c S

Št. zadetkov: 62

1
Bančništvo in zavarovalništvo: Analiza obveznih individualnih zavarovanj v Sloveniji

Avtor: dr. Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu The complete absence of compulsory insurance is unquestionably bad for a society and its citizens, but so is a proliferation of such insurance. M. Fontaine & H. de Rode (1997) 1. UVOD Obvezna individualna ...

2
Teoretična razprava - Posest: Narava pravic v družinskih razmerjih

Avtor: Janez Metelko

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Janez METELKO diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Če izhajamo iz temeljnih opredelitev Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 in 14/89, ZZZDR), ne dobimo neposredne definicije družinskih razmerij ali pa narave in vrste pravic, ki so svojske.....

3
Teoretična razprava - Posest: Posredna in neposredna posest stvari

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Renato VRENČUR diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR(*1) - se je v 70. členu(*2) opredelil za novejšo, v teoriji označeno tudi kot sodobnejšo (objektivno) koncepcijo posesti, kar je velika sprememba za razumevanje posesti n...

4
Statusno preoblikovanje: Združitev (pripojitve in spojitve) gospodarskih družb

Avtor: dr. Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani UVOD Združitve in prevzemi so oblika nove integracije slovenskega gospodarstva na kapitalskih temeljih, ki je zaradi majhnosti obsega slovenskega gospodarstva verjetno nujen proces. Zato je toliko pomembnejše, kako bodo...

5
Statusno preoblikovanje: Pravna razmerja pri vključenih družbah

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. POJEM IN ZNAČILNOSTI VKLJUČENIH DRUŽB Vključena družba je delniška družba, ki se s sklepom skupščine o vključitvi vključi v drugo delniško družbo, tako imenovano glavno družbo. Takšno možnost povezave med ...

6
Statusno preoblikovanje: Združitve in konkurenčno pravo

Avtor: dr. Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Združitve gospodarskih subjektov, posameznih podjetij ali na različne načine že koncentriranih podjetij, zlasti na najbolj propulzivnih področjih, torej v telekomunikacijah, bančništvu, zavarovalstvu, farmaciji, avtomobil...

7
Statusno preoblikovanje: Temeljno o problematiki delitev družb v statusnem pravu

Avtor: mag. Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Saša PRELIČ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Čeprav obstaja v doktrini o pojmu podjetja več definicij, se to - zgoščeno in poenostavljeno - opredeljuje kot organiziran skupek stvari (premoženjskih predmetov) in ljudi, torej kot povezava kapitala in človeških potenc...

8
Novi zakon o delovnih razmerjih: Normativna oblast delodajalca

Avtor: dr. Zvone Vodovnik

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Zvone VODOVNIK doktor pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Delodajalec v pogodbenem delovnem razmerju ima položaj, ki ga splošno določa sistem pravnih norm. V številnih elementih je njegov položaj de lege lata in de lege ferenda določen sorazmerno abstraktno, zato se.....

9
Teoretična razprava - Posest: Vprašanja opredelitve posesti

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Razpravljati o posesti in njeni naravi v sistemu civilnega prava prav gotovo pomeni načenjati staro vprašanje, povezano z razvojem civilnopravne - lastninske misli. Tudi nekaj sledečih misli nima nobenega namena, kakorkoli vredn.....

10
Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Zloraba procesnih pravic

Avtor: Tajka Golob

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Tajka GOLOB diplomirana pravnica odvetniška kandidatka v Ljubljani Hinko JENULL diplomirani pravnik odvetnik v Ljubljani 1. UVOD Kralj Hui je vprašal: "Ali se ti zakoni lahko uporabljajo?" Di Dzien je odgovoril: "Ne, ne morejo se uporabljati." Kralj Hui je vprašal: Čeprav so dobri, se vseeno n...

