c S

Št. zadetkov: 20

2
O plagiatu, intelektualni poštenosti ter etiki znanstvenega in strokovnega pisanja

Avtor: Dragica Wedam Lukić

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtorica obravnava nekatera vprašanja, ki se nanašajo na ugotavljanje, ali je neko znanstveno ali strokovno besedilo plagiat, v nadaljevanju pa opozarja na nekatere druge oblike intelektualno nepoštenega ravnanja in kršitev pravil profesionalne etike.

3
Ustavnopravni vidiki izvajanja dokazov v pravdnem postopku

Avtor: Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Iz pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave izhaja pravica navajati dejstva in predlagati dokaze, biti prisoten pri izvedbi dokazov, postavljati vprašanja pričam in izvedencem in biti seznanjen z rezultati dokazovanja. Pravica do dokaza pa je lahko omejena, če je to potrebno zaradi vars...

4
Vpliv odločitev ESČP na odločanje Ustavnega sodišča

Avtor: Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČP Človekove pravice

Datum: 6.10.2010

Povzetek: EKČP je "živ mehanizem", ki se nenehno razvija v sodni praksi ESČP, zato je nujno, da nacionalna sodišča pri razlagi vsebine posameznih konvencijskih pravic upoštevajo sodno prakso ESČP. Iz prispevka izhaja, da se Ustavno sodišče zaveda svoje vloge na tem področju: v številnih primerih je pri razlag...

5
Pravna sredstva v izvršilnem postopku

Avtor: Dragica Wedam Lukić

Rubrika: IP Izvršilno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Prispevek obravnava spremembe v postopku s pritožbo in pri ugovoru dolžnika, uveljavljene z zadnjo novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H, Uradni list RS, št. 51/2010). Po novem bo o pritožbi, z izjemo nekaterih taksativno naštetih primerov, odločal sodnik posameznik. V primerih, ko bo o prit...

6
Načelo sorazmernosti v ustavnosodni presoji

Avtor: Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Ustavno sodišče je v svojih odločbah vzpostavilo načelo sorazmernosti kot eno temeljnih meril ustavnosodne presoje. Na podlagi testa sorazmernosti (vključno s testom "legitimnosti") Ustavno sodišče presoja, ali gre v konkretnem primeru za (ne)dopusten poseg v katero od človekovih pravic ali temeljno...

7
Obramba dolžnika pred neutemeljeno izvršbo

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Zakon o izvršbi in zavarovanju vsebuje nekatere rešitve, ki naj bi z zaostrovanjem pogojev za ugovor zoper sklep o izvršbi pripomogle k večji učinkovitosti izvršbe. Prispevek obravnava nekatere probleme, ki nastajajo v zvezi z zahtevo, da mora biti dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi obrazložen, ...

8
Moralna in pravna (ne)moč ustavnega sodstva

Avtor: Dragica Wedam Lukić

Rubrika: PIE Pravo in etika

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. USTAVNO SODSTVO IN POLITIKA 3. USTAVNO SODSTVO IN TEMELJNE ETIČNE DILEME 4. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava vprašanje, ali ima in pod kakšnimi pogoji ima ustavno sodišče lahko vlogo najvišje moralne avtoritete v demokratični družbi. Po avtoričinem mnenju je po eni strani...

9
Vloga ustavnega sodišča in pomen njegovih odločitev za prakso sodišč

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD 1. V državah, v katerih je za presojo ustavnosti predpisov pristojno kar najvišje sodišče v državi (na primer v ZDA), to hkrati opravlja funkcijo vrhovnega in ustavnega sodišča, kar poenostavljeno rečeno pomeni, da hkrati preizkuša tako pravilnost odločitev nižjih sodišč kot skladnost upo...

