c S

Št. zadetkov: 72

1
Koncept novega kazenskega postopka od inkvizitornega k adversarnemu

Avtor: Katja Šugman Stubbs

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtorica v prispevku skozi prizmo dveh modelov kazenskega postopka analizira, kako se je v zadnjih 15 letih spreminjala slovenska kazenskoprocesna zakonodaja. Tako ugotavlja, da je bil prvi slovenski ZKP iz leta 1994 dedič jugoslovanske tradicije, da pa se je od takrat devetkrat novelirani zakon moč...

2
Vrhovno upravno sodstvo - zagotavljanje vladavine prava na upravnem področju

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Vrhovno upravno sodstvo, ki pomeni izvrševanje najvišje sodne funkcije na področju sodnega nadzora nad upravo, ima odločilno vlogo pri zagotavljanju vladavine prava na področju delovanja izvršilne veje oblasti. Zato je treba resno razmisliti o nadaljnjem razvoju tega področja, tako z oblikovanjem no...

3
Zastopanje javnega interesa v upravnem procesnem pravu

Avtor: Tone Jerovšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Prispevek obravnava nosilce zastopanja javnega interesa v upravnem procesnem pravu. Opredeljuje javni interes in javno korist kot sinonima. Analizira zlasti možnost vstopa stranskega udeleženca v upravni postopek z namenom zastopanja javnega interesa. Pri tem analizira pogoje za vstop v postopek. Ko...

4
Učinkovitost pravnih sredstev v upravnem postopku

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava pravna sredstva po Zakonu o splošnem upravnem postopku kot edino zakonito možnost odprave, razveljavitve ali spremembe že izdane odločbe oziroma drugega konkretnega upravnega akta. Posebej se osredini na pomen pritožbe, kjer je poleg varstva pravic strank poudarjena tu...

5
Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu

Avtor: Mirjam Škrk

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu izvira iz srednjega veka in je očitno starejše kot v notranjem pravu. Nastalo je v zvezi s pravico, kdaj se država lahko zateče k vojni. V sodobnem mednarodnem pravu je tesno povezano s prepovedjo uporabe sile ali grožnje s silo (ius ad bellum) in je eno od m...

6
Vrednotna izhodišča varstva informacijske zasebnosti

Avtor: Miro Cerar

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Zasebnost je pomembna duhovna, moralna in pravna vrednota. Kot človekova pravica je izraz liberalnega koncepta negativne svobode posameznika, ki mora imeti ustrezno dopolnitev v konceptu pozitivne svobode. Pravico do informacijske zasebnosti v sodobnem svetu nenehno ogrožajo tiste družbene skupine, ...

7
Kazenskopravni vidiki kršitve pravic intelektualne lastnine na internetu - ocena zadnjih sprememb

Avtor: Liljana Selinšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtorica v prispevku predstavlja kazniva dejanja, katerih objekt varstva so pravice intelektualne lastnine (pravice industrijske lastnine, avtorska in sorodne pravice ter sui generis pravice intelektualne lastnine), pri čemer ureditev v novem KZ-1 na kratko primerja z ureditvijo v prej veljavnem KZ....

8
Kolektivno upravljanje avtorskih pravic - ovira ali priložnost za nove modele ponujanja avtorskih del na internetu?

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Prispevek proučuje nekatere konflikte med tradicionalnimi modeli kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic ter uveljavitvijo interneta kot poglavitnega kanala za široko distribucijo avtorskih del v digitalni obliki. Internet po svoji tehnični naravi teži h globalni dostopnosti vseh vsebin...

9
Avtorskopravne ovire digitalizacije javnih knjižnic (Google v. Europeana)

Avtor: Maja Bogataj Jančič

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Da bi knjižnice lahko ohranile svoje družbeno poslanstvo in še naprej učinkovito posredovale znanje in informacije tudi v času digitalne tehnologije, je ključno vzpostaviti bolj uravnotežen sistem avtorskega prava. Googlova množična digitalizacija knjig, ki poteka zadnjih pet let, se je končala z za...

10
Novosti pri vsebinskih omejitvah avtorske pravice

Avtor: Miha Trampuž

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtor v prispevku obravnava ureditev vsebinskih omejitev in izjem od avtorske in sorodnih pravic (omejitve). Osrednja tema članka sta vloga in pomen omejitev, kar je prikazano predvsem kot vprašanje ravnotežja s širšim javnim interesom kot vprašanje prioritete v razmerju med pravico in omejitvijo in...

