c S

Št. zadetkov: 17

1
Ugotavljanje dejanskega stanja na prvi in drugi stopnji v pravdnem postopku

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) ne spreminja temeljne zasnove pravdnega postopka v Sloveniji, kljub temu pa prinaša nekaj pomembnih novosti, ki bodo vplivale na delo sodnikov prve in druge stopnje v zvezi z ugotavljanjem dejstev. Za sodišča prve stopnje so s tem povezane predvs...

2
Ali mora biti sklep Vrhovnega sodišča o nedopustitvi revizije obrazložen

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: DOSTOP DO VRHOVNEGA SODIŠČA V CIVILNIH ZADEVAH: IZKUŠNJE Z DOPUŠČENO REVIZIJO IN KAKO NAPREJ

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Dopuščena revizija ter usmerjanje in poenotenje sodne prakse kot glavni namen Vrhovnega sodišča 3. Kritika reforme in njene domnevne neskladnosti z Ustavo 4. Stališča ustavnih sodišč vzhodnoevropskih držav 5. Praksa ESČP glede neobrazloženosti odločb o nedopustitvi dostopa do vrhovneg

3
Položaj prokurista v pravdnem postopku

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: GOSPODARSKA DRUŽBA KOT SUBJEKT V PRAVDNEM POSTOPKU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Zakon o gospodarskih družbah prokuristu z določitvijo pogoja, da mora iti za dejanja v okviru pravne sposobnosti, daje pravico opravljati pravna dejanja le na materialnopravnem področju. Izključuje - brez posebnega pooblastila zakonitega zastopnika - procesna dejanja (vložitev tožbe ali pravnega sre...

4
Kako vzpostaviti mehanizem zunajsodnega reševanja potrošniških sporov

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Različne direktive EU, priporočila Komisije ter številni programi EU na področju potrošniškega prava spodbujajo, v nekaterih primerih pa že zapovedujejo vzpostavitev shem zunajsodnega (alternativnega) reševanja sporov (ARS). Stroškovno tveganje pravde je praviloma za potrošnika glede na vrednost tip...

5
Razkritje dokazov med privilegijem zoper samoobtožbo in vsebinsko pravičnostjo

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: PRP Pravdni postopek

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek V slovenskem pravdnem postopku je dostop stranke do listin, ki so v posesti nasprotne stranke in ki so za to stranko neugodne, omejen. Tradicionalno velja pravilo, da nihče ni dolžan pomagati nasprotniku, da ga premaga. Izkušnje in novejši razvoj v tujih pravnih redih kažejo, da je

6
Varstvo človekovih pravic pred rednimi sodišči

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: ČP Človekove pravice

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Primarno odgovornost za zagotovitev varstva človekovih pravic nosijo redna sodišča in stranke pred temi sodišči. Ni treba, da bi bila za zagotovitev tega cilja kršitev človekovih pravic določena kot nov pritožbeni ali revizijski razlog. Prav tako ni treba, da bi revizija v vsakem primeru bila dopust...

7
Prekluzije in namen pravdnega postopka

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Razmerja med prekluzijami in ciljem vsebinske kakovosti odločitve ni mogoče opredeljevati z ideološko obremenjenimi ali demagoško poenostavljenimi črno-belimi trditvami. Gre za opredelitev prave mere. Namen prekluzij ni doseči, da se sodnik na čim lažji način znebi vsebinske obravnave spornih vpraša...

8
Ali mora sodišče stranki opozoriti na spregledane pravne podlage?

Avtor: dr. Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Ni mogoče kategorično zanikati obveznosti sodišča, da tedaj, ko se namerava opreti na pravno podlago, na katero stranki nista računali, stranki na to možnost vnaprej opozori in jima zagotovi pravico do izjavljanja. Vendar pa ta obveznost sodišča ne sme povzročiti, da se breme za rezultat postopka ne...

