slovenski zakonodajalec, so usmerjena v poudarjanje aktivne...

13
Uveljavitev zavarovanja terjatev pri (od)delitvi

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Title : Enforcement of the Secured Claims in Branching-off and Partial Division Cases Neka gospodarska družba je opravila oddelitev z ustanovitvijo nove družbe. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v korist upnikov prenosne družbe določa pravico zahtevati zavarovanje nezapadlih, negoto...

14
Odsvojitev poslovnega deleža in davek od dobička iz kapitala

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Title : The Divestment of Shareholding and Tax on Revenue from Capital Ne drži tožbena trditev, da v konkretnem primeru obdavčitve z dohodnino od dobička iz kapitala davčna obveznost še ni nastala. Nastala je z odsvojitvijo kapitala, to je s prodajo poslovnega deleža družbe. Za čas ods...

15
Prenos podjetja samostojnega podjetnika na kapitalsko družbo

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Title : Transfer of an Undertaking by a Sole Trader to a Capital Company S prenosom podjetja samostojnega podjetnika na kapitalsko družbo ta kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika (667. člen ZGD-1). Gre za nasledstvo tako...

Počisti vse