c S

Št. zadetkov: 23

1
Vsebina PID št. 6-7/2021

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU stran 865 ... Denis Baghrizabehi Novi izzivi čezmejnega vročanja in dokazovanja New Challenges in Cross-Border Service of Documents and Taking of Evidence

2

Prosto dostopen članek

Novi izzivi čezmejnega vročanja in dokazovanja

Avtor: Denis Baghrizabehi

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Avtor v prispevku jedrnato povzema temeljne razloge, ki so narekovali sprejetje prenovljenih uredb o čezmejnem vročanju in pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah. Z analizo težav dozdajšnje ureditve in ključnih rešitev, ki jih prinaša prenova, so mestoma poudarjeni oz...

3
Evropsko čezmejno sodelovanje v družinskih zadevah

Avtor: Jerca Kramberger Škerl

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Potreba po čezmejnem sodelovanju v družinskih zadevah je bila v Evropski uniji zaznana in politično izražena ob koncu 20. stoletja, prvi zakonodajni akt s tega področja pa je bila uredba Bruselj II iz leta 2000, ki je na ravni EU poenotila pravila o mednarodni pristojnosti ter priznan...

4
Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Avtor: Tjaša Ivanc, Urška Kupec

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU

Datum: 1.10.2021

Povzetek: V prispevku avtorici obravnavata nov evropski instrument za izboljšanje izvrševanja sodnih odločb v Evropski uniji, evropski nalog za zamrznitev bančnih računov. V primerih za izterjavo dolga s čezmejnimi posledicami se lahko zatekanje k nacionalnim zaščitnim ukrepom za upnike izkaže ...

5
Delovnopravno varstvo žvižgačev v Sloveniji glede na novo direktivo

Avtor: Darja Senčur Peček

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Posamezniki, ki prijavijo nezakonita ravnanja (t. i. žvižgači), so v Sloveniji posebej zaščiteni le s posamičnimi predpisi, kot delavci oziroma javni uslužbenci pa uživajo splošno delovnopravno varstvo. V prispevku je obravnavano stanje njihove zaščite, kot izhaja iz veljavne področne...

6
Vpliv digitalizacije na delovna razmerja: nujnost usposabljanja in obvladovanja umetne inteligence

Avtor: Valentina Franca

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Prispevek se osredotoča na dve posledici digitalizacije v delovnih razmerjih: usposabljanje in umetno inteligenco. Čeprav je neizpodbitno dejstvo, da sodobni načini opravljanja dela zahtevajo ustrezna znanja in kompetence, se na trgu dela srečujemo z nizko motivacijo za usposabljanje,...

7
Aktualna sodna praksa v zvezi z delovnimi in uslužbenskimi razmerji

Avtor: Biserka Kogej Dmitrovič

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja delovnih in uslužbenskih razmerij

Datum: 1.10.2021

Povzetek: V prispevku o aktualni sodni praksi je predstavljena zakonska in podzakonska ureditev teka rokov, to je procesnih in rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, med razglašeno epidemijo. Predstavljena je sodna praksa Višjega delovnega in socialnega sodišča v zvezi s spori...

8
Pravica do izbrisa novinarskih prispevkov iz spletnih arhivov medijev

Avtor: Rok Čeferin

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Svoboda izražanja na spletu

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Avtor obravnava vpliv razvoja tehnologije na razmerje med svobodo tiska in pravico do zasebnosti ter osebnostne pravice na primeru spletnih arhivov medijev. Ugotavlja, da so bila merila za opredeljevanje meje med navedenimi kolidirajočimi pravicami vzpostavljena pred več desetletji v ...

9
Lov za pobeglim vlakom spletnega političnega oglaševanja

Avtor: Tanja Kerševan Smokvina

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Svoboda izražanja na spletu

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Ta prispevek kritično osvetli regulativne pobude glede spletnega političnega oglaševanja. V razmerah, ko to postaja neizogibni del volilnih ali referendumskih kampanj in velik posel, je težko vztrajati pri regulaciji, omejeni na (tradicionalne) medije, plakatno oglaševanje in predvoli...

10
Omejitve ustanavljanja gospodarskih družb, identifikacija delničarjev in uresničevanje pravic na skupščini

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Uveljavljanje novele ZGD-1K

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Prispevek obravnava implementacijo Delničarske direktive II v delu, v katerem se ta nanaša na identifikacijo delničarjev, posredovanje informacij in olajševanje uveljavljanja pravic delničarjev, kot je uresničena z novelo ZGD-1K. Ključne besede: javne delniške družbe, identifik...

