c S

Št. zadetkov: 1667

1
Odvzem koncesije v javnem interesu in varstvo pridobljenih pravic koncesionarja

Avtor: Mirijam Križevnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: Avtorica se v prispevku ukvarja s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je odvzem koncesije v javnem interesu zakonit. Ukrep, ki posega v pridobljene pravice koncesionarja, mora biti v skladu z zahtevami načela sorazmernosti. To načelo zahteva presojo razumnosti posegov v pravno zavarovana upravičen...

2
Sodobna sektorska klasifikacija pravnih oseb

Avtor: Bojan Tičar

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: Avtor pravne osebe opredeli in klasificira po interesni teoriji in preneseni metodi klasifikacije upravnih sistemov, upoštevaje pravno subjektiviteto pravnih oseb. Izvirno je prikazana inovativna klasifikacija, ki je uporabna tako za ad hoc pravno-ekonomske analize kot tudi za praktično razvrščanje ...

3
Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb

Avtor: Peter Podgorelec, Andreja Primec

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: Zaradi nekaterih prednosti (nejavnost in hitrost postopka, strokovnost arbitrov itd.) je arbitražni postopek priporočljiv tudi za reševanje korporacijskih sporov. Na splošno je mogoče ugotoviti, da slovenska zakonodaja za to vzpostavlja ustrezen normativni okvir, pri čemer pa je seveda treba upoštev...

4
Vloga bank garantov pri unovčevanju protigarancij

Avtor: Maja Vesenjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: V zadnjem času se bančne garancije unovčujejo pogosteje, kot so se v preteklosti, kar prinaša nova, še nerazrešena pravna vprašanja. Bančne garancije/protigarancije izdajajo predvsem banke, ki garantirani znesek tudi izplačajo, hkrati pa so te banke lahko upravičenke iz protigarancij. Prispevek obra...

5
Bančne garancije v postopkih zaradi insolventnosti

Avtor: Uroš Ilić, Marko Ketler, Tilen Tacol

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: Bančna garancija je znan in v praksi uveljavljen zavarovalni instrument, namenjen utrjevanju položaja upnika za primer neplačila oziroma neizpolnitve druge pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku. Namen tega prispevka je na kratko predstaviti pravno ureditev bančnih garancij, pojasniti razlike med ...

6
Ločitvena pravica na podlagi predznamovane hipoteke, pridobljene s predhodno odredbo

Avtor: Simon Brence

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: Zaradi številnih začetih stečajnih postopkov si upniki danes vse bolj prizadevajo najti način, da bi svoje nezavarovane terjatve, še pred pridobitvijo izvršilnega naslova, prisilno zavarovali za primer stečaja dolžnika. Pri tem se praviloma zatekajo k uporabi raznovrstnih predhodnih odredb, zlasti k...

7
Odpoved v okviru reorganizacije s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Avtor: Marko Kirn

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: 1. Namen in metoda 2. Temeljne značilnosti instituta odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi 3. Sprejetje novega akta o sistemizaciji brez vsebinskih posegov v opis delovnih mest 4. Sprejetje novega akta o sistemizaciji z vsebinskimi posegi v opis delovnih mest 5. Sprejetje novega akta o si

8
Je novi zakon o delovnih razmerjih res prinesel večjo fleksibilnost

Avtor: Miha Šercer

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: V prispevku so obravnavane nekatere nove rešitve, ki jih prinaša Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), predvsem z vidika njihovega vpliva na prakso v podjetjih. Predstavljene so nekatere dileme, ki v praksi nastajajo ob uporabi novih določb, hkrati pa so predstavljene nekatere možne rešitve in predlog...

9
Trajnostna družba - nov mejnik v razvoju (tudi slovenskega) korporacijskega prava?

Avtor: Žiga Rejc

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: Stalno spreminjajoče se poslovno okolje podjetij zaznamujejo vedno glasnejše zahteve po trajnostnih poslovnih praksah, kar je velik izziv za korporacijsko pravo: postavlja se vprašanje, kako oblikovati ustrezno obliko družbe, ki bi podjetjem omogočala tako doseganje dobička kot tudi nefinančnih cilj...

10
Položaj nadzornega sveta v času krize

Avtor: Borut Bratina

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: V članku so prikazane pristojnosti nadzornega sveta in položaj predsednika nadzornega sveta v skladu s korporacijsko zakonodajo. Avtor prikaže, kako na položaj nadzornega sveta vpliva aktualna gospodarska kriza in kako kriza v posameznem podjetju. V normalnih razmerah nadzorni svet pridobiva informa...

