c S

Št. zadetkov: 28

1
Pravice in obveznosti po novi delovni zakonodaji

Avtor: Nataša Belopavlovič

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtorica predstavlja bistvene novosti, ki jih je na področje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja uvedel ZDR-1. Predstavljene so zlasti poenostavitve v zvezi s sklepanjem in v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja, nove določbe o odpovednih rokih in odpravninah, novosti v zvezi z odmero in iz...

2
Vpliv ZDR-1 na sodno prakso

Avtor: Ivan Robnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: V prispevku so obravnavane spremembe dosedanje ureditve delovnih razmerij, ki jih prinaša ZDR-1, z vidika njihovega vpliva na sodno prakso v individualnih delovnih sporih. Dejanski učinek zakonskih sprememb bo razviden šele iz pravnomočnih sodb v delovnih sporih. Prispevek pa želi opozoriti na tiste...

3
Novosti pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek analizira najpomembnejše spremembe v ureditvi prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki jih je prinesel novi zakon o delovnih razmerjih iz marca 2013 kot del reforme trga dela. Eden od deklariranih ciljev te reforme je tudi povečanje prožnosti delovnih razmerij, tudi s poenostavitvijo postopkov ...

4
Zakonite oblike opravljanja dela

Avtor: Darja Senčur Peček

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: V prispevku so obravnavane različne oblike opravljanja dela, ki se pojavljajo v Republiki Sloveniji, njihova zakonska ureditev, s poudarkom na zakonskih novostih, opozorjeno pa je tudi na možne zlorabe oziroma nezakonite prakse.

5
Novejša sodna praksa Sodišča EU s področja delovnih razmerij

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek obravnava izbrane sodbe iz novejše sodne prakse Sodišča EU s področja delovnega prava. Sodbe se nanašajo na varstvo nosečih delavk pred odpustom, letni dopust v primeru starševskega dopusta in v primeru dela s krajšim delovnim časom, kolektivne odpuste, insolventnost delod

6
Koga naj varuje delovna zakonodaja

Avtor: Darja Senčur Peček

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek obravnava definicijo delovnega razmerja, merila, po katerih se prepozna delovno razmerje, in aktualna vprašanja opredelitve delavca. Nadalje obravnava varstvo ekonomsko odvisnih oseb, kot je urejeno v nekaterih evropskih državah. Glede na spremenjene oblike dela obstoječa

7
Novejša slovenska sodna praksa s področja delovnih razmerij

Avtor: Ivan Robnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, z učinkom takojšnjega prenehanja delovnega razmerja, je predvidena za primere najresnejših kršitev delavčevih pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Čeprav so kršitve, na podlagi katerih lahko delodajalec, po

8
Prenova delovne zakonodaje - kdaj in kako

Avtor: Nataša Belopavlovič

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtorica predstavlja razloge za spremembo in cilje, ki naj bi jih dosegli s prenovo delovne zakonodaje. Pri tem nakazuje nekatere rešitve, s katerimi bi odpravili pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so se v času več kot osemletne uporabe veljavnega zakona o delovnih razmerjih pokazale

9
Možnost derogacije zakona s kolektivnimi pogodbami

Avtor: Katarina Kresal Šoltes

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Načeloma v večini držav članic EU, tudi v Sloveniji, velja, da se s kolektivnimi pogodbami lahko urejajo vse zadeve, dokler pogodba ne krši kogentnega prava in načela ugodnosti (in favorem). Na kratko, vprašanje razmerja med zakonsko ureditvijo in možno vsebino kolektivne pogodbe te

10
Ali potrebujemo spremembe delovne zakonodaje in kakšne

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Prispevek obravnava vprašanje, ali so potrebne spremembe delovne zakonodaje in če so, kakšni naj bi bili glavni cilji in načela nove ureditve delovnih razmerij. Kot možni cilji so oprede-ljeni: prožna varnost (flexicurity), upoštevanje staranja prebivalstva, zagotavljanje minimalnih pravic delavcev,...

11
Zavarovanje za brezposelnost v novi ureditvi trga dela

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: V predlagani novi ureditvi trga dela se spreminja vloga zavarovanja za brezposelnost. S skrajševanjem odpovednih rokov in z zmanjševanjem odpravnin se prenaša breme zagotavljanja varnosti dohodka z delodajalca na državo, saj je predvideno nekaj več ugodnosti v zavarovanju za brezposelnost (ki ga pre...