11
Sklepanje pravnih poslov s povezanimi strankami

Avtor: Peter Podgorelec

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Uveljavljanje novele ZGD-1K

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Ena pomembnih novosti, ki jih prinaša Direktiva 2017/828, je ureditev poslov s povezanimi strankami z odobritvijo in javno objavo podatkov o poslu kot zaščitnima instrumentoma. Z novelo ZGD-1K je v Zakonu o gospodarskih družbah predvidena strožja ureditev za posle s člani organov vode...

12
Prejemki direktorjev in nadzornikov ter pravice delničarjev po noveli ZGD-1K

Avtor: Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Uveljavljanje novele ZGD-1K

Datum: 1.10.2021

Povzetek: V prispevku avtor obravnava implementacijo Direktive (EU) 2017/828 glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v povezavi s prejemki direktorjev v noveli ZGD-1K. Pri tem opozori na ureditev po noveli ZGD-1C, ki je glede prejemkov direktorjev že sledila priporočilom EU s teg...

13
Pravne posledice kršitev korporacijskih pravil glede sklepanja pravnih poslov s povezanimi strankami in funkcionarji gospodarskih družb

Avtor: Miha Juhart

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Uveljavljanje novele ZGD-1K

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Pravni posli med gospodarsko družbo in povezanimi osebami so predmet posebne ureditve, ki je bila spremenjena z novelo ZGD-1K. Zaradi kršitve posebnih pravil o poslih s povezanimi osebami nastopijo pravne posledice v notranjem in zunanjem razmerju. Prispevek se ukvarja s pravnimi posl...

14
Pravna narava socialnega varstva v sistemu socialne varnosti

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualni izzivi socialnega varstva

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Sistem socialnega varstva je redkeje pravno analiziran del prava socialne varnosti. Tudi zaradi tega se lahko zmotno uporabljajo podobni izrazi, kot so socialna varnost, socialno varstvo, socialna zaščita, socialna ugodnost in socialna odškodnina. Med posameznimi izrazi so pomembne vs...

15
Razmerje med socialnimi pomočmi in pravicami iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Avtor: Marijan Papež

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualni izzivi socialnega varstva

Datum: 1.10.2021

Povzetek: V prispevku je nakazano razmerje med socialnimi pomočmi in pravicami iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, predvsem s poudarkom na socialnih korektivih v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pokojnina je ekonomska kategorija z elementi solidarnosti, ki jih je v s...

16
Univerzalni temeljni dohodek kot možna nadomestitev socialnega varstva in socialne varnosti?

Avtor: Sara Bagari

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualni izzivi socialnega varstva

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Ideja univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) v zadnjih letih znova postaja zanimiva kot odziv na izzive, kot so prekarizacija na trgu dela, nestandardne oblike dela, naraščanje brezposelnosti, revščine in neenakosti v družbi, posebna pozornost pa je UTD namenjena tudi glede iskanja uč...

17
Sodobni socialnovarstveni izzivi centrov za socialno delo

Avtor: Anja Osojnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualni izzivi socialnega varstva

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Prispevek poudarja pomen učinkovitega sistema denarnih socialnih pomoči, ki ga dopolnjujejo socialno varstvene storitve. Na kratko je predstavljen razvoj zakonodaje denarnih pomoči, nato sledi poglobljena predstavitev treh institutov - dolgotrajni prejemniki denarne pomoči, delovna ak...

18
Primernost pravne oblike javnega zavoda za vse storitve splošnega pomena: primer univerz in raziskovalnih inštitutov

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Statusnopravna vprašanja javnih zavodov

Datum: 1.10.2021

Povzetek: V prispevku je predstavljena argumentacija za trditev o neprimernosti javnega zavoda kot edine pravne oblike za vse dejavnosti javnih služb. Najprej je predstavljen evropski okvir urejanja storitev splošnega pomena, predvsem temeljna razvrstitev (ki se razlikuje od slovenske) ter upor...

19
Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi – zamujena priložnost za statusno preoblikovanje socialnih zavodov?

Avtor: Jaka Bizjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Statusnopravna vprašanja javnih zavodov

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Vlada RS je v Državni zbor poslala nov predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. Zakon ne ureja statusnih sprememb dosedanjih javnih zavodov na tem področju. V članku pregledamo dosedanjo in v osnutku predlagano ureditev tega področja. Ta se ne razlikuje od sedanjih, davno obsoletnih rešit...

20
Kodeksi upravljanja kot instrument za še uspešnejše upravljanje javnih zavodov?

Avtor: Andreja Primec

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Statusnopravna vprašanja javnih zavodov

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Med ljudmi je opaziti naraščajoči trend ozaveščenosti o pomenu dobrega upravljanja v zasebnem in javnem sektorju. Upravljanje in povezane teme so postali izrecno in implicitno pomembna vprašanja za podjetja, vlado, politiko, stroko in ne nazadnje tudi za splošno javnost. Ker kodeksi p...

Počisti vse