c S

Št. zadetkov: 38

1
Vpliv izvedenca na izid postopka

Avtor: Katja Šugman Stubbs

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: ALI ZAUPATI IZVEDENCEM

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Prispevek opozarja na pomembnost dobrega razločevanja med pristojnostma sodnika in izvedenca v sodnih postopkih. Vedno pogosteje se namreč dogaja, da se sodnik močno opre na izvedensko mnenje. Za to je več razlogov: bodisi sodnik slabo opravlja svoje delo in prehitro odredi izvedenca, pogosto pa je ...

2
Problem vzročnosti pri kaznivih dejanjih v medicini

Avtor: Matjaž Ambrož

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: ALI ZAUPATI IZVEDENCEM

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Iz sodne prakse so znani primeri, v katerih izvedenci zaradi spoznavnih omejitev ne morejo dati decidiranih odgovorov na nekatera od zastavljenih vprašanj. Sodišče tega izhoda nima, temveč mora odločiti. V primeru medicinskih kaznivih dejanj bodo spoznavne težave pogosto povezane z vprašanjem vzročn...

3
Ali se izvedenec lahko moti

Avtor: Alenka Sever

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: ALI ZAUPATI IZVEDENCEM

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Izvedensko delo je izjemno odgovorno, zato so napake, ki jih izvedenec/izvedenka naredi, ne le neprijetne, ampak imajo lahko daljnosežne posledice. Avtorica je povzela del mednarodnih priporočil, ki so si podobna v teh smernicah: (1) izvedenec mora identificirati izvedenski problem; (2) upoštevanje ...

4
O nekaterih problemih izvedenstva s področja nevroznanosti v kazenskem pravu

Avtor: Miha Hafner

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: ALI ZAUPATI IZVEDENCEM

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Izvedenska mnenja s področja sodobne nevroznanosti se v svetu vse pogosteje pojavljajo v kazenskih postopkih. Različne raziskave so pokazale, da ima sklicevanje na nevroznanost v kazenskih sojenjih velik vpliv na končne odločitve sodišč. Vendar je s pravno kvalifikacijo posledic zatrjevanih možgansk...

5
"Dobro" razdolževanje podjetij v Sloveniji po začetku sanacije bank

Avtor: Marko Simoneti

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: FINANČNO PRESTRUKTURIRANJE

Datum: 1.10.2014

Povzetek: V širšem kontekstu sanacije bank in naraščajočega javnega dolga v Sloveniji članek predstavlja predloge za začetek "dobrega" razdolževanja podjetij, ki bi omejilo negativne posledice na gospodarsko rast. Predstavljene so razlike med posojanjem na podlagi premoženja in denarnega toka. Prikazano je, d...

6
Ukrepi finančnega prestrukturiranja

Avtor: Nina Plavšak

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: FINANČNO PRESTRUKTURIRANJE

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Ukrep finančnega prestrukturiranja je vsak ukrep, katerega izvedba v skladu s pravili poslovnofinančne stroke omogoča odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti in zagotavlja, da dolžnik znova postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben. Prispevek analizira posamezne vrste ukrepov prestruktur...

7
Pravne možnosti upnikov v postopku prisilne poravnave nad srednjo in veliko družbo

Avtor: Marko Zaman

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: FINANČNO PRESTRUKTURIRANJE

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Prispevek obravnava upniški predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom, ki po 55. členu ZGD-1 ustreza kriterijem srednje oziroma velike gospodarske družbe. V tem okviru je posebej obravnavana problematika oblikovanja upniškega odbora v postopku prisilne poravnave, imenovanja poobla...

8
Moralno razumevanje prava

Avtor: Marijan Pavčnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: MORALNO RAZUMEVANJE PRAVA

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Temeljni vsebinski okvir, na katerega smo vezani, so temeljne človekove pravice, ki so ustavno določene. Temeljne pravice se tudi spreminjajo in razvijajo, a imajo kot izročilo politične in pravne kulture tako trdno pomensko jedro, da o njem dvomi zgolj "namerna skepsa" (G. Radbruch). V vrednotno pl...

9
(A)moralnost pravnikov v politiki

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: MORALNO RAZUMEVANJE PRAVA

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Politična (a)moralnost pravnikov se kaže na več načinov, saj so pravniki lahko politiki v zakonodajni ali izvršni oblasti, funkcionarji v pravosodju, uslužbenci v državnih organih in strankah, oportunistični pozerji in lukrativni svetovalci politikom, pasivni tolerantneži pravnih in etičnih zlorab a...

10
Družba, morala in vrednote: pogled ekonomista

Avtor: Tine Stanovnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: MORALNO RAZUMEVANJE PRAVA

Datum: 1.10.2014

Povzetek: V prispevku pojasnjujem, kako na moralna načela in vrednote gledajo ekonomisti. Tisti ekonomisti, ki so zagovorniki pomena bolj normativnega urejanja trga in omejevanja tržnega mehanizma, štejejo moralna načela za nepogrešljiv sestavni del urejenega delovanja države. Ekonomisti, ki nasprotujejo omej...

