c S

Št. zadetkov: 55

1

Prosto dostopen članek

EVROPSKO PRAVO: PRAVNE OSEBE V EU: Prihodnost unifikacije pravnih oseb v EU: od uredb do sodb

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD V okviru EU poteka harmonizacija številnih pravnih področij. To na primer velja za potrošniško pravo, pripravlja se predlog evropskega civilnega zakonika, osnutki evropskega pogodbenega zakonika, napreduje priprava predlogov nekaterih delov evropskega odškodninskega prava in celo "evropei.....

2
Evropska zadruga in Evropsko gospodarsko interesno združenje – Zakaj pravne osebe na ravni prava

Avtor: Jorg Sladič

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: Z Uredbo Sveta z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (societas cooperativa europaea oziroma SCE)(*1) je bila ustvarjena tretja oblika pravne osebe supranacionalne narave(*2) na evropski ravni. Pravna teorija uporablja tudi pojme, kot so pravne osebe prava Skupnosti.(*3) Poleg te uredbe je...

3
Družba XY Ltd – nujnost poznavanja statusnih oblik v drugih državah članicah EU

Avtor: dr. Tomaž Keresteš

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD Z vstopom v EU se odpira vprašanje delovanja tujih statusnih oblik gospodarskih družb v Republiki Sloveniji. Smiselno enako vprašanje je dvignilo precej prahu tudi v drugih državah EU, predvsem v zvezi s statusno obliko Private company limited by shares (v nadaljevanju: Ltd), ki jo pozna .....

4
Davki in pravne osebe v Evropski uniji: problematika obdavčitve pravnih oseb

Avtor: Andrej Šircelj

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: UVOD Danes se v strokovnih, političnih, gospodarskih krogih ne razpravlja o tem, ali so davki nujni ali ne. Skoraj v vseh državah - vsekakor pa je v vseh državah EU (Evropske unije) in OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj) široko sprejeto spoznanje, da so davki oziroma prihodki o.....

5
Unitarne pravice industrijske lastnine v EU – izziv za pravne osebe

Avtor: Martina Repas

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD Pravo intelektualne lastnine je predmet zakonodajnega urejanja Skupnosti. Ta je na tem področju sprejela številne pravne akte v obliki direktiv in uredb. Namen direktiv je harmonizacija tega pravnega področja zaradi velikih razlik v nacionalni zakonodaji držav članic EU ter zaradi dosegan.....

6
Argument sodnega (pravnega) precedensa (Čemu razprava o pomenu sodne prakse?)(*1)

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: Sodniškemu pravu ni mogoče uteči in se zateči le pod okrilje zakona, ki naj bi bil vsebinsko toliko popoln, da izključuje normativno konkretizacijo, ki jo opravljajo sodišča. Na drugi strani je res tudi, da sta evropskokontinentalni pravni sistem in precedenčno pravo (anglo-ameriška pravna družina) ...

7
Med duhom in črko primera: nosilni, postranski razlogi in ločena mnenja

Avtor: dr. Marko Novak

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. SPLOŠNO O NOSILNIH IN POSTRANSKIH RAZLOGIH SODNE ODLOČITVE Naj uvodoma poudarim, da z nosilnimi in postranskimi razlogi sodne odločitve mislim rationes decidendi in obiter dicta. Izraz "nosilni razlogi" se nekako že uveljavlja v slovenskem pravnem izrazju,(*1) izraz "postranski razlogi," ki ga.....

8
Enotna in ustaljena sodna praksa v civilnih in gospodarskih zadevah

Avtor: Franc Testen

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. ENOTNA IN USTALJENA (UTEČENA) SODNA PRAKSA Zakon o sodiščih (ZS - Uradni list RS, št. 19/94 - s spremembami) v 109. členu določa, da Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso. Enako odločanje v enakih zadevah je pomemben element pravne države: zagotavlja enakost, predvidljivost in stabilnos.....

9
Enotna in ustaljena sodna praksa v kazenskih zadevah (pomen odločb Vrhovnega sodišča za sodno prakso)

Avtor: Marko Šorli

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: I. UVOD Vladavina prava zahteva enotnost pravnega sistema in enoten koncept zakonitosti. V nasprotju z anglosaksonskim pravnim sistemom, v katerem sodnika vežejo sodbe višjih sodišč v skladu z načelom stare decisis, je sodnik v (našem) sistemu kodificiranega prava pri odločanju vezan (le) na usta.....

10
Usklajenost sodne prakse na višjih sodiščih v civilnih zadevah

Avtor: Nina Betetto

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: UVOD V kontinentalnem pravnem sistemu je pravno odločanje razpeto med življenjskim primerom in formalnim pravnim virom, zato mora odločitev pomeniti vrednostno sintezo, ki življenjski primer ovrednoti glede na normativno izhodišče in ki normativno izhodišče pomensko določi glede na življenjski pr.....