11
Kršitev znamk na internetu - odmik od tradicionalnega pristopa

Avtor: Martina Repas

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Prispevek obravnava uporabo znamk na internetu in spore, ki jih povzroča taka uporaba na področju prava znamk zaradi konflikta med teritorialno omejenimi znamkami in globalnim učinkom interneta. Avtorica navaja, da za reševanje tovrstnih sporov "tradicionalna" pravna pravila niso ustrezna in lahko p...

12
Zavarovalni posrednik na trgu

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Zavarovalno posredništvo je relativna novost na zavarovalnem trgu v Sloveniji, saj ga zakonodaja prvič podrobneje ureja od leta 2000, od sprejetja Zakona o zavarovalništvu. Posrednik se bistveno loči od zavarovalnega zastopnika, ker opravlja posle posredovanja samostojno in v korist zavarovalca, zas...

13
Zavarovalniške goljufije

Avtor: Janez Gregorič

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Družbena občutljivost do zavarovalne goljufije je sorazmerno majhna, in to zaradi pogosto negativnega vrednotenja dejavnosti zavarovalnic. Zaradi prepogoste miselnosti, da si je nekako treba povrniti plačano premijo, se zdi, da je zavarovalništvo tudi na področju kriminalitete deležno nerazumevanja ...

14
Zavarovalništvo v judikaturi domačih sodišč

Avtor: Gordana Ristin

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Prehod naše države na novo ekonomsko ureditev na področju zavarovalništva je tekel počasi. Vmes je prišlo še usklajevanje s pravom EU na tem področju. Zakonodaja ni vedno tekoče sledila tem spremembam in je od sodne veje oblasti in od Ustavnega sodišča RS pričakovala rešitve nekaterih pomembnih druž...

15
Kreditno zavarovanje - obligacijskopravna narava posla

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Kreditno zavarovanje oziroma zavarovanje del credere, ki ga zagotovi zavarovalnica kreditodajalcu za povrnitev škode zaradi neizpolnitve obveznosti kreditojemalca, je po izrecni določbi Obligacijskega zakonika izključeno iz pravil o zavarovalni pogodbi. Sodna praksa ni enotna o pravni naravi kreditn...

16
Logistika in zavarovanje

Avtor: Tina Stockbauer

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Zavarovanje v transportu od nekdaj igra pomembno vlogo. V zgodovini so zavarovanja nastala zaradi nevarnosti, ki jih prinaša transport kot dejavnost. Tako transport kot tudi zavarovanje nevarnosti, ki jih prinaša, so se skozi zgodovino spreminjali ekonomsko, tehnološko in pravno. V rudimentarni obli...

17
Predpravdni in pripravljalni pravdni postopek

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtor v prispevku predstavlja izhodišča za morebitno prenovo pravdnega postopka. Aktivno procesno vodstvo lahko pomembno pripomore k doseganju ciljev pravdnega postopka. Institut poravnalne ponudbe stranke motivira k pogajanjem in sporazumnemu reševanju sporov. Za hitro in učinkovito rešitev spora s...

18
Reševanje zapuščinskih zadev pri notarjih

Avtor: Andrej Rozman

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Večja vpetost v oblikovanje pravnih razmerij, izkušnje, pridobljene v 14 letih notarskega poslovanja s svetovanjem strank, in možnost širšega ter manj formalno v postopek uokvirjenega delovanja notarjev so podlaga za prevzem urejanja zapuščinskih zadev od sodišč. Razbremenitev sodišč bi bila dobrodo...

19
Reforma izvršilnega prava

Avtor: Vesna Rijavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Članek iz revije Podjetje in delo.

20
Med obveznim in neobveznim alternativnim reševanjem sporov

Avtor: Bojana Jovin Hrastnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Zanimanje za alternativno reševanje sporov v Evropski uniji nenehno narašča. Postopkom ARS je priznanih veliko prednosti. Število sodnih postopkov v državah članicah se povečuje, postopki se podaljšujejo, naraščajo pa tudi njihovi stroški. V takih okoliščinah se postavlja vprašanje, ali uvesti ARS k...

Počisti vse