c S

Št. zadetkov: 27

1
Bančno kreditno razmerje - Kje iskati vzroke za bančno krizo v Sloveniji

Avtor: France Arhar

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: BA Bančništvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Banke so posebne vrste finančni posredniki in so pri zbiranju finančnih virov v celoti odvisne od zaupanja vlagateljev. Njihove zahteve morajo izpolniti na poziv, brez dolžniške zamude, na drugi strani pa se pri plasiranju teh sredstev izbranim dolžnikom soočajo z različno dolgimi plačilnimi zamudam...

2
Pravne posledice začetka postopka zaradi insolventnosti za predhodne odredbe

Avtor: Maja Potočnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: STP Stečajno pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Sodišče na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) lahko odredi predhodne odredbe, ki so taksativno naštete v točkah 1 do 6. Med njimi je tudi prepoved organizaciji za plačilni promet, da bi dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu z njegovega računa izplačala de...

3
Prevzem insolventne tarče z zunajsodnim finančnim prestrukturiranjem

Avtor: Uroš Ilić

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: STP Stečajno pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek obravnava vprašanja, povezana s finančnim prestrukturiranjem gospodarskih družb. To se lahko izvede zunajsodno ali pa s sodnimi postopki zaradi insolventnosti, zlasti postopkom prisilne poravnave, ki je urejen v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem pr...

4
Krizni institucionalni okvir za prestrukturiranje bank in podjetij: kako naprej

Avtor: Marko Simoneti, Jernej Radež

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: BA Bančništvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Članek primerja na novo sprejete institucionalne rešitve za sanacijo bank in podjetij v Sloveniji z rešitvami, ki so že v uporabi v bolj razvitih pravnih sistemih oziroma so, na podlagi izkušenj s sedanjo finančno krizo, že v nastajanju na ravni EU. Predlagane so konkretne rešitve za večjo povezanos...

5
Upravljanje slabe aktive bank v okviru mehanizma slabe banke

Avtor: Peter Merc

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: BA Bančništvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) kot enega izmed ukrepov predvideva odplačen prenos premoženja iz bilance bank upravičenk do ukrepov po zakonu na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). Gre za ukrep sanacije posameznih bank z uporabo tako imenovanega mehan...

6
Znanje kot pravno zavarovana vrednota - tempora mutantur

Avtor: Marko Ilešič

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Tradicionalno pojmovanje zahteva čim učinkovitejše pravno varovanje znanja, zlasti z varstvom intelektualne lastnine. Vendar se vse bolj postavlja vprašanje, ali je res vsaka uporaba tujega znanja nedopustna, saj vsako ustvarjanje znanja temelji na tistem, kar je človeštvo že prej ustvarilo. Poraja ...

7
Kazenskopravni vidiki plagiata

Avtor: Hinko Jenull

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek v okviru širše teme o pravnih in etičnih vidikih plagiata obravnava kazenskopravno varstvo moralne avtorske pravice pred posegi v pravico do priznanja avtorstva in pravico do spoštovanja avtorskega dela. Na ravni normativne ureditve v Kazenskem zakoniku (KZ-1) so podrobneje analizirani zak...

8
Razlogi in postopek za odvzem naslova v aktih Univerze v Ljubljani

Avtor: Miha Juhart

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Plagiatorstvo (prikazovanje tujega dela kot lastnega) v zadnjih letih postaja resen problem tudi na Univerzi v Ljubljani. Zato univerza poskuša zagotoviti učinkovit sistem nadzora pri izdelavi zaključnih del in določiti pravne posledice kršitev. Zaključno delo mora biti rezultat diplomantovega samos...

9
Poseganje ukrepov za sanacijo gospodarstva v sistemsko ureditev drugih področij

Avtor: Marko Jerič

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: BA Bančništvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtor obravnava zakonske ukrepe za sanacijo gospodarstva ter njihov vpliv na druga sistemska pravna področja. V prvem delu prispevka našteva dosedanje relevantne zakonske ukrepe, ki so sovpadali z začetkom in trajanjem svetovne finančne in gospodarske krize, v drugem delu pa podrobneje obravnava dva...

10
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: OD Odvetniki

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek se ukvarja z enim od mnogih vidikov pravne kulture in odvetniške etike - zaupanjem. Avtor ponuja odgovore na dve vprašanji, in sicer, kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica po zakonu o odvetništvu, kodeksu odvetniške poklicne etike in drugih občih vrednotah ter kaj vse ...

