c S

Št. zadetkov: 17

1
Vertikalna in horizontalna usklajenost pristojnosti sodišč

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Dostop do sodišča

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Srž prispevka je v analizi sodniškega dialoga, ki ga omogočata horizontalna in vertikalna prepletenost pristojnosti sodišč, pri čemer je poudarjena prva. Izpostavljena sta t. i. vmesna postopka, to je zahteva sodišč za oceno ustavnosti predpisov pred Ustavnim sodiščem in postopek pred...

2
Sodstvo in Ustavno sodišče RS

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SODSTVO - ENA OD TREH VEJ OBLASTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek se osredotoča na dva postopka pred Ustavnim sodiščem RS, v katerih prihaja do sodniškega dialoga med rednimi sodišči in Ustavnim sodiščem. V prvem postopku, pri zahtevi za oceno ustavnosti zakonov, je v ospredju lojalno sodelovanje med sodišči in je presoja abstraktna, medte...

3
Konkurenčno pravo in varstvo okolja

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor analizira pristop EU do vprašanj varstva okolja, ki morajo biti vključena v vsako, torej tudi v konkurenčno politiko Evropske unije. Pri tem razvojno opiše pristop, ki je veliko obetal, predvsem, ko gre za odločanje pri vprašanjih, kdaj so sporazumi med podjetji, kot tipična p

4
Prosto opravljanje storitev na notranjem trgu in varstvo potrošnikov

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2009

Povzetek: Avtor se v prispevku ukvarja z vprašanjem sprememb sodne prakse Sodišča ES, ki je kot razlog v prevladujočem javnem interesu dopuščala omejevanje svobode prostega opravljanja storitev in ustanovitve zaradi varstva potrošnika. Čeprav je Direktiva o storitvah na notranjem trgu predvsem kodifikacijska ...

5
Burnost pravnih in dejanskih vprašanj mednarodnih zasebnopravnih razmerij

Avtor: dr. Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Avtor poskuša v prispevku prikazati področja mednarodnega zasebnega prava in posamezna vprašanja ter težave teh področij, ki v praksi prihajajo do izraza, kadar se spor poskuša reševati pred sodiščem. Izhaja iz spoznanja, da je treba anticipirati vrsto vprašanj oziroma odgovore nanje, da bi se lahko...

6
Spremembe potrošniškega prava in prakse zaradi sodb Sodišča ES

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. VARSTVO POTROŠNIKOV IN SFERA ZASEBNEGA PRAVA 2.1. Uvod 2.2. Pomen 234. člena PES 2.3. Zadevi Leitner in Veedfald 2.4. Zadevi Océano Grupo in Freiburger Kommunalbauten 3. UPORABA IN UČINKOVITOST PRAVA ES V HORIZONTALNIH RAZMERJIH VARSTVA POTROŠNIKOV 4. SKLEP - SPREMEMBE P...

7
Pravna pomoč v čezmejnih sporih

Avtor: dr. Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Prispevek predstavi enega od načinov izboljšanja pristopa k sodiščem – to je pravno pomoč v čezmejnih sporih posameznikom pri iskanju sodnega varstva. EU je, da bi omogočila lažji dejanski pristop k sodiščem in s tem izvrševanje pravic, uredila pravno pomoč, pomembno tako za posameznika .....

8
Vpliv politike varstva potrošnikov v EU na slovensko pravo doslej in v prihodnosti

Avtor: dr. Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD Pred Zakonom o varstvu potrošnikov(*2) je bilo potrošniško pravo v Sloveniji (in Jugoslaviji) manj prepoznavno. Pojem potrošnika je bil prvič omenjen v zvezni Uredbi o trgovanju, trgovskih podjetjih in trgovinah(*3) leta 1955. V tem času so se oblikovali potrošniški sveti, da bi se s sode.....

