c S

Št. zadetkov: 39

1
Vsebina PID št. 6-7/2015

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.10.2015

Povzetek: DOSTOP DO VRHOVNEGA SODIŠČA V CIVILNIH ZADEVAH: IZKUŠNJE Z DOPUŠČENO REVIZIJO IN KAKO NAPREJ stran 919 Jan Zobec Od individualnega do javnega (precedenčnega) namena Vrhovnega sodišča: ustavnopravni vidik From Private to Public (Precedential) Purpose of the

2

Prosto dostopen članek

Od individualnega do javnega (precedenčnega) namena Vrhovnega sodišča: ustavnopravni vidik

Avtor: Jan Zobec

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: DOSTOP DO VRHOVNEGA SODIŠČA V CIVILNIH ZADEVAH: IZKUŠNJE Z DOPUŠČENO REVIZIJO IN KAKO NAPREJ

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Različne pravne tradicije, različni pogledi na vlogo najvišjega sodišča 2.1. Kasacijski, revizijski in apelacijski model 2.2. Razmislek o posameznih sistemih 3. (Post)socialistična pravna tradicija 3.1. Rešitev: malo je več 4. (Ne)obrazloženost sklepov o nedopustitvi revizije 4

3
Dobre in slabe izkušnje z dopuščeno revizijo po ZPP

Avtor: Mile Dolenc

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: DOSTOP DO VRHOVNEGA SODIŠČA V CIVILNIH ZADEVAH: IZKUŠNJE Z DOPUŠČENO REVIZIJO IN KAKO NAPREJ

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Dobre izkušnje 2.1. Razbremenitev Vrhovnega sodišča 2.2. Pogostnost dopustitve revizij 2.3. Uspešnost dopuščenih revizij 2.4. Neobrazloženost sklepov o dopustitvi revizije 3. Slabše izkušnje 3.1. Vrednost izpodbijanega dela odločbe 3.2. Pobuda za odpravo vrednostnih kriterij

4
Ali mora biti sklep Vrhovnega sodišča o nedopustitvi revizije obrazložen

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: DOSTOP DO VRHOVNEGA SODIŠČA V CIVILNIH ZADEVAH: IZKUŠNJE Z DOPUŠČENO REVIZIJO IN KAKO NAPREJ

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Dopuščena revizija ter usmerjanje in poenotenje sodne prakse kot glavni namen Vrhovnega sodišča 3. Kritika reforme in njene domnevne neskladnosti z Ustavo 4. Stališča ustavnih sodišč vzhodnoevropskih držav 5. Praksa ESČP glede neobrazloženosti odločb o nedopustitvi dostopa do vrhovneg

5
Kako preprečiti, da Vrhovno sodišče postane vir neenotne sodne prakse

Avtor: Nina Betetto

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: DOSTOP DO VRHOVNEGA SODIŠČA V CIVILNIH ZADEVAH: IZKUŠNJE Z DOPUŠČENO REVIZIJO IN KAKO NAPREJ

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Vrhovno sodišče kot najvišja avtoriteta sodne oblasti, ki skrbi za poenotenje sodne prakse 2. Obstoječa normativna sredstva za zagotavljanje enotnosti sodne prakse med senati Vrhovnega sodišča 3. Ali so obstoječi instituti učinkovito sredstvo za zagotavljanje enotnosti sodne prakse na Vrhovnem

6
Ureditev dostopa do Vrhovnega sodišča z vidika odvetnika

Avtor: Matija Testen

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: DOSTOP DO VRHOVNEGA SODIŠČA V CIVILNIH ZADEVAH: IZKUŠNJE Z DOPUŠČENO REVIZIJO IN KAKO NAPREJ

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvodno 2. Revizija, predlog za dopustitev revizije ali nič od tega 3. Zavrženje ali zavrnitev predloga za dopustitev revizije 4. Neobrazloženost sklepa o nedopustitvi revizije 5. Formalistične zahteve, ki jih zapoveduje zakon in stopnjuje Vrhovno sodišče 6. Kako lahko Vrhovno sodišče opravlj

7
Zavarovalništvo kot varen finančni sistem

Avtor: Sergej Simoniti

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Namen zavarovalnega nadzora 3. Nadzor na podlagi tveganj 4. Kvaliteten nadzor 5. Meje nadzora Povzetek V prispevku so predstavljena nekatera teoretična izhodišča, nujna za razumevanje reguliranja in nadzora nad zavarovalništvom. V uvodu je na kratko predstavljen pomen zavaroval

8
Zavarovalništvo kot pomembna gospodarska panoga

Avtor: Maja Krumberger

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Razumevanje zavarovanja 2. Zavarovalništvo v številkah v svetu 3. Zavarovalništvo v številkah v Sloveniji 4. Pomen zavarovalništva skozi zgodovino 5. Življenje brez redundance - preskok od potrebe po zavarovanju do nuje 6. Pomen zavarovalništva - področja in segmenti, na katere zavarovalništ

9
Slovensko zavarovalništvo na tujih trgih

Avtor: Tristan Šker

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Obdobje pred drugo svetovno vojno 2. Obdobje po drugi svetovni vojni do samostojne Slovenije 3. Samostojna Slovenija 3.1. Splošno 3.2. Obračunana zavarovalna premija in obračunane kosmate zavarovalnine v Sloveniji 3.3. Slovenija v regiji 4. Quo vadis slovensko zavarovalništvo v regiji

