c S

Št. zadetkov: 34

1
Vsebina PID št. 6-7/2022

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Digitalna doba in izzivi za pravo in pravnike/The Digital Age and Challenges for Law and Lawyers Petra Ferk Elektronski podpis in pravna varnost: vrste elektronskega podpisa in katerega izbrati, da se ustrezno zavarujemo 867 Electronic Signature and Legal Certainty: Types of Electronic Signatureand ...

2

Prosto dostopen članek

Elektronski podpis in pravna varnost: vrste elektronskega podpisa in katerega izbrati, da se ustrezno zavarujemo

Avtor: Petra Ferk

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Digitalna doma in izzivi za pravo in pravnike

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Članek obravnava nekatera ključna pravna vprašanja v zvezi z elektronskim podpisovanjem. Obravnavane so zahteve Uredbe (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (Uredba eIDAS) glede elektronskega podpisovanja in r...

3
Digitalizacija slovenskega sodstva danes ter izzivi in rešitve za jutri

Avtor: Rado Brezovar

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Digitalna doma in izzivi za pravo in pravnike

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) na slovenskih sodiščih velja za enega najpomembnejših gibal učinkovitega poslovanja slovenskih sodišč. Z izrazom e-poslovanje ni mišljena le uporaba informacijske tehnologije na sodiščih. Gre za vrsto pravnih in organizacijskih ukrepov, ki delujej...

4
Digitalizacija in izkušnje pravnikov v Italiji

Avtor: Marco Jarc

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Digitalna doma in izzivi za pravo in pravnike

Datum: 1.10.2022

Povzetek: V italijanskih zakonskih predpisih je bila informatizacija prvič omenjena na začetku devetdesetih let, ko so bili postavljeni temelji elektronskega poslovanja javne uprave. Italijanski zakonodajalec je nato potrebam sodobne družbe začel prilagajati tudi pravosodni sistem. Reforme so k...

5
Umetna inteligenca in pravo: kdaj in kako bo sodil robot

Avtor: Verica Trstenjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Digitalna doma in izzivi za pravo in pravnike

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Umetna inteligenca je korenito posegla na vsa področja družbe. V zvezi s tem se postavljajo številna vprašanja, posebej pogosto tudi za pravnike. V prispevku so predstavljeni pravni akti EU na tem področju in nekaj sodb Sodišča EU. Posebej so obravnavani problemi nove Splošne uredbe E...

6
Oris najnovejših dogajanj v zavarovalnem pravu

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Zavarovalno pravo v 21. stoletju

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Prispevek je zasnovan kot uvod v sekcijo Zavarovalno pravo v 21. stoletju na Dnevih slovenskih pravnikov 2022. Avtor najprej osvetli nekatere nedavne najpomembnejše kazalnike svetovnega, evropskega in slovenskega zavarovalništva, potem pa na kratko predstavi vsebino posameznih prispev...

7
Razvoj regulativnega okvira v zavarovalništvu

Avtor: Sergej Simoniti

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Zavarovalno pravo v 21. stoletju

Datum: 1.10.2022

Povzetek: V prispevku so obravnavane poglavitne značilnosti reguliranja zavarovalne dejavnosti. Pomemben del tega je t. i. solventnostna regulativa, ki zagotavlja, da bodo zavarovalnice sposobne izpolniti svoje obveznosti. Na kratko so opisani razvoj regulative v Evropski uniji in nekatera pome...

8
Projekt modernizacije zakonske ureditve zavarovalne pogodbe: izhodišča za reformo

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Zavarovalno pravo v 21. stoletju

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Ureditev zavarovalne pogodbe v Obligacijskem zakoniku je pomanjkljiva in ne sledi več potrebam sodobnega zavarovalnega trga. Določbe evropskih direktiv, ki zadevajo zavarovalno pogodbo, so prenesene v več različnih zakonih, kar ustvarja pravno negotovost pri sklepanju in izvrševanju z...

9
Zavarovanje poklicne odgovornosti

Avtor: Jernej Veberič

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Zavarovalno pravo v 21. stoletju

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Zavarovanje poklicne odgovornosti je sodobna zvrst zavarovanj odgovornosti, ki se nanaša pretežno na intelektualne in finančne storitve. Krije odškodninsko odgovornost za škodo, ki jo zavarovanec kot izvajalec povzroči naročniku storitve, torej svoji pogodbeni stranki. Ker krije zelo ...

10
Pravna ureditev distribucije zavarovalnih produktov

Avtor: Dejan Srše

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Zavarovalno pravo v 21. stoletju

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Prispevek obravnava temeljna pravila, ki veljajo na področju distribucije zavarovalnih produktov, ter s tem povezane obveznosti, ki jih morajo pri prodaji izpolnjevati distributerji - prodajalci zavarovanj v razmerju do stranke, ki se prek sklenitve zavarovalne pogodbe odloči za nakup...