11
Ustavnosodna praksa o argumentu precedensa (pred "rednimi" sodišči)

Avtor: dr. Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD Po 125. členu Ustave je sodišče pri odločanju vezano le na ustavo in zakon in sodna praksa (tako kot je tudi sicer značilno za kontinentalni pravni krog) ni opredeljena kot obvezen pravni vir. Vendar pa prek ustavne zahteve po enakosti pred zakonom tudi sodna praksa dobiva podobno moč, ko.....

12
Vloga ustavnega sodišča in pomen njegovih odločitev za prakso sodišč

Avtor: dr. Dragica Wedam Lukić

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD 1. V državah, v katerih je za presojo ustavnosti predpisov pristojno kar najvišje sodišče v državi (na primer v ZDA), to hkrati opravlja funkcijo vrhovnega in ustavnega sodišča, kar poenostavljeno rečeno pomeni, da hkrati preizkuša tako pravilnost odločitev nižjih sodišč kot skladnost upo.....

13
Pojem in pravna narava opcij

Avtor: dr. Miha Juhart

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. POJEM OPCIJ Izraz opcija niti v domači niti v tuji literaturi nima povsem natančno določenega pomena. Ugotovimo pa lahko, da se s tem izrazom opisujejo različni pravni položaji in pravna razmerja, ki določeni osebi (opcijski upravičenec) zagotavljajo možnost, da samostojno z enostranskim ravna.....

14
Odkupna pravica in finančni leasing nepremičnin

Avtor: dr. Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: UVOD Odkupna pravica spada med tiste obligacijske pravice, ki jih taksativno našteva Zakon o zemljiški knjigi - ZZK-1(*1) v drugem odstavku 13. člena kot pravice, ki se lahko vpisujejo v zemljiško knjigo. Odkupna pravica je obligacijska pravica, na podlagi katere sme upravičenec stvar odkupiti od.....

15
Korporacijski vidiki delniških opcij

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. KORPORACIJSKI RAZLOGI ZA UVEDBO DELNIŠKIH OPCIJ IN UVODNE OPREDELITVE Delniške opcije so sistemi finančne spodbude za zaposlene, zlasti vodstvene delavce, ki imajo koreninine v državah anglosaškega območja (ZDA, Kanada in Velika Britanija). Globalizacija gospodarstva in s tem povezana mednarod.....

16
Dileme nagrajevanja članov uprav z opcijami

Avtor: Matjaž Logar

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: UVOD Ena bolj raziskovanih tem v zadnjem času je nagrajevanje članov uprav. V zadnjem času so se prejemki članov uprav največjih svetovnih družb še posebej močno zvišali.(*1) Povečale so se tudi razlike med prejemki članov uprav in drugih zaposlenih. Povečalo pa se je tudi razmerje med fiksnimi p.....

17
Standardizirani finančni instrumenti

Avtor: Sonja Zver Gabrijelčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: Če želimo spoznati standardizirane izvedene finančne instrumente, moramo najprej pojasniti, kateri so njihovi nosilci in osnovne značilnosti izvedenih finančnih instrumentov. 1. FINANČNI INSTRUMENTI Pod pojmom finančni instrumenti razume stroka več instrumentov. Tako na primer Webbrov slovar(*...

18
Nekateri vidiki obvladovanja tveganj z opcijami

Avtor: dr. Katarina Zajc

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: I. UVOD Vsakdo, kdor se ukvarja s transakcijami, je posredno ali neposredno soočen s tveganjem. Ali je in koliko je posamezen subjekt pripravljen nositi tveganje pri določenem donosu, pa je odvisno predvsem od njegovega odnosa do tveganja.(*1), (*2) Čeprav tveganje vedno obstaja, se ga da do dol...

19
Amerikanizacija odškodninskega prava

Avtor: dr. Ada Polajnar Pavčnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. RAZLIČNA IZHODIŠČA ODŠKODNINSKEGA PRAVA V ZDA IN V EVROPI Čemu takšen naslov, ki ima tudi negativen naboj? Uvodoma želim poudariti, da nimam ničesar proti kateremukoli (pa tudi ne ameriškemu) pravu, sem pa nasprotnica nekritičnega privzemanja in presajanja tujih pravil v naš pravni red, saj se.....

20
Odškodninska odgovornost odvetnikov in notarjev

Avtor: Bogomir Horvat

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: Zaradi razvoja odškodninskega prava med sodobne izzive prav gotovo sodi proučevanje odškodninske odgovornosti različnih profesionalnih skupin, kot so na primer odvetniki, notarji, zdravniki, arhitekti in podobni. Pri delu teh poklicnih skupin je izrednega pomena načelo skrbnosti (diligence), ki se v...

Počisti vse