10
Aktualna vprašanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Avtor: Bruno Nikolić

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Predstavitev slovenskega sistema financiranja zdravstvenega varstva 2.1. Finančno poslovanje nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja 2.2. Finančno poslovanje nosilcev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 3. Aktualna vprašanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 3.1. Razha

11
Zavarovalni posrednik kot svetovalec zavarovalca

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Pojem zavarovalnega posrednika 3. Dejavnost in posli (storitve) zavarovalnega posredovanja 4. Vrste zavarovalnih posrednikov 5. Zavarovalni posrednik kot svetovalec zavarovalca 6. Plačilo provizije zavarovalnemu posredniku 7. Sklep Povzetek V prispevku sta obravnavana pravni

12
Novelirani instituti delniškega prava glede upravljavske in kapitalske strukture ter uveljavljanja pravic manjšinskih delničarjev in upnikov

Avtor: Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: UVELJAVITEV NOVELE ZGD-1I

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Odškodninska odgovornost organov vodenja in nadzora v d. d. 2.1. Pravilo podjetniške presoje (business judgment rule) 2.2. Zavarovanje odgovornosti direktorjev in nadzornikov 2.3. Odrek in poravnava (pobot) glede odškodninskega zahtevka 2.4. Odškodninski zahtevek družbe in upniki

13
Nova ureditev omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov, pridobitve statusa družbenika ter prenehanja gospodarskih družb

Avtor: Borut Bratina

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: UVELJAVITEV NOVELE ZGD-1I

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Kronologija nastanka omejitve ustanavljanja družb 3. Omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika 3.1. Omejitve iz novega, 10.a člena ZGD-1 3.2. Posodobitev informacijskega sistema e-VEM 4. Sklep Povzetek Novela ZGD-1E iz leta 2011 je prinesl

14
Prenovljeno bilančno pravo v ZGD-1 in posledice za spremembe v računovodskem pravu

Avtor: Marjan Odar

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: UVELJAVITEV NOVELE ZGD-1I

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Temeljna pravila računovodenja v EU 2. Nova računovodska direktiva 3. Kratka predstavitev nove računovodske direktive 4. Spremembe ZGD-1 in novi SRS 2016 4.1. Razmerje med SRS in MSRP in MRS 4.2. Sistematika SRS 4.3. SRS 2016 predpisujejo le pravila računovodenja za sestavljanje posamičn

15
Novelirani pravni instituti pri podjetnikih, osebnih družbah in družbah z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: UVELJAVITEV NOVELE ZGD-1I

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Podjetnik 2.1. Sprememba pri prenosu podjetja na podjetnika prevzemnika 2.1.1. Dogmatični koncept 2.1.2. Dosedanja normativna ureditev 2.2. Spremembe, uveljavljene z novelo ZGD-1I 3. Osebne družbe 4. Družba z omejeno odgovornostjo 4.1. Omejitve pri ustanavljanju d. o. o.

16
Podrobnejša pravila varstva upnikov in manjšinskih delničarjev v koncernskem pravu (povezane družbe in podjetniška pogodba)

Avtor: Peter Podgorelec

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: UVELJAVITEV NOVELE ZGD-1I

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Novelirane določbe o vodenju in odgovornosti pri dejanskih koncernih (545. do 548. člen) 2.1. Sestavine poročila o odvisnosti 2.2. Revidiranje poročila o odvisnosti 2.3. Naloge nadzornega sveta 2.4. Posebna revizija 2.5. Uveljavljanje zahtevkov 3. Razširjene informacijske dolž

17
Sporazumevanje o priznanju o krivdi - institut, ki je kazenski proces postavil na stranski tir

Avtor: Mitja Jelenič Novak

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: PRIZNANJE KRIVDE V PRAKSI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Sporazumevanje o priznanju o krivdi = izsiljeno priznanje? 3. Sporazumevanje o priznanju o krivdi kot nov model kazenskega postopka 4. Sklep Povzetek Tipičen tradicionalni model kazenskega postopka je zasnovan na premisi o neodvisnem in nepristranskem sodniku, ki bo v kontradikt

18
Neformalna pogajanja o priznanju krivde: pregled sodne prakse

Avtor: Ana Testen

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: PRIZNANJE KRIVDE V PRAKSI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. (Formalna) pogajanja 3. Vpliv sodnika per se na priznanje krivde: koliko sme sodnik vplivati na odločitev obdolženca 4. Neformalni predlogi strank: vezanost strank na neformalne predloge 5. Obvezna formalna obramba v postopku neformalnih pogajanj 6. Sklep Povzetek Nefor

19
Sporazumevanje in priznanje krivde - kako smo zmogli brez njiju

Avtor: Janko Marinko

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: PRIZNANJE KRIVDE V PRAKSI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Zakonodajni okvir 2. Ukrepi sodne uprave 3. Informacijska podpora poslovnim procesom 4. Rezultati ukrepov Povzetek Po hudi krizi celotnega sodnega sistema v devetdesetih letih se je z različnimi zakonodajnimi, upravljavskimi in informacijskimi ukrepi začelo stanje izboljševati. Institut

20
Priznanje krivde: kaj sploh še dela sodišče

Avtor: Katja Šugman Stubbs

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: PRIZNANJE KRIVDE V PRAKSI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Pobuda za pogajanja o krivdi oziroma za podajo priznanja na predobravnavnem naroku 3. Pravica do zagovornika v postopku pogajanj in vloga sodnika v tem procesu 4. Predmet sporazuma 5. Sodna presoja priznanja 6. Obdolženčevo razumevanje narave in posledic priznanja 7. Prostovoljnost

Počisti vse