11
Spletna sovražna beseda in (ne)moč prava

Avtor: Nataša Pirc Musar

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: MORALNO RAZUMEVANJE PRAVA

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Sovražna beseda, ki je širši pojem od sovražnega govora, se je še posebej razširila na svetovnem spletu, v klepetalnicah družabnih omrežij ter na novičarskih straneh. Tam je občutka odgovornosti za izrečene besede bistveno manj, klepet je v številnih spletnih skupnostih vse bolj agresiven. Kakšno je...

12
Pravice in dolžnosti odvetnika v razmerju do njegovih strank in do družbene skupnosti

Avtor: Rok Čeferin

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: MORALNO RAZUMEVANJE PRAVA

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Avtor v prispevku analizira sodno prakso Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice in na tej podlagi ugotavlja, kakšne dolžnosti imajo odvetniki pri opravljanju svojega dela v razmerju do svojih strank in družbene skupnosti. Pri opravljanju odvetniškega dela mo...

13
Pogled (ustavnega) sodnika

Avtor: Jan Zobec

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: MORALNO RAZUMEVANJE PRAVA

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Ustavnost kot moderna pravna kultura bistveno spreminja tradicionalne poglede na razmerje med pravom in moralo. Koncept kapilarne ustavnosti z vsemi orodji, ki naj bi zagotavljala njeno praktično učinkovitost, daje občutek, da se anomalije in zlorabe prava, ki so se dogajale v totalitarizmih prejšnj...

14
Načrt finančnega prestrukturiranja

Avtor: Nina Plavšak

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: IZVEDBA FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Načrt finančnega prestrukturiranja mora vključevati opis vseh načrtovanih ukrepov finančnega prestrukturiranja in oceno njihovih učinkov za zagotovitev dolžnikove dolgoročne plačilne sposobnosti.

15
Procesna vprašanja glede tožb po Zakonu o gospodarskih družbah

Avtor: Mile Dolenc

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: GOSPODARSKA DRUŽBA KOT SUBJEKT V PRAVDNEM POSTOPKU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Članek se ukvarja s številnimi procesnimi vprašanji, ki nastajajo ob nastopanju gospodarskih družb v pravdnem postopku. Avtor še zlasti analizira vprašanja pravne in pravdne sposobnosti ter procesne legitimacije. Ukvarja se tudi s procesnimi vprašanji, ki nastajajo pred vpisom gospodarske družbe v s...

16
Razmejitev med rednim pravdnim postopkom in gospodarskim sporom

Avtor: Nina Betetto

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: GOSPODARSKA DRUŽBA KOT SUBJEKT V PRAVDNEM POSTOPKU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Prispevek se ukvarja s pojmom gospodarskega spora, ki ga opredeljujejo subjektivna ali objektivna merila ali pa kombinacija enih in drugih. Prikazane so dileme in rešitve sodne prakse s tega področja. Obravnavano je tudi vprašanje objektivne kumulacije v gospodarskem sporu in vprašanje, kakšne posle...

17
Položaj prokurista v pravdnem postopku

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: GOSPODARSKA DRUŽBA KOT SUBJEKT V PRAVDNEM POSTOPKU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Zakon o gospodarskih družbah prokuristu z določitvijo pogoja, da mora iti za dejanja v okviru pravne sposobnosti, daje pravico opravljati pravna dejanja le na materialnopravnem področju. Izključuje - brez posebnega pooblastila zakonitega zastopnika - procesna dejanja (vložitev tožbe ali pravnega sre...

18
Zastoji pravdnega postopka zaradi razlogov na strani pravne osebe

Avtor: Gregor Klun

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: GOSPODARSKA DRUŽBA KOT SUBJEKT V PRAVDNEM POSTOPKU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Prispevek obravnava vprašanja v zvezi z zastoji (prekinitvijo) pravdnega postopka, ki so povezani z razlogi na strani pravne osebe. Tematika krepko presega relativno skopo ureditev v sedemnajstem poglavju Zakona o pravdnem postopku (ZPP), saj je povezana z nekaterimi temeljnimi instituti materialneg...

19
Davek na nepremičnine in lokalna samouprava

Avtor: Rajko Pirnat

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: OBDAVČITEV NEPREMIČNIN DE LEGE FERENDA IN V PREHODNEM OBDOBJU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Avtor obravnava zahteve, ki jih glede nove ureditve davka na nepremičnine postavljajo zakonodajalcu določbe Ustave o lokalni samoupravi. Pri tem izhaja iz ugotovitev Ustavnega sodišča glede neskladnosti nekaterih določb sicer razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnine zaradi neskladnosti s 140....

20
Davek na nepremičnine: osnovne značilnosti, nekateri razlogi za sprejetje in proti njemu ter temeljni elementi za prihodnjo ureditev

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: OBDAVČITEV NEPREMIČNIN DE LEGE FERENDA IN V PREHODNEM OBDOBJU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Prispevek obravnava letno obdavčitev nepremičnin, ki jo mora Republika Slovenija bodisi reformirati ali pa trenutno zakonodajo razveljaviti in lokalnim skupnostim zagotoviti drugačen lastni in neodvisni vir financiranja. Avtor pojasni nekatere osnovne značilnosti letnih davkov na nepremičnine, razlo...

Počisti vse