9
Direktiva sveta 2001/95/EC z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov(*1)

Avtor: dr. Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/2

Rubrika: EU Evropska unija

Datum: 15.4.2004

Povzetek: 1. UVOD Direktiva o splošni varnosti proizvodov,(*2) sprejeta leta 2001, je nadomestila prejšnjo direktivo na tem področju 92/59/EGS(*3) in vsebuje vse njene prejšnje zahteve, hkrati pa uvaja nekaj novih. Po pravni naravi gre za splošno direktivo, ki vsebuje splošna pravila o varnosti proizvodov .....

10
Direktiva Sveta 93/13/EGS o nepoštenih pogodbenih pogojih v potrošniških pogodbah(*1)

Avtor: dr. Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/8

Rubrika: EU Evropska unija

Datum: 8.12.2003

Povzetek: 1. UVOD Čeprav pravo ES (odslej pravo Skupnosti) ne ureja obligacijskih razmerij v celoti, pa posamezna vprašanja pogodbenega prava, ki imajo neposredno zvezo s cilji Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (odslej PES) vendarle ureja. Tako je bila, z namenom graditi skupni trg in odpraviti razl.....

11
EVROPSKO PRAVO: Kako do pravice v Evropi – pravno varstvo posameznika v EU

Avtor: dr. Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. UVOD Sistem varstva pravic v Evropski skupnosti (odslej Skupnost) je dosleden in zamišljen je tako, da ne pride do podvajanja različnih sodnih postopkov. Predvsem pa sistem varstva pravic v skupnosti ni odvisen samo od postopkov pred Sodiščem Evropskih skupnosti (odslej SES). Zelo pomembna je .....

12
Nova ureditev jamčevalnih zahtevkov in garancij pri prodaji blaga potrošnikom v Evropi in posledice

Avtor: dr. Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 30.8.2002

Povzetek: 1. UVOD - PRAVNA PODLAGA IN RAZLOGI ZASPREJEM DIREKTIVE Pogodba o ES določa pristojnosti Evropske skupnosti na področju varstva potrošnikov. V vrsti direktiv, sprejetih leta 1999, je Svet EU sprejel tudi direktivo o prodaji blaga potrošnikom in s tem povezanih garancijah. Direktiva ureja predvsem.....

13
Uskladitev obrtne zakonodaje s pravom ES

Avtor: dr. Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/8

Rubrika: DR Drugo

Datum: 11.12.2001

Povzetek: Rajko Knezdoktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD Obrtni zakon, ki je začel veljati 20. avgusta 1994,(*1) spremljata tudi podzakonska predpisa: (i) Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru,(*2) (ii) Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B...

14
Konkurenčno pravo EU: Instituta denarne kazni in dnevne denarne kazni, posebej v konkurenčnopravnih*

Avtor: dr. Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: *postopkih Rajko Knez doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Nadzor nad kršitvami konkurenčnih pravil je pomemben, da se zagotovi normalen konkurenčni boj na trgu, varstvo potrošnikov, varstvo gospodarstva in delovnih mest. Na trgu Skupnosti nadzor poteka s strani Komisije...

15
Osma direktiva Sveta EU

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/3-4

Rubrika: DR Drugo

Datum: 22.6.1999

Povzetek: (Direktiva, ki se nanaša na pogoje subjektov, ki želijo opravljati revidiranje)(*) Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents(*1) Rajko Knez ...

16
Primerjava prevzemov podjetij z vidika konkurenčnega in koncernskega prava v nemškem pravu

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 1995/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.1995

Povzetek: Rajko KNEZ mladi raziskovalec Pravna fakulteta v Mariboru A. UVOD Ponudba za prevzem podjetij (das Unternahmeangebot oziroma, v angloameriški literaturi in praksi poznana pod terminom "Takeover" ali "Tender offer") je - poleg statusnih oblik združevanja, kot je na primer spojitev (Verschmelzun...

17
Odgovornost za ekološko škodo po nemškem pravu

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 1995/2

Rubrika: RA Razprava

Datum: 20.4.1995

Povzetek: Rajko KNEZ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD Nemški zakon o odgovornosti za okolje (*1) velja dobra štiri leta (od 1. januarja 1991), vendar na podlagi njegovih določil še ni veliko sodnih odločb. Zakon je nomotehnično kratek, saj vsebuje v petih poglavjih 28 določb in še...

Počisti vse