c S

Št. zadetkov: 13

1
Vsebina PID št. 1/2022

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.2.2022

Povzetek: stran 3 Saša Prelič Omejitve pri ustanavljanju gospodarskih družb ter pri pridobivanju statusa podjetnika ali družbenika Legal Restrictions for Establishment of Companies and for Acquisition of Shareholdings stran 20 Maja Vesenjak Ob

2

Prosto dostopen članek

Omejitve pri ustanavljanju gospodarskih družb ter pri pridobivanju statusa podjetnika ali družbenika

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Avtor v članku obravnava posebne pravne ovire, ki jih Zakon o gospodarskih družbah predpisuje pri ustanavljanju posameznih pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih družb oziroma za pridobivanje kapitalske udeležbe. Članek prikazuje genezo normativne ureditve in veljavno pravno stanje,...

3
Obveznosti banke ob pozivu za unovčitev bančne garancije

Avtor: Maja Vesenjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava vprašanja, ki se pojavijo ob pozivu za unovčitev. Pri vseh bančnih garancijah ne pride do unovčitve. Kadar pa upravičenec postavi zahtevo za unovčitev, mora biti ta pravočasna in povsem skladna z listino o izdaji bančne garancije. V prispevku je pojasnje...

4
Izbrana pravna vprašanja v zvezi z nasledstvom družinskega podjetja

Avtor: Andreja Primec

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Družinsko podjetje ni pravni pojem, kljub temu pa prepletanje družinskih vezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti zahteva posebno pravno obravnavo. Pomembnejše vprašanje, povezano z družinskimi podjetji, je njihovo nasledstvo (prenos podjetja z dosedanjih imetnikov na prevzemnike nov...

5
Pristojnost nadzora državnega nadzornega organa nad delovanjem sodnih organov

Avtor: Nina Žitnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Svet se vse bolj in bolj digitalizira, zato morajo sodišča in drugi državni organi pri objavljanju svojih odločitev paziti, da s tem ne prekršijo posameznikove pravice do varstva osebnih podatkov, saj ta v dobi razvoja informacijske tehnologije postaja vse pomembnejša. Pravica do vars...

6
Skupni prevzem - usklajeno delovanje več oseb

Avtor: Nina Sotošek, Vida Bigec

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Avtorici obravnavata institut skupnega prevzema oziroma usklajenega delovanja (angl. persons acting in concert) in njegovo implementacijo v slovenski pravni red. Institut je bil v slovenskem prevzemnem pravu na novo urejen z Zakonom o prevzemih (ZPre-1) iz leta 2006, s katerim je Slov...

7
Veljavnost pogodbe, obstoj pooblastila, kršitev ZJN-3

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Javni zavod in gospodarska družba (v nadaljevanju družba D.) sta v sporu glede obveznosti plačila kupnine za prodajo oziroma nabavo določenih aparatov in potrošnih reagentov zanje. V gospodarskem sporu je na I. stopnji že odločalo sodišče (Okrožno sodišče v Ljubljani, sodba VIII Pg 1833/2020-17 dne ...

8
Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Evropsko pravo

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies, as amended by Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 as regards the encouragement of long-term share...

9
Plačilo provizije za posredovanje

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Dilema v tej zadevi je bila, ali nepremičninskemu posredniku pripada polna provizija za posredovanje (prvi odstavek 25. člena ZNPosr) ali le četrtina te (peti odstavek 25. člena ZNPosr). Kupec je namreč sam našel prodajalko, a ga je ta potem napotila k posredniku.

10
Lastni poslovni delež in izogibanje davku

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Ni mogoče šteti, da izplačilo kupnine za nakup lastnih poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo sam po sebi pomeni nedovoljeno davčno izogibanje obdavčitvi izplačila dobička družbenikom. Kot prikrito izplačilo dobička na podlagi 7. točke 74. člena ZDDPO-2 je lahko opredeljen le tak pravni ...

11
Lastni poslovni delež in izogibanje davku - razveljavljena sodba

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Ne more biti ekonomsko upravičen motiv tožnika pomoč sinu in snahi večinskega družbenika tožnika za nakup stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja, kot to izhaja iz ugotovljenega dejanskega stanja. Z zmanjšanim obsegom naložbenih nepremičnin (zaradi podaje nepremičnine) je tožnik odtujil premožen...

12
AC Milan proti EUIPO - Inter ES (ACM 1899 AC MILAN)

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.2.2022

Povzetek: JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Sixth Chamber) 10 November 2021 (European Union trade mark - Opposition proceedings - International registration designating the European Union - Figurative mark ACM 1899 AC MILAN - Earlier national word marks Milan - Relative ground for refusal - Likelihood of con

13
Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: Luka Mišič

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Recenzija

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Tri leta po težko pričakovanem izidu Velikega komentarja Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (izdajatelj: Lexpera d.o.o., GV Založba), ki je nadgradil komentar iz leta 2014, je izšla njegova 2., spremenjena in dopolnjena izdaja. Kot v uvodu nove izdaje izpostavlja Andraž Rangus, eden iz...

Počisti vse