c S

Št. zadetkov: 20

2
Moralno razumevanje prava

Avtor: Marijan Pavčnik

Rubrika: MORALNO RAZUMEVANJE PRAVA

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Temeljni vsebinski okvir, na katerega smo vezani, so temeljne človekove pravice, ki so ustavno določene. Temeljne pravice se tudi spreminjajo in razvijajo, a imajo kot izročilo politične in pravne kulture tako trdno pomensko jedro, da o njem dvomi zgolj "namerna skepsa" (G. Radbruch). V vrednotno pl...

3
Teža (pomen) pravnih načel

Avtor: Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Temeljna značilnost pravnih načel je, da gre za vrednostna merila, ki usmerjajo vsebinsko opredeljevanje pravnih pravil, njihovo razumevanje in način njihovega izvrševanja. Razločevanje med pravnimi načeli in pravnimi pravili je relativno. Vselej je treba oblikovati tako določno zgornjo in spodnjo p...

4
Nekatera metodološka (ne)soglasja razumevanja ustave

Avtor: Marijan Pavčnik

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Razlaga ustave je ena od vrst razlage pravnih besedil. Za razlago gre samo dotlej, dokler je pravni pomen hkrati tudi besedni oziroma eden od besednih pomenov pravnega besedila. V naravi jezikovnega razumevanja pravnih besedil je, da nobeno besedilo ne more popolnoma zanesljivo

5
Glose o zlorabi pravnega pozitivizma, pravne oblike in prepovedi zlorabe pravice

Avtor: Marijan Pavčnik

Rubrika: FP Filozofija prava

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Pozitivistično spoznavanje pravnega (normativnega) okvira je bistvena predpostavka, ki omogoča, da pravno odločamo o konkretnih primerih. Vsebinsko napolnjevanje pravnega (normativnega) okvira (razumevanje in razlaga pravnih besedil) in izbira med več možnostmi, ki prihajajo v poštev, presegata prav...

6
Načelo sorazmernosti (Teze za razpravo)

Avtor: Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Načelo sorazmernosti gradi na pravi meri med preveč in premalo, zato se že a priori ograjuje od cilja (vrednote, merila), ki je samozadosten, in od sredstva, ki je slepo in poslušno. Poglavitno je ravno vprašanje, kako priti do prave mere med pravicami in pravnimi dolžnostmi, med dobrinami in bremen...

7
Vladavina prava kot pravno načelo

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: I. POJEM IN NARAVA PRAVNE DRŽAVE II. VSEBINSKA IN POSTOPKOVNA MERILA PRAVNE DRŽAVE III. PRAVNA DRŽAVA KOT PRAVNO NAČELO IV. RAZLAGALNA PREDVIDLJIVOST ZAKONOV V. ARGUMENT PRAVNE DRŽAVE V USTAVNOSODNI PRAKSI

8
(Ne)etičnost prava, pravnikov in pravoznanstva

Avtor: Marijan Pavčnik

Rubrika: PIE Pravo in etika

Datum: 8.10.2007

Povzetek: I. UVOD II. PRAVNA DOGMATIKA, NJEN PREDMET IN NJENE OMEJITVE III. APOLOGETSKI IN ZNANSTVENI PRAVNI POZITIVIZEM IV. ZASNOVA POZITIVNOPRAVNE ZNANOSTI V. "NEVREDNOST" PRAVOZNANSTVA VI. ARGUMENTI NEPRAVA, PRAVNIH NAČEL IN RAZUMEVANJA PRAVNIH PRAVIL 1. Ugovor neprava 2. Ugovor pravn...

9
Sodstvo, delitev oblasti in ustava*

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: UT Ustava

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Marijan Pavčnik ? Povzetek Ustava je vsebinski in postopkovni okvir, ki omogoča, da pravni sistem kakovostno deluje. Ustavni okvir bi bil disfunkcionalen, če bi zoževal trajnost sodniške funkcije. To bi destabiliziralo načelo delitve oblasti na splošno ter sistem zavor in ravnovesij, ki ...