11
Pogoji odvzema premoženja nezakonitega izvora - nekatera kritična vprašanja

Avtor: Marko Bošnjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtor obravnava pogoje odvzema premoženja nezakonitega izvora, kot izhajajo iz zakona, ki ureja ta institut. Najprej skuša te pogoje sploh identificirati, saj v zakonu niso jasno in sistematično opredeljeni, pogosto pa so tudi napačno predstavljeni. V nadaljevanju ugotavlja, v katere človekove pravi...

12
Odvzem protipravno pridobljenega premoženja: civilnopravni vidiki

Avtor: Luigi Varanelli

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je stičišče dveh področij prava: kazenskega in civilnega. Kazensko materialno pravo je podlaga, ki omogoča odvzem premoženja, saj je pojem nezakonitost izvora prepleten s kazenskimi materialnopravnimi določbami. Pogoj za odvzem premoženja je namreč stor...

13
Obdavčitev nezakonitega in neprijavljenega dohodka

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Članek obravnava obdavčitev dveh vrst dohodkov, in sicer dohodkov, ustvarjenih z nezakonitimi ravnanji (nezakoniti dohodki), in dohodkov, ki niso bili obdavčeni, ker jih zavezanec ni napovedal (nenapovedani dohodki). Druga vrsta dohodkov se izračuna posredno, z uporabo podatkov o spremembi čistega p...

14
Odvzem premoženja nezakonitega izvora in kazensko pravo

Avtor: Primož Gorkič

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtor analizira nekatere vidike razmerja med kazenskim pravom in civilnopravnim ukrepom odvzema premoženja nezakonitega izvora, kot ga pozna slovenski Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Zakonodajalec je v postopek odvzema vključil več točk, ki postopanje pristojnih organov po ZO...

15
Rešitve za e-sodstvo, ki bo v pomoč, ne v breme (pogled sodnika)

Avtor: Vladimir Horvat

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek obravnava stanje in prihodnji razvoj informatizacije v sodstvu. Predstavi organizacijsko strukturo, ki skrbi za informatizacijo sodnih postopkov, cilje, strategijo in načela razvoja informatizacije. Avtor poudarja, da diskurzivna raven sama po sebi še ne zagotavlja želene realnosti. Kritič...

16
Kaj (vse oziroma vsaj) bi morali vedeti uporabniki o informacijskem sistemu e-ZK

Avtor: Jasminka Jaša Trklja

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: 1. Namen prispevka 2. O informacijskem sistemu e-ZK 3. Moduli, ki so sestavni del informacijskega sistema e-ZK 3.1. Modul za informacijsko podporo vlaganja elektronskih predlogov in obvestil o pravnih dejstvih, ki so podlaga za vpis po uradni dolžnosti 3.2. Modul za informacijsko podporo voden

17
Praktične rešitve za uporabo podportala e-Izvršba

Avtor: Barbara Mejač

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek obravnava informacijski sistem e-Izvršba, ki je začel delovati v marcu leta 2012. V uvodnih poglavjih opiše delovanje podportala e-Izvršba, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo za izvajanje e-opravil tudi na podoportalu e-Izvršba. Avtorica odgo...

18
Sistem e-INS: večno razhajanje med uporabniki in dejanskim stanjem

Avtor: Katarina Vodopivec

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtorica podaja kratek zgodovinski pregled razvoja informatizacije vpisnikov za podporo postopkom zaradi insolventnosti, predstavi informacijski sistem e-INS z eINS-vpisnikom, e-spisom, e-opravili. Obravnava tudi razlike med skupinami uporabnikov sistema e-INS glede na njihove vloge. Predstavljene s...

19
Položaj in pravne možnosti ločitvenih upnikov v postopku prisilne poravnave

Avtor: Nina Plavšak

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: STP Stečajno pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek obravnava položaj imetnikov zavarovanih terjatev v postopku prisilne poravnave. Niti začetek postopka prisilne poravnave niti pravnomočna potrditev prisilne poravnave ne učinkuje na zavarovane terjatve. Zato ostane položaj imetnikov zavarovanih terjatev nespremenjen.

20
Položaj ločitvenih upnikov v stečaju

Avtor: Vladimir Balažic

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: STP Stečajno pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Začetek stečajnega postopka nima vpliva na obstoj terjatve in ločitvene pravice. Upnik pa lahko proti stečajnemu dolžniku uveljavlja svojo terjatev, tudi če je zavarovana z ločitveno pravico, samo v stečajnem postopku in v skladu s pravili tega postopka, če v zakonu za posamezen primer ni drugače do...

Počisti vse