9
Razširitev sankcij prekluzije za prepozne navedbe, pripravljalne vloge ter za sklicevanje na procesne kršitve

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: PRP Pravdni postopek

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. OBVEZNOST, DA SE PROCESNE KRŠITVE, ČE JE TO MOGOČE, UVELJAVLJAJO TAKOJ - ŽE PRED SODIŠČEM PRVE STOPNJE - POD GROŽNJO SICERŠNJE PREKLUZIJE 3. SANKCIJE ZA NEPRAVOČASNO PREDLOŽITEV PRIPRAVLJALNIH VLOG IN MOŽNOST SODIŠČA, DA STRANKAM NALOŽI, DA SE PISNO IZJAVIJO 4. OMEJENA RAZŠIRITEV PR...

10
Pristojnost ter priznanje in izvršitev sodb v civilnih in gospodarskih zadevah

Avtor: dr. Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor podaja splošen prikaz vsebine Uredbe "Bruselj I". Poleg opredelitve področja uporabe in temeljnega načela pristojnosti po prebivališču toženca prikaže nekatere izmed pomembnejših izbirnih pristojnosti (pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti, pristojnost po kraju podružnice ali .....

11
Ustavnosodna praksa o argumentu precedensa (pred "rednimi" sodišči)

Avtor: dr. Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD Po 125. členu Ustave je sodišče pri odločanju vezano le na ustavo in zakon in sodna praksa (tako kot je tudi sicer značilno za kontinentalni pravni krog) ni opredeljena kot obvezen pravni vir. Vendar pa prek ustavne zahteve po enakosti pred zakonom tudi sodna praksa dobiva podobno moč, ko.....

12
Fizična oseba in sposobnost biti stranka v pravdnem postopku

Avtor: dr. Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. SPLOŠNO Pravni in poslovni sposobnosti materialnega prava v procesnem pravu ustrezata sposobnost biti stranka in procesna (pravdna) sposobnost. Procesna sposobnost se navezuje na poslovno sposobnost (77. člen ZPP),(*1) sposobnost biti stranka (sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti v civ.....

13
Postopki v zvezi z varstvom konkurence

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. SPLOŠNO V Sloveniji od 1. aprila 2000 velja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 - v nadaljevanju: ZPOmK). Zakon v materialnem delu prinaš...

14
Procesni vidiki prava varstva potrošnikov

Avtor: dr. Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 9.6.2000

Povzetek: Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani(*) 1. POMEN PROCESNIH DOLOČB V PRAVU VARSTVA POTROŠNIKOV Še tako natančna, celovita in za potrošnika ugodna ureditev materialnopravnih pravic in obveznosti v razmerjih s potrošniki ne more biti učinkovita, če niso obenem zagotovlj...

15
Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Pravica do kontradiktornega postopka...

Avtor: dr. Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: ... - ustavni vidik Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ustava Republike Slovenije v 22. členu zagotavlja pravico do enakega varstva pravic v postopku. Kot ugotavlja Ustavno sodišče, iz te ustavne določbe izhaja pravica do kontradiktornega postopka, v kat...

16
Obvezno zastopanje strank po odvetniku v pravdnem postopku

Avtor: mag. Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 1998/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Aleš GALIČ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. PRIMERJALNOPRAVNI VIDIK Tema tega prispevka je aktualna, mogoče je celo reči - moderna. V veljavni ureditvi pravdnega postopka v Sloveniji obvezno odvetniško zastopanje sicer (še) ni uveljavljeno. V skladu z ZPP ima stranka p...

17
Pravna ureditev tožbe za varstvo skupinskih interesov potrošnikov v ZDA in Avstriji

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 1993/7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.11.1993

Povzetek: Aleš GALIČ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Skupinska tožba je najpomembnejši mehanizem, ki naj zagotovi učinkovito sodno varstvo skupinskih pravic in interesov v civilnem pravdnem postopku. Skupinske pravice in interesi so tiste, ki pripadajo neopredeljenemu krogu ljud...

Počisti vse