11
Transportna zavarovanja

Avtor: Patrick Vlačič

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Zavarovalno pravo v 21. stoletju

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Transportnemu zavarovanju oziroma njegovemu delu, pomorskemu zavarovanju, bi lahko rekli prazavarovanje. V transportnem zavarovanju se je vse začelo, še preden smo dobili prve pisne pravne vire. Kot se za to staro gospodarsko dejavnost spodobi, najdemo zapise o zavarovanju že v Hamura...

12
Odgovornost gospodarskih subjektov za zeleni prehod

Avtor: Borut Bratina, Dušan Jovanovič

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Energetsko pravo in zeleni prehod

Datum: 1.10.2022

Povzetek: V zadnjem desetletju je pri poslovanju gospodarskih družb vse bolj opazen poudarek na družbenoodgovornem poslovanju. Ideja se je razvijala prek instituta CSR (corporate social responsibility, tj. korporativna družbena odgovornost,) do poročanja o ESG (environment, social, governance, ...

13
Kontrola cene električne energije in plina

Avtor: Rajko Pirnat

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Energetsko pravo in zeleni prehod

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Avtor najprej analizira dopustnost ukrepov kontrole cen, ki določijo najvišjo ceno dobave električne energije ali zemeljskega plina. Ugotavlja, da je ta ukrep, kot je določen v Uredbi o določitvi cen električne energije, neskladen z direktivo o notranjem trgu z električno energijo, me...

14
Varstvo osebnih podatkov v Zakonu o oskrbi z električno energijo

Avtor: Rok Dacar

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Energetsko pravo in zeleni prehod

Datum: 1.10.2022

Povzetek: V pravnem redu Evropske unije je pravica do varstva osebnih podatkov temeljna človekova pravica, ki jo na ravni primarnega prava zagotavljata Listina o temeljnih pravicah in Pogodba o delovanju Evropske unije, na ravni sekundarnega prava pa jo sistematično ureja Splošna uredba o varst...

15
Zeleni prehod in trajnostni razvoj: regulacija, mehki paternalizem ali alternative?

Avtor: Luka Martin Tomažič

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Energetsko pravo in zeleni prehod

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Z javnimi politikami, povezanimi z zelenim prehodom, Evropska unija in države članice iščejo ravnotežje med okoljevarstvenimi in razvojnimi prizadevanji. Pri tem je v skladu z brundtlandovskim razumevanjem medgeneracijske in znotrajgeneracijske solidarnosti v ospredje postavljen člove...

16
Energetska varnost in trajnosten energetski sistem: izbrani vidiki v kontekstu evropske energetske unije

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Energetsko pravo in zeleni prehod

Datum: 1.10.2022

Povzetek: V prispevku je obravnavana energetska varnost v kombinaciji s trajnostnim energetskim sistemom v kontekstu energetske unije. Pri tem je v ospredju vprašanje, ali je energija, ki ni klasična tržna dobrina, v veljavnem polizbonskem pravnem okviru ustrezno obravnavana. Avtor v tej zvezi ...

17
Sistemsko-razvojni pogled na odgovornost gospodarskih subjektov za prekrške

Avtor: Liljana Selinšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Gospodarsko prekrškovno pravo

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Odgovornost gospodarskih subjektov za različne vrste prepovedanih ravnanj pridobiva vse večji pomen, saj imajo (zlasti velike multinacionalne) gospodarske družbe ogromno ekonomsko in finančno moč in lahko s protipravnim delovanjem zamajejo temelje gospodarskega sistema posamezne držav...

18
Odgovornost za prekrške odgovornih oseb po določbah ZGD-1

Avtor: Andreja Primec

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Gospodarsko prekrškovno pravo

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Temeljne postulate odgovornosti odgovornih oseb za prekrške ureja Zakon o prekrških (ZP-1), vendar je v vsakem posamičnem primeru (oziroma pri posameznem prekršku) treba upoštevati tudi določila posebne zakonodaje, v primerih, obravnavanih v prispevku, so to določbe Zakona o gospodars...

19
Prekrški članov organov vodenja in nadzora po ZGD-1

Avtor: Borut Bratina

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Gospodarsko prekrškovno pravo

Datum: 1.10.2022

Povzetek: V članku so obravnavani prekrški, ki jih po ZGD-1 storijo člani organov vodenja in nadzora ter izvršni direktorji in člani komisij nadzornega sveta ali upravnega odbora. V IX. delu ZGD-1 z naslovom Kazenske določbe je navedenih kar približno 150 posamičnih prekrškov, ki jih lahko stor...

20
Prekrški podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter njunih odgovornih oseb po ZGD-1

Avtor: Aljoša Polajžar

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Gospodarsko prekrškovno pravo

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Prispevek obravnava prekrške po ZGD-1 in odgovornost zanje s strani podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ter njunih odgovornih oseb. Med subjektoma je pomembna razlika v uveljavljanju odgovornosti za prekršek, saj (glede na prakso Vrhovnega sodišča) podjetnik kot no...

Počisti vse