10
Argument sodnega (pravnega) precedensa (Čemu razprava o pomenu sodne prakse?)(*1)

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: Sodniškemu pravu ni mogoče uteči in se zateči le pod okrilje zakona, ki naj bi bil vsebinsko toliko popoln, da izključuje normativno konkretizacijo, ki jo opravljajo sodišča. Na drugi strani je res tudi, da sta evropskokontinentalni pravni sistem in precedenčno pravo (anglo-ameriška pravna družina) ...

11
Čemu razprava o jeziku in pravu?

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: JEZIK IN PRAVO Če parafraziram misel Rudolfa von Jheringa, bi rekel, naj zakonodajalec misli kot modroslovec, govori pa kleno in jedrnato kot kmet.(*1) Von Jheringov rek zadeva jedro problema: nanaša se na razmerje med mislijo in besedo, ki misel izraža in jo sporoča. Obe, misel in beseda, sta pomem...

12
Pravo in vrednote: Krhkost pravičosti in prava (merila pravičnosti in pravo)

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Marijan Pavčnik doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. PRAVILINOST IN PRAVO Beseda pravičnost ima zelo različne pomene. V tem prispevku nas zanima pravičnost kot merilo za vedenje in ravnanje v pravnih razmerjih. V razmerjih te vrste gre za razmerje med pravnimi subjekti, ki i...

13
O ustavnem sodstvu: Metodologija ustavnosodnega odločanja

Avtor: Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani (Oris nekaterih odprtih vprašanj) 1. UVOD Nekateri so na stališču, da za metodologijo ustavnosodnega odločanja(*1) veljajo splošne metode vrednotenja v pravu.(*2) Do te trditve sem, vsaj v določenem obsegu, zadržan, ker sp...

14
Teoretična izhodišča za razpravo o pravnikovem odnosu do (pol)pretekle zgodovine

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Namesto mota: "Nesrečni stražnik, le sebi vdan in zase zvest,/ še bolj nesrečni paž, nesrečne Tebe in Kreon ti,/ ki si presodil, da dobro ustvariš tudi z zlom./ A zlo se v zlu rodi in nadaljuje v novo zlo/ v nikoli sklenjeni ver...

15
Pravnik (sodnik): naravnopravnik, pozitivist, ali onkraj obojega?

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1997

Povzetek: Marijan PAVČNIK(*) doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani V življenjski resničnosti je pravo celovit in sestavljen družbeni pojav. Nosilec odločanja je vselej človek, ki nastopa v najrazličnejših vlogah - kot posameznik, kot član pravne osebe in kot državni organ, ki oblastno odloča...

16
Narava pravnih pravil - Teze za razpravo

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 28.10.1996

Povzetek: Marijan Pavčnik doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Pravno pravilo ima več razsežnosti. Logična zgradba je miselno izhodišče, je sestavina vnaprejšnjega razumevanja, s katero vstopamo v pravni ris (v pravno življenjsko igro): če nastopi dejanski stan D, naj sledi posledica P. ...

17
Prispevek k razlagi temeljnih pravic

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1994

Povzetek: Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Pravo je ambivalentno, a hkrati neogibno potrebno - kot mreža pravil, ki oklepajo družbena razmerja, in kot utrjevalec svobode, ki jo je človeštvo že doseglo. Ambivalentni naravi ne morejo ubežati tudi temeljne (človekove)...

18
Čemu razprava o študiju prava?

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 25.9.1993

Povzetek: Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Verjetno ga ni med nami, ki meni, da je razprava o študiju prava odveč. Tema je v zraku že kar nekaj let: slišati je zdaj bolj in zdaj manj prijazne glasove, da fakultetna ponudba ni v sozvočju s potrebami časa in pravne p...

19
Čemu razprava o prazninah v pravu

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 30.10.1992

Povzetek: Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. VSEBINSKA IN TERMINOLOŠKA RAZPOTJA Ko si zastavljam vprašanje, čemu naj razpravljam o pravnih prazninah (o prazninah v pravu), bi bilo najbolj preprosto pritegniti Kelsnu in sprejeti njegovo tezo, da je zatrjevanje o obsto...

20
Pomen pravnih načel

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 20.10.1991

Povzetek: Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Pomembno vlogo pri razumevanju in uporabljanju zakonov (v nadaljevanju se sklicujem na zakon kot na prototip za formalne pravne vire) imajo tudi pravna načela. V našem primeru gre zlasti za praktično uporabljanje zakona, to je z...

Počisti vse