c S

Št. zadetkov: 219

1
Dnevi slovenskih pravnikov 2011

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/8

Rubrika: DR Drugo

Datum: 14.12.2011

Povzetek: Od 12. do 15. oktobra 2011 so bili v Portorožu že sedemintrideseti dnevi slovenskih pravnikov, ki so jih organizirali Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in GV Založba, založniško podjetje, d. o. o. S svojimi prispevki je v 12 sekcijah in na dveh okroglih...

2
PREGLED AVTORJEV IN NJIHOVIH PRISPEVKOV V LETU 2011

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/8

Rubrika: DR Drugo

Datum: 14.12.2011

Povzetek: ACCETTO, Matej: - Uporaba prava Evropske unije v Republiki Sloveniji - 1285/6-7 AHTIK, Meta: - Določanje odškodnin v primeru kršitev antitrusta - 1344/6-7 AMBROŽ, Matjaž: - Spreminjanje kazenske zakonodaje: načelna vprašanja in slovenske posebnosti - 1024/6-7 BELOPAVLOVIČ, Nataša: - Pre

3
STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/8

Rubrika: DR Drugo

Datum: 14.12.2011

Povzetek: A actio pro socio * Primerjalnopravni pregled ureditve derivativne tožbe v angleški in nemški pravni ureditvi (Mateja Špes) - 1/158 Agencija za upravljanje kapitalskih naložb * Vloga, pristojnosti in pravni akti Agencije za upravljanje kapitalskih naložb države (Dagmar Komar) - 6

4
Neposestna zastavna pravica

Avtor: dr. Miha Juhart

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Neposestna zastavna pravica na premičninah se je razvila najpozneje med vsemi zastavnimi pravicami kot posledica neustreznosti ročne zastave potrebam gospodarskega življenja. Stvarnopravni zakonik je določil različne možnosti neposestne zastave premičnin. Osnovna oblika je ustanovitev za.....

5
Nekateri problemi v razvoju mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah

Avtor: dr. Zvonko Fišer

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Čedalje bolj očitna je težnja, po kateri mednarodna pravna pomoč v kazenskih zadevah ni več pomoč, ki jo daje zaprošena država državi prosilki, temveč se pod vplivom načela o medsebojnem priznavanju sodnih odločb spreminja v pravno pomoč, ki poteka v neposrednem stiku in sodelovanju med .....

6
Kritična analiza razvojnih teženj kazenskega prava EU

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtorica v prispevku poda kratek zgodovinski pregled razvoja kazenskega prava EU, nato pa se loti analize dejavnikov, ki so pripomogli k razvoju tretjega stebra. Ugotavlja, da so na delovanje Unije odločilno vplivali teroristični napadi in tako povzročili dvoje: 1. ukrepanje v "izrednih".....

7
Pridržek lastninske pravice

Avtor: dr. Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor se v prispevku ukvarja s pravnimi učinki pridržka lastninske pravice, ki je s svojimi izvedenimi oblikami postal stalnica pri zavarovanju plačil v številnih evropskih državah (zlasti germanske pravne družine). Najbolj popularni izvedeni obliki pridržka lastninske pravice sta podalj.....

8
Kako do učinkovitejšega in fleksibilnejšega upravljanja sistema človeških virov v javni upravi

Avtor: Štefka Korade Purg

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtorica obravnava tematiko upravljanja človeških virov v upravi, za katero je veljalo, da je toga ter nepripravljena na spremembe. Dejstvo, da je bilo v zadnjih letih kar precej sprememb v družbenem okolju, kar je seveda vplivalo na spremembe v organiziranosti in delovanju javne uprave,.....

9
Testi tehtanja s poudarkom na testu javnega interesa pri dostopu do informacij javnega značaja

Avtor: Nataša Pirc Musar

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek V pravo dostopa do informacij javnega značaja se s testom interesa javnosti vnašajo vidiki ustavnega prava. Da test interesa javnosti lahko laže izvajamo, je dobro poznati ustavnopravni test sorazmernosti in tudi škodni test. S testom interesa javnosti presojamo, ali je neka infor-macija.....

10
Reševanje domenskih sporov

Avtor: dr. Branko Korže

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Produktivnost gospodarstva je bistveno odvisna od vlaganj v razvoj, tržni položaj gospodarskih subjektov pa od začasnega monopolnega položaja, ki ga zakonodajalci priznajo vlagateljem na intelektualnih stvaritvah. Internet, ki je omogočil "virtualni trg", na številnih področjih omejuje n.....

