c S

Št. zadetkov: 16

1
Vsebina PID št. 8/2023

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.12.2023

Povzetek: stran 1367 Jernej Podlipnik stran 1381 Drago Dular stran 1408 Žiga Bitenc, Katarina Krapež stran 1427 Lana K. Gotvan stran 1458 Belmina Halvadžić ...

2

Prosto dostopen članek

Davčno poroštvo pri prenosu opravljanja ekonomske dejavnosti brez statusnega preoblikovanja

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Interes vsakega upnika je prejeti plačilo terjatev. To velja tudi za davčne terjatve. Davčna zakonodaja zato predvideva odgovornost oseb za tuje davčne obveznosti (davčno poroštvo). V članku se avtor ukvarja z obliko davčnega poroštva, s katero sta se davčna in sodna praksa v zadnjih ...

3
Nepogodbena odškodninska odgovornost strokovnjakov nasproti tretjim osebam

Avtor: Drago Dular

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Za odškodninsko odgovornost strokovnjakov, ki delujejo v samostojnih poklicih, je običajno, da odgovarjajo svojim klientom zaradi kršitev pogodb, s katerimi so prevzeli naročila za izdelavo strokovnih mnenj. S tem pa ni izključena njihova odškodninska odgovornost na nepogodbenem temel...

4
Zdravstveni absentizem v sistemu agencijskega dela v Sloveniji: primerjava med začasno napotenimi (agencijskimi) in standardno zaposlenimi delavci

Avtor: Žiga Bitenc, Katarina Krapež

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Slovenija se že slabo desetletje uvršča v skupino držav EU z največ izgubljenimi delovnimi dnevi na zaposlenega zaradi bolniških odsotnosti. Slovenska znanost in stroka prepoznavata zdravstveni absentizem kot resen družbeni in pravni problem, ki ima različne značilnosti glede na karak...

5
Comparison of "the Decoy Effect" and "Multiple Equivalent Simultaneous Offers" as Negotiation Strategies

Avtor: Lana K. Gotvan

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Abstract : This article presents and compares two negotiation strategies. Section 1 introduces the article. In Section 2, this article explains the concept of "the decoy effect", which is then assessed as a negotiation strategy. In Section 3 of the article, I introduce and assess the concept of ...

6
Združevanje poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Belmina Halvadžić

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Prispevek obravnava problematiko v zvezi z združevanjem poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo. Obravnavani so razlogi, zaradi katerih nekatera sodišča v preteklosti niso dovoljevala (ali še vedno ne dovoljujejo) združevanja poslovnih deležev, in razlogi za samostojnost po...

7
Pogodba o leasingu, njena pravna narava in posledice prenehanja po pogodbeno dogovorjeni odpovedi

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Stranki sta avgusta 2011 sklenili pogodbo in jo poimenovali pogodba o finančnem leasingu. S pogodbo se je leasingodajalec zavezal za plačilo prepustiti leasingojemalcu v izključno uporabo določene svoje blagovne znamke. Pogodba je bila sklenjena za določen čas, do septembra 2018. Pogoj za veljavno s...

8
Dnevi slovenskih pravnikov 2023

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Poročila, zapisi, obvestila

Datum: 1.12.2023

Povzetek: V Portorožu je 12. in 13. oktobra 2023 potekalo 49. srečanje Dnevi slovenskih pravnikov, ki ga organizirajo Zveza društev pravnikov Slovenije (ZDSP), Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba LEXPERA (GV Založba). Najaktualnejše teme z različnih pravnih področij je obravnavalo 50 ugledn...

9
Dopustnost izključitve družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo, čeprav se hkrati izključuje drugi družbenik

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Skladno nauku o časovnih mejah pravnomočnosti se pravnomočnost nanaša na stanje ob zaključku glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje. Gre za mejnik, ki ga mora upoštevati instančno sodišče v postopku z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi.

10
Porazdelitev trditvenega in dokaznega bremena pri izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj po ZFPPIPP

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Ker je predmet revizijskega izpodbijanja pravnomočna sodba, izdana pred sodiščem druge stopnje (prvi odstavek 370. člena ZPP), se v okviru uveljavljanja tega revizijskega razloga preizkuša (le) pravilnost materialnopravnih stališč, ki jih je zavzelo sodišče druge stopnje v izpodbijani sodbi.

11
Obstoj pravnega posla oziroma pojavna oblika posameznih dogodkov za presojo prikritega izplačila dobička ni pravno odločilna

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Družbino nadomestilo družbeniku, ki ne temelji na formalnem pravnem poslu (in na nasprotni - ekvivalentni - obveznosti družbenika), zgolj zaradi tega manka ni per se izvzeto iz kategorije prikritih izplačil dobička. Po drugi strani pa dano nadomestilo družbeniku tudi ne predpostavlja samodejno, da g...

12
Ničnost kreditne pogodbe z valutno klavzulo, če banka pojasnilne dolžnosti ne izpolni ustrezno (popolno)

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Ugotovljeno je bilo, da je bilo obdobje petih let pred sklepanjem spornih kreditnih pogodb izrazito ugodno za evrsko valuto v razmerju do CHF, medtem ko je na drugi strani Banka Slovenije v svojem poročilu namenjenem poklicnim deležnikom prikazala graf za 25-letno obdobje, z izrazito koristjo v prid...

14
Pregled avtorjev in njihovih prispevkov

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2023 (prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran)

15
Stvarno kazalo

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2023

16
Pregled sodne prakse

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2023

Počisti vse