12
Nova pravila o razmerju med izvršilnim postopkom in postopkom zaradi insolventnosti ter druge pomembnejše novosti

Avtor: Nina Plavšak

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Z novelo ZFPPIPP-C so bila pravila ZFPPIPP o učinkih postopka zaradi insolventnosti za ločitvene pravice spremenjena tako, da postopek zaradi insolventnosti ne učinkuje za nobeno ločitveno pravico, pridobljeno pred njegovim začetkom, ne glede na to, na kakšen način je bila pridobljena (bodisi v izvr...

13
Malo delo in prožne oblike dela v prenovljeni delovni zakonodaji

Avtor: Darja Senčur Peček

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Prispevek obravnava prožne oblike zaposlovanja, predvsem atipične pogodbe o zaposlitvi (pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku) in ma...

14
Pomen sodne prakse za razvoj delovnega prava

Avtor: Marta Klampfer

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: V prispevku je prikazan vpliv, ki ga imata ustavnosodna praksa in praksa delovnih sodišč, bodisi neposredno bodisi posredno, na razvoj delovnega prava, predvsem na urejanje instituta prenehanja delovnega razmerja po prej veljavni delovnopravni zakonodaji, kakor tudi na razvoj instituta prenehanja po...

15
Ukrepi za povečanje zaposlenosti starejših v okviru spreminjanja delovne in socialne zakonodaje

Avtor: Polonca Končar

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Avtorica poudarja, da se je spremenilo globoko zakoreninjeno prepričanje, da starost sama po sebi pomeni nezmožnost za delo in da v Evropi veliko razpravljajo o nujnosti politik v podporo konceptu aktivnega staranja, ki ga tudi pojasni. Avtorica obravnava pravne ukrepe, ki lahko prispevajo k podaljš...

16
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O DELOVNIHRAZMERJIH

Avtor: Romana Tomc

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. POMEN SOCIALNEGA DIALOGA ZA SPREMEMBE ZDR 3. CILJI 4. KLJUČNE SPREMEMBE PO POSAMEZNIH VSEBINAH 4.1. Bolj fleksibilna organizacija delovnega časa za mobilne delavce 4.2. Večja zaščita delavcev pred diskriminacijo in vsemi vrstami nasilja 4.3. Večja notranja mobilnost 4.4....

17
Komu zagotavljati delovnopravno varstvo

Avtor: Darja Senčur Peček

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. POJEM DELOVNEGA RAZMERJA 2.1. Rešitve, ki izhajajo iz Priporočila MOD št. 198 2.2. Elementi delovnega razmerja 2.3. Pokazatelji obstoja elementov delovnega razmerja 2.4. Prednost obstoja dejstev pred poimenovanjem s strani pogodbenih strank 2.5. Zakonska vključitev ali iz...

18
Kje so meje dopustnega nadzora delodajalcev nad delavci

Avtor: Martina Šetinc Tekavc

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. ZASEBNOST KANDIDATOV ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 3. ZDRAVSTVENO STANJE DELAVCA IN NJEGOVA ZASEBNOST 4. ZASEBNOST DELAVCA IN UPORABA ALKOHOLA (ALI DRUGIH NEDOVOLJENIH SREDSTEV) 5. KONTROLA DELAVCA, ODSOTNEGA Z DELA ZARADI BOLEZNI ALI POŠKODBE 6. SLUŽBENI RAČUNALNIK IN VAR...

19
Svoboda sklepanja pogodb o zaposlitvi v javnem sektorju

Avtor: Etelka Korpič Horvat

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. ZNAČILNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI V JAVNEM SEKTORJU 3. SVOBODA SKLEPANJA POGODB O ZAPOSLITVI V JAVNEM SEKTORJU 3.1. Splošno 3.2. Bistvene omejitve svobode sklepanja pogodb o zaposlitvi v javnem sektorju 3.3. Svoboda sklepanja pogodb o zaposlitvi v državnih organih in samouprav...

20
Izzivi, s katerimi se srečuje sodna praksa

Avtor: Marta Klampfer

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. SPREMEMBA SODNE PRAKSE GLEDE NEKATERIH DELOVNOPRAVNIH INSTITUTOV 3. SPREMEMBA POGODBE O ZAPOSLITVI 3.1. Splošno o institutu spremembe pogodbe 3.2. Spremenjene okoliščine 3.3. Zavrnitev spremembe kot razlog za razvezo pogodbe o zaposlitvi 3.4. Sprememba pogodbe o zaposlitvi...

Počisti vse