c S

Št. zadetkov: 30

1
Vsebina PID št. 6-7/2020

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.12.2020

Povzetek: SOCIALNA ZAVAROVANJA KOT TEMELJ PRAVICE DO SOCIALNE VARNOSTI stran 873 Grega Strban Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj Legal (in)Comparability of Social Insurances SOCIALNA ZAVAROVANJA KOT TEMELJ PRAVICE DO SOCIALNE VARNOSTI st

2

Prosto dostopen članek

Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SOCIALNA ZAVAROVANJA KOT TEMELJ PRAVICE DO SOCIALNE VARNOSTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek poudarja pomen socialnih zavarovanj za uresničevanje mednarodne in ustavne temeljne človekove pravice do socialne varnosti. Predstavljene so skupne značilnosti in nekatere posebnosti. Ugotovljeno je, da se v času (ekonomskih ali zdravstvenih) pretresov v družbi sistem social...

3
Medgeneracijska (ne)enakost

Avtor: Andraž Rangus

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: Socialna zavarovanja kot temelj pravice do socialne varnosti

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Pokojninsko zavarovanje je eden izmed temeljnih družbenih podsistemov, s katerimi se zagotavljajo ustrezni dohodki vsem posameznikom, ki zaradi starosti ali nezmožnosti za delo na trgu dela ne morejo več opravljati pridobitne dejavnosti ter si s tem zavarovanjem zagotovijo socialno in...

4
Pravne pomanjkljivosti invalidskega zavarovanja

Avtor: Marijan Papež

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: Socialna zavarovanja kot temelj pravice do socialne varnosti

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Področje invalidskega zavarovanja je pomemben del obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za to področje še v večji meri kot za pokojninsko zavarovanje veljajo načela: socialne države, medgeneracijske solidarnosti, vzajemnosti in redistribucije (prerazporeditve). V pretek...

5
Pokojninska reforma je sprejeta, naj živi reforma!

Avtor: Tilen Božič

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SOCIALNA ZAVAROVANJA KOT TEMELJ PRAVICE DO SOCIALNE VARNOSTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Pokojninski sistem je dinamična tvorba s silovito inercijo, zato ga je treba stalno prilagajati duhu časa in tako zagotavljati trajno vzdržnost z vidika javnih financ in z vidika ljudi, ki jim je namenjen. Zastoj v razvoju tega sistema ima lahko drastične posledice. Te se najprej pok...

6
Možnosti uveljavljanja okoljskih zahtevkov pred mednarodnimi pogodbenimi telesi mednarodnih pogodb o človekovih pravicah

Avtor: Vasilka Sancin

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Članek obravnava razvijajočo se prakso domačih sodišč in mednarodnih pogodbenih teles na področju človekovih pravic, pri čemer pritožniki navajajo kršitve človekovih pravic zaradi okoljskih sprememb, posebej glede na podnebne spremembe. Opaziti je, da domača sodišča vse pogosteje pri...

7
Podnebne tožbe v mednarodnem okolju

Avtor: Maša Kovič Dine

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: OKOLJE KOT PREDNOSTNO OBMOČJE RAZVOJNIH POLITIK IN REGULATIVE

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek obsega pregled ključnih podnebnih tožb pred mednarodnimi, regionalnimi in nacionalnimi sodišči s ciljem predstavitve omenjenega pravnega sredstva domači stroki. Do danes je bilo po svetu vloženih že 1588 podnebnih tožb, od tega 1213 v Združenih državah Amerike in 383 v drug...

8
Mednarodno investicijsko pravo, arbitraža in Petišovci: kaj se zahteva od držav

Avtor: Domen Turšič

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: OKOLJE KOT PREDNOSTNO OBMOČJE RAZVOJNIH POLITIK IN REGULATIVE

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Julija 2020 je družba Ascent Resources plc Sloveniji poslala obvestilo o sporu in s tem opravila prvo formalno dejanje za vložitev zahtevka za odškodnino v reševanje mednarodnemu investicijskemu arbitražnemu tribunalu. Po pregledu dveh mednarodnih pogodb, ki bosta podlagi za pristojno...

9
Varstvo okolja v slovenski pravni praksi

Avtor: Senka Šifkovič Vrbica

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek predstavlja, kdo in kako lahko zastopa glas okolja in narave v upravnih in sodnih postopkih ter kako je mogoče varovati ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja s primeri iz prakse. Ključni instrumenti varovanja okolja so strateške presoje vplivov planov oziroma prog...

10
Jamstvo vodnih elektrarn za okoljske škode ob poplavah

Avtor: Franz Serajnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek opisuje ureditev objektivne odgovornosti za okoljske oziroma poplavne škode v Avstriji in v Sloveniji na primerih obratovanja vodnih elektrarn. V Avstriji ni zakona, ki bi - tako kot v Sloveniji - na splošno uredil objektivno odgovornost, pač pa se to ureja v različnih zakon...

11
Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte

Avtor: Tanja Pucelj Vidović

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: OKOLJE KOT PREDNOSTNO OBMOČJE RAZVOJNIH POLITIK IN REGULATIVE

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek se osredotoča na pravno varstvo zoper določbe prostorskih izvedbenih aktov (PIA), kot ga ureja ZUreP-2 . Kot vsaka novost tudi ta odpira številne dileme. Zato prispevek vsebuje razpravo o tem, ali je ustavno dopustno določiti, da je zakonitost PIA pristojno presojati Upravn...