11
Novi zakon o delovnih razmerjih: Plača kot ena temeljnih pravic...

Avtor: mag. Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: ... in obveznosti pogodbenih strank v delovnem razmerju v novi zakonodaji Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Plača je za delavca osnovni, včasih celo edini vir sredstev za preživljanje sebe in svoje družine. Za delodajalca so plače strošek, hkrati ...

12
Teoretična razprava - Posest: Posestni odnosi v skupnosti stanovalcev

Avtor: dr. Miha Juhart

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Posestni odnosi znotraj skupnosti stanovalcev v večstanovanjski hiši temeljijo na splošnih pravilih, ki urejajo posestna razmerja. Verjetno v nobeni drugi lastninski pojavnosti ne pride do takšne stopnje raznolikosti pose...

13
Teoretična razprava - Posest: Dedovanje podjetja samostojnega podjetnika posameznika

Avtor: dr. Karel Zupančič

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Karel ZUPANČIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani UVOD Zakon o dedovanju nima posebnih določb o prehodu premoženja, s katerim je umrli samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu največkrat: "podjetnik") opravljal pridobitno dejavnost, na njegovega pravnega nasledn...

14
Teoretična razprava - Posest: Nekatera vprašanja varstva posestnih razmerij

Avtor: Tone Frantar

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Spori zaradi motenja posesti so pogosti. Namen posestnega varstva bi bil dosežen le, če bi se reševali hitro. Pa se praviloma ne. Niso redki celo primeri, ko sodišče v posestnem sporu odloči šele po nekaj letih. Po to...

15
Statusno preoblikovanje: Možnosti in pravno urejanje posameznih statusnopravnih preoblikovanj

Avtor: dr. Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Pravo družb v novejšem času posveča vse več pozornosti vprašanju statusnopravnih preoblikovanj. Na to kaže tudi dokaj podrobno in obsežno urejanje z direktivami EU. V okviru EU ureja fuzije delniških družb - tretja dire...

16
Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Pravdni postopek brez nepotrebnega odlašanja

Avtor: Aleš Butala

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Aleš BUTALA diplomirani pravnik namestnik varuha človekovih pravic 1. Slovenska sodišča so leto 1998 zaključila z več kot 590.000 nerešenimi zadevami. Med njimi je bilo 71.813 pravdnih.(*1) Če tej številki prištejemo še 31.283 zadev na delovnih in socialnih sodiščih, je bilo 31. decembra 1998 ner.....

17
Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Pravica do kontradiktornega postopka...

Avtor: dr. Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: ... - ustavni vidik Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ustava Republike Slovenije v 22. členu zagotavlja pravico do enakega varstva pravic v postopku. Kot ugotavlja Ustavno sodišče, iz te ustavne določbe izhaja pravica do kontradiktornega postopka, v kat...

18
Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Novi zakon o pravdnem postopku...

Avtor: Dušan Ogrizek

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: ... - obet novega ravnovesja v civilni pravdi? Dušan OGRIZEK diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Leta pričakovanja novega zakona o pravdnem postopku je zaznamovalo naraščajoče prepričanje, da je neustreznost ("zastarelost") zakonodajnih rešitev v veljavnem zakonu o pravdnem...

19
Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Med liberalnim in socialnim civilnim procesom

Avtor: mag. Miha Šipec

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Miha ŠIPEC magister pravnih znanosti Višje sodišče v Ljubljani 1. UVOD Zakon, s katerim se ureja civilni pravdni postopek, je eden najpomembnejših predpisov vsake pravne države. Tudi zato je bilo v kratkem času, treh mesecih od objave do uveljavitve novega ZPP o njem izraženih kar precej razli...

20
Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Varstvo pred prekluzijo...

Avtor: Nevenka Šorli

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: ... pri navajanju dejstev in dokazov Nevenka ŠORLI diplomirana pravnica odvetnica v Ljubljani 1. POJEM IN VRSTE PREKLUZIJE Po Juhartu je prekluzija sistem posrednega prisiljevanja pravdnih strank, da v postopku opravita pravdna dejanja, ki so na vrsti, ob pravem času, v predpisani obliki in...

Počisti vse