c S

Št. zadetkov: 12

3
Razmejitev med rednim pravdnim postopkom in gospodarskim sporom

Avtor: Nina Betetto

Rubrika: GOSPODARSKA DRUŽBA KOT SUBJEKT V PRAVDNEM POSTOPKU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Prispevek se ukvarja s pojmom gospodarskega spora, ki ga opredeljujejo subjektivna ali objektivna merila ali pa kombinacija enih in drugih. Prikazane so dileme in rešitve sodne prakse s tega področja. Obravnavano je tudi vprašanje objektivne kumulacije v gospodarskem sporu in vprašanje, kakšne posle...

4
Vpliv Evropske konvencije za človekove pravice na slovensko sodno prakso

Avtor: Nina Betetto

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Izhajajoč iz uveljavljene razvojne razlage EKČP je bistvenega pomena, da se aktualna sodna praksa ESČP odrazi ne samo v odločbah Ustavnega sodišča, temveč v odločbah vseh sodišč v okviru sodnega sistema. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (VSRS) se na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP...

5
Razlikovanje med nesklepčno in nepopolno tožbo

Avtor: Nina Betetto

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Navedba dejstev, ki utemeljujejo tožbeni zahtevek, je obvezna sestavina tožbe. Vprašanje pa je, koliko dejstev mora tožnik navesti in kako konkretno jih mora opredeliti. Sklepčnost ni pogoj za popolnost tožbe; tožniku ni treba opisati vseh dejstev, celotnega historičnega dogodka ali življenjskega do...

6
Materialno procesno vodstvo in načelo nepristranskega sojenja

Avtor: mag. Nina Betetto

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Predmet prispevka je analiza razmerja med materialnim procesnim vodstvom in načelom sodnikove nepristranskosti. Sodnik kot aktiven spodbujevalec procesne aktivnosti strank mora v vsakem konkretnem primeru ravnati, ne da bi imel vnaprej oblikovano osebno prepričanje v zadevi ali predsodek (subjektivn...

7
Predvidene novosti v ZPP glede dokaznega postopka

Avtor: Nina Betetto

Rubrika: PRP Pravdni postopek

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. DOMNEVA, DA SE NEPREREKANA DEJSTVA ŠTEJEJO ZA PRIZNANA 3. ODLOČANJE PO PROSTEM PREUDARKU 4. PISNI POVZETEK BISTVENIH NAVEDB V PRILOŽENIH LISTINAH 5. DOKAZNO PRAVILO KOT POSLEDICA NEIZPOLNITVE EDICIJSKE DOLŽNOSTI NASPROTNE STRANKE 6. PREDLOŽITEV PISNIH IZJAV PRIČ 7. STRANKE,...

8
Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 o medsebojnem sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah

Avtor: mag. Nina Betetto

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtorica v prispevku obravnava Uredbo Sveta (ES) št 1206/2001 o medsebojnem sodelovanju med sodišči držav pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah kot primer novega integracijskega modela v evropskem civilnem procesnem pravu. Po opredelitvi njene stvarne in teritorialn...

9
Usklajenost sodne prakse na višjih sodiščih v civilnih zadevah

Avtor: Nina Betetto

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: UVOD V kontinentalnem pravnem sistemu je pravno odločanje razpeto med življenjskim primerom in formalnim pravnim virom, zato mora odločitev pomeniti vrednostno sintezo, ki življenjski primer ovrednoti glede na normativno izhodišče in ki normativno izhodišče pomensko določi glede na življenjski pr...

10
Pravna sposobnost fizične osebe ter varstvo človekove osebnosti pred rojstvom in po smrti

Avtor: mag. Nina Betetto

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. UVOD S pravno sposobnostjo razumemo sposobnost postati nosilec pravic in obveznosti, jih pridobiti, uživati in z njimi razpolagati. Opisujemo jo tudi kot pripadnost pravic in obveznosti določeni osebi. Iz te definicije jasneje kot iz prve izhaja, da so pravno sposobni tudi subjekti, ki nimajo ...

11
Poravnalni narok

Avtor: mag. Nina Betetto

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: 1. PREDVIDENA ZAKONSKA UREDITEVPORAVNALNEGA NAROKA PO PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU Določba 14. člena predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Poročevalec, št. 40/2002, v nadaljevanju predlog ZPP-A) uvaja nov institut poravna...

12
Alternativno reševanje sporov: Pravdnemu postopku pridružena mediacija

Avtor: mag. Nina Betetto

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Nina Betetto magistra pravnih znanosti Višje sodišče v Ljubljani 1. UVOD Družbeno gibanje zadnjih trideset let je izrazilo globoko nezadovoljstvo s paternalističnim modelom družbe, v katerem so le redki odločali, drugi pa so se odločitvam uklanjali. Zagovorniki gesla "smrt pokorščini" tudi v p...

Počisti vse