10
Vloga in odgovornost sodnika v civilnem pravdnem postopku

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. UVOD Kadar govorimo o vlogi in odgovornosti sodnika, vsak najprej pomisli na sodnika v kazenskem postopku, ki mora odločiti o krivdi in kazni obdolženca in nositi težo odgovornosti za svojo odločitev. To pa ne pomeni, da je vloga in odgovornost sodnika v pravdnem postopku kaj manjša. Sodnik, k...

11
Alternativno reševanje sporov: Zakon o pravdnem postopku in mirno reševanje sporov

Avtor: dr. Aleš Galič

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Dragica Wedam-Lukič doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Ustava Republike Slovenije v 23. členu ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (v nadaljevanju EKČP) v 6. členu zagotavljata ...

12
O ustavnem sodstvu: Kršitve ustavnih pravic v civilnih sodnih postopkih

Avtor: Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Po 6. alinei 160. člena Ustave je ena od pristojnosti Ustavnega sodišča tudi odločanje o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, po prvem odstavku 5...

13
Vloga sodišča in strank pri zbiranju procesnega gradiva

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Sodišče odloči o utemeljenosti tožbenega zahtevka na podlagi procesnega gradiva. Pod pojmom procesnega oziroma pravdnega gradiva razumemo vse, kar tvori podlago sodne odločbe: dejansko ali trditveno grad...

14
Varstvo osebnih podatkov v civilnih sodnih postopkih

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 28.10.1996

Povzetek: Dragica Wedam-Lukić doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Pravica do zasebnosti je ena izmed temeljnih človekovih pravic. Ustava RS zagotavlja v 35. členu nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti ter osebnostnih pravic, ena izmed osebnostnih pravic pa j...

15
Reforma arbitražnega prava v Republiki Sloveniji(*)

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 20.6.1995

Povzetek: Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD V Republiki Sloveniji se v trgovinski arbitraži še vedno smiselno uporabljajo nekdanji zvezni zakoni:(*1) pogoje za dopustnost in veljavnost arbitražnega dogovora, konstituiranje arbitraže, postopek pred arbitr...

16
Varstvo zasebnosti v civilnih sodnih postopkih

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1994

Povzetek: Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Pravica do sodnega varstva je ena temeljnih ustavnih pravic. Opredeljena je v 23. členu Ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah, dolžnostih in obtožbah proti njemu b...

17
Novosti v ureditvi civilnih sodnih postopkov

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1994

Povzetek: Dragica WEDAM-LUKIĆ, doktorica pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ob osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo področje civilnih sodnih postopkov urejeno pretežno z zveznimi, delno pa z republiškimi zakoni. Tako je bilo zato ker je bila po ustavi iz leta 1974 za urejanje so...

18
Temeljna izhodišča za ureditev postopka pred delovnimi in socialnimi sodišči(*)

Avtor: mag. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.6.1994

Povzetek: Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Zakon o delovnih in socialnih sodiščih z dne 13. 4. 1994 (Uradni list RS, št. 19/94) je uredil pristojnost in organizacijo delovnih in socialnih sodišč ter postopek pred temi sodišči. Z uveljavitvijo tega zakon...

19
Pristojnost arbitraže(*)

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.5.1994

Povzetek: Dragica WEDAM-LUKIĆ, doktorica pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani I. POJEM IN POMEN PRISTOJNOSTI ARBITRAŽE Z arbitražnim dogovorom stranki derogirata pristojnost državnih sodišč in odločitev o sporu zaupata arbitraži. Pristojnost arbitraže se po definiciji ne razlikuje od pristojno...

20
Odnos do jugoslovanskega civilnega procesnega prava

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Rubrika: ČL Članki

Datum: 30.10.1992

Povzetek: Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UPORABA NEKDANJIH ZVEZNIH ZAKONOV NA PODROČJU CIVILNIH SODNIH POSTOPKOV 1. Po ustavi iz leta 1974 je bila v Jugoslaviji za urejanje sodnih postopkov načeloma pristojna federacija, ki je bila izključno pristojna tudi...

Počisti vse