11
Mediacija v naši sodni praksi

Avtor: mag. Bojan Kukec

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Štiri leta so minila, odkar so se v Sloveniji pričeli postopki alternativnega reševanja sporov, v obliki mediacije (slov.: posredovanja); najprej na Okrožnem sodišču v Ljubljani, danes tudi v Kopru, Celju, Novi Gorici ter jutri v Mariboru. V prispevku avtor prikazuje dejansko stanje medi.....

12
Arbitraža in mediacija v praksi Stalne arbitraže pri GZS; reševanje sporov iz tujih investicij

Avtor: dr. Krešo Puharič

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Pričujoči referat je v uvodu namenjen obrisnemu prikazu razvojnosti Stalne arbitraže pri GZS, analizi pravnih vprašanj v zvezi z reševanjem sporov po Uncitralovih arbitražnih pravilih. Zatem pa se obravnava tudi pomen tristranskega dogovora o sodelovanju na področju arbitraže med Okrožni.....

13
Globalizacija, konec nacionalne države?

Avtor: dr. Jože Mencinger

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Simultanost globalizacije in prevlade ameriškega modela kapitalizma je prinesla globalizacijo tržnega fundamentalizma. Globalizacija slabi moč nacionalnih držav pri uravnavanju gospodarstva in socialne varnosti. Tranzicijo v kapitalistično gospodarstvo je mogoče obravnavati kot korak v g.....

14
Priznavanje in izvršitev odločb družinskega prava v EU

Avtor: dr. Špela Mežnar

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek V prispevku predstavljam pogoje in postopek priznavanja in izvršitve tujih sodnih odločb po Uredbi 2201/2003. Gre za del mednarodnega družinskega prava, natančneje za priznavanje sodnih odločb o razvezi, prenehanju življenjske skupnosti in razveljavitvi zakonske zveze ter za izvrševanje .....

15
Nepravdni postopek v družinskih zadevah

Avtor: dr. Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek V teku je reforma družinskega prava, ki sovpada z reformo nepravdnih postopkov. V prispevku so predstavljeni poglavitni predlogi, ki so se v tem okviru izoblikovali za vzpostavitev usklajenega sistema procesnih pravil za reševanje družinskih zadev. Pojem družinske zadeve je uporabljen za.....

16
Stanovanjsko varstvo v družini

Avtor: dr. Barbara Novak

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtorica v svojem prispevku obravnava pravno varstvo stanovanja, ki sta si ga zakonca izbrala za svoje skupno bivališče. Ugotavlja, da je treba problematiko stanovanjskega varstva v družini urediti celovito in sistematično. To zahtevata načelo varstva šibkejšega zakonca in načelo koristi.....

17
Pridobitev in uresničitev zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih (zunajsodna prodaja, prodaja na organiziranem trgu)

Avtor: Matej Erjavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor v prispevku opredeljuje pojem in način pridobitve zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih. Prikaže pravne temelje za pridobitev zastavne pravice in načine uresni-čitve zastavne pravice, posebej pa se osredotoča na uresničitev zastavne pravice z zunajsodno prodaj.....

18
Obveznice – pregled obveznic, vrednost posla in vrednotenje

Avtor: Iztok Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek V prispevku so prikazane obveznice kot osnovni dolžniški vrednostni papir kapitalskega trga. Izdajatelji razvijajo inovativne obveznice, katerih izdaje so zelo fleksibilne. Na borznem trgu je cena določena kot čista cena in je treba za izračun kupnine posla z obveznicami poleg glavnice i.....

19
Pogoji in ovire pri uveljavljanju sankcij za kršitev mednarodne prodajne pogodbe

Avtor: mag. Barbara Rajgelj

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Prispevek obravnava sistem sankcij po Dunajski konvenciji o mednarodni prodaji blaga (CISG). V uvodnem poglavju avtorica predstavi obveznosti pogodbenih strank in idejo enotne kršitve pogodbe ter na njej temelječ sistem sankcij. V osrednjih petih poglavjih obravnava pogoje in ovire za uv.....

20
Kreditno zavarovanje in faktoring – instrumenta integralnega upravljanja z riziki

Avtor: dr. Miran Jus

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Obe (sintetični) finančni storitvi sta učinkovita in pogosto uporabljana instrumenta upravljanja rizikov, včasih v kombinaciji z drugimi varščinami (predvsem pridržek lastninske pravice in bančna garancija). S prevladujočimi zavarovalnimi policami, ki krijejo celotno prodajo, in faktorin.....

Počisti vse