11
Redno zmanjšanje osnovnega kapitala delniške družbe: namen, znesek, izplačilna zapora in oblika izločenega premoženja

Avtor: Gregor Drnovšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: V prispevku sta obravnavana dva pomembna elementa rednega zmanjšanja osnovnega kapitala: namen in znesek zmanjšanja. V zvezi z zadnjim je obrazloženo tudi kombiniranje zmanjšanja osnovnega kapitala in prostovoljnih doplačil delničarjev. Poleg tega so v prispevku obravnavane tudi značilnosti premožen...

12
Položaj upnika pri cesiji, asignaciji, faktoringu in forfaitingu

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: Posledica velike plačilne nediscipline in slabe likvidnosti ter kreditne nesposobnosti družb in samostojnih podjetnikov posameznikov je, da so se upniki prisiljeni usmerjati k drugačnim možnostim za zagotovitev izpolnitve svojih terjatev. V prispevku so analizirane štiri različne možnosti, ki jih im...

13
Procesni položaj upravitelja pri razpolaganju z (nevknjiženo) nepremičnino

Avtor: Katarina Vodopivec

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: Avtorica obravnava pravno osebo (stečajnega dolžnika) kot imetnika stvarnih pravic, pooblastila stečajnega upravitelja v stečajnem in zemljiškoknjižnem postopku. Gre za postopek vknjižbe lastninske pravice (izbrisane) pravne osebe zaradi prodaje nepremičnega premoženja v stečajnem postopku nad pozne...

14
Odškodninska odgovornost članov poslovodstva - analiza nekaterih sodb Vrhovnega sodišča RS

Avtor: Peter Podgorelec

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: Avtor analizira nekatere pomembnejše sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z odškodninsko odgovornostjo članov poslovodstva. Ta tema postaja v Sloveniji vse bolj aktualna, saj je število odškodninskih tožb v zadnjem obdobju naraslo. Avtor ugotavlja, da so analizirane sodbe večinoma v s...

15
Stavbna pravica v poslovni praksi

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: Posebnost stavbne pravice je tudi to, da jo je mogoče obremeniti s hipoteko, jo odtujiti in preoblikovati v etažno lastnino. Stavbna pravica je razmeroma nov pravni institut. Sodna praksa še ni dala odgovorov na zapletena vprašanja v zvezi z njim. Avtor skuša odgovoriti na nekatera od teh vprašanj. ...

16
Kvote za uravnoteženo zastopanost spolov v organih gospodarskih družb

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: V Evropski uniji je delež žensk kot članic organov vodenja in nadzora največjih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, v povprečju le okrog 16 odstotkov. Ženske se soočajo s tako imenovanim steklenim stropom, ki jim preprečuje, da bi zasedle visoke vodstvene položaje in pomembne položaje odločanj...

17
Razmerje med ekonomskimi svoboščinami in pravico do sindikalnih ukrepov pred Lizbonsko pogodbo in po njej

Avtor: Iztok Ščernjavič

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: Avtor z analizo odločitev Sodišča pri razreševanju konflikta med ekonomskimi svoboščinami in pravico do sindikalnih ukrepov prikaže, da je razmerje med navedeno pravico in ekonomskimi svoboščinami dejansko hierarhično, četudi Sodišče poudarja, da je pravica do sindikalnih ukrepov temeljna pravica, e...

18
Delovno razmerje za določen čas

Avtor: Janez Novak

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: Delovno razmerje za določen čas je izjema od pravila, to je sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, ima enake pravne značilnosti kot pogodba za nedoločen čas, z izjemo omejenega trajanja. Trajanje je določeno z datumom ali z drugimi okoliščina...

19
Oddaja gradbenih in investicijskih del po pravilih FIDIC

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: Uvodoma je v članku poudarjeno, da poslovna praksa uporablja različne poslovne modele za gradnjo objektov. Vseh teh modelov ni mogoče podrediti pod posamezni pogodbeni tip iz Obligacijskega zakonika. Pravila FIDIC, posebej Rdeča, Rumena in Srebrna knjiga zato olajšujejo sklepanje in izvajanje pogodb...

20
Slovenski državni holding, analiza pravnega statusa (Nekaj primerjav s Smernicami OECD)

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.6.2013

Povzetek: Zakon o slovenskem državnem holdingu je bil predstavljen kot eden od reformskih zakonov; pomagal naj bi pri odpravljanju javnofinančnih nesorazmerij v državi, seveda na podlagi učinkovitega in preglednega upravljanja in razpolaganja z državnim premoženjem. Državni holding naj bi torej opravljal svoj...

Počisti vse