12
Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe

Avtor: Matjaž Ambrož

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: DOGMATIČNE DILEME TEMELJNIH INSTITUTOV KAZENSKE ZAKONODAJE IN PROBLEMI SODNE PRAKSE

Datum: 1.12.2020

Povzetek: V prispevku avtor analizira novejšo sodno prakso s področja storilstva in udeležbe. Obravnava več sodnih odločb, ki odpirajo naslednja vprašanja sodelovanja več oseb pri kaznivem dejanju: splošne lastnosti sostorilstva, opustitveno sostorilstvo, sostorilstvo pri spolnih kaznivih dejanji...

13
Odmera kazni - ustavnoskladno vštevanje pripora in prejšnje kazni

Avtor: Katarina Bergant

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: DOGMATIČNE DILEME TEMELJNIH INSTITUTOV KAZENSKE ZAKONODAJE IN PROBLEMI SODNE PRAKSE

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Sodna odmera kazni storilcu kaznivega dejanja pomeni končni epilog dokaznega postopka po končani glavni obravnavi. Ker storilci kazniva dejanja in druga prepovedana ravnanja lahko izvršujejo različno, enkrat ali večkrat, hkrati ali sukcesivno, z različno intenziteto in v različnih časov...

14
Silobran - dogmatične dileme in sodna praksa

Avtor: Miha Šepec

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: DOGMATIČNE DILEME TEMELJNIH INSTITUTOV KAZENSKE ZAKONODAJE IN PROBLEMI SODNE PRAKSE

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Silobran velja za najstarejši, najbolj tradicionalni in najbolj klasični razlog izključitve protipravnosti posameznikovega dejanja, ki sicer izpolnjuje bit kaznivega dejanja. V svojem temelju ta institut pomeni, da se pravo ni dolžno uklanjati nepravu in da se ima vsakdo pravico braniti...

15
Korporativno upravljanje javnih zavodov v Republiki Sloveniji

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: PRAVNI POLOŽAJ JAVNIH ZAVODOV IN USLUŽBENSKA RAZMERJA

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Pravo korporativnega upravljanja oseb javnega prava obsega pravila, ki z upoštevanjem načel, kot so preglednost, ločenost poslovodenja od nadzora, ravnotežje med pristojnostmi in odgovornostjo ter integriteta, določajo položaj ustanovitelja, razmerja med ustanoviteljem in organi, pristo...

16
Pravni vidiki tržne dejavnosti javnih zavodov

Avtor: Rajko Pirnat

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: PRAVNI POLOŽAJ JAVNIH ZAVODOV IN USLUŽBENSKA RAZMERJA

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Avtor analizira pravno naravo dejavnosti javnih zavodov glede na razmerje med javno službo in tržno (gospodarsko) dejavnostjo. Pri tem opredeljuje gospodarsko in negospodarsko naravo dejavnosti v smislu prava EU ter ugotavlja, da so številne dejavnosti, ki po slovenskem pravu spadajo ...

17
Prekrški na področju prava zavodov in iz uslužbenskih razmerij

Avtor: Andreja Primec, Bojan Tičar

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: PRAVNI POLOŽAJ JAVNIH ZAVODOV IN USLUŽBENSKA RAZMERJA

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Zavodi se kot pravnoorganizacijske oblike ustanavljajo z namenom opravljanja določene negospodarske dejavnosti splošnega družbenega pomena (vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva itd.). Javni zavodi izvajajo naštete dejavnosti v obliki javnih služb, zaradi česar...

18
Notranji kanali za prijave in minimalni standardi za zaščito prijaviteljev

Avtor: Dejan Jasnič

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SKLADNOST POSLOVANJA V GOSPODARSKIH DRUŽBAH IN JAVNIH ZAVODIH

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek obravnava določila Direktive o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, in sicer tista določila, ki se nanašajo na vzpostavitev notranjih kanalov za prijave, pogoje za zaščito prijaviteljev pred povračilnimi ukrepi in zaščitne ukrepe. Zahtevana vzpostavitev notranjih ...

19
O učinkovitosti in odgovornosti v sodstvu

Avtor: Damijan Florjančič

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SODSTVO - ENA OD TREH VEJ OBLASTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Avtor v prvem delu prispevka predstavi poglede na vprašanja učinkovitosti pri delovanju sodstva. Najprej se ustavi pri ustavnih in zakonskih podlagah, pomembnih za opredeljevanje kriterijev učinkovitosti. Zatem, opirajoč se na podatke iz Letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti ...

20
Sodstvo in Ustavno sodišče RS

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SODSTVO - ENA OD TREH VEJ OBLASTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek se osredotoča na dva postopka pred Ustavnim sodiščem RS, v katerih prihaja do sodniškega dialoga med rednimi sodišči in Ustavnim sodiščem. V prvem postopku, pri zahtevi za oceno ustavnosti zakonov, je v ospredju lojalno sodelovanje med sodišči in je presoja abstraktna